Cysylltu

efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

dilysjones@gwynedd.gov.uk

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2020 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan

Ysgol O M Edwards

Mae’n bleser gennyf estyn croeso i’n gwefan Ysgol O.M.Edwards i’ch sylw fel rhieni/gwarcheidwaid. Gobeithiaf y cewch ynddo wybodaeth ddigonol a diddorol am yr ysgol a’i bywyd o ddydd i ddydd. Ein nod yw creu ysgol gyfeillgar a hapus sy’n rhoi pob anogaeth i’ch plentyn ddysgu a datblygu hyd eithaf ei allu yn ystod ei amser hefo ni. Ceisiwn greu ysgol sydd yn lle diogel a braf, ble caiff eich plentyn ei werthfawrogi a’i drin fel unigolyn. Rydym yn annog y plant i fod yn aelodau cyfrifol o’r ysgol a’u cymdeithas leol a chyfagos, ac i dyfu’n bersonau sy’n ystyriol o eraill ac o’u hamgylchedd. Mae’r ysgol yn gonglfaen y gymuned Gymreig a gawn yn yr ardal yma. Amcanwn i roi’r addysg orau bosib i’n disgyblion i gyd, dros gant ohonynt ar hyn o bryd. Mae’r berthynas agos sydd rhwng y cartref a’r ysgol yn bwysig, a gwyddom y cawn bob cydweithrediad gennych yn hynny o beth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau pellach ynglŷn ag unrhyw fater, mae croeso i chi gysylltu gyda’r ysgol. Yr eiddoch yn gywir, Dilys Ellis-Jones Pennaeth
English

Croeso i

wefan

Ysgol O M

Edwards

Mae’n bleser gennyf estyn croeso i’n gwefan Ysgol O.M.Edwards i’ch sylw fel rhieni/gwarcheidwaid. Gobeithiaf y cewch ynddo wybodaeth ddigonol a diddorol am yr ysgol a’i bywyd o ddydd i ddydd. Ein nod yw creu ysgol gyfeillgar a hapus sy’n rhoi pob anogaeth i’ch plentyn ddysgu a datblygu hyd eithaf ei allu yn ystod ei amser hefo ni. Ceisiwn greu ysgol sydd yn lle diogel a braf, ble caiff eich plentyn ei werthfawrogi a’i drin fel unigolyn. Rydym yn annog y plant i fod yn aelodau cyfrifol o’r ysgol a’u cymdeithas leol a chyfagos, ac i dyfu’n bersonau sy’n ystyriol o eraill ac o’u hamgylchedd. Mae’r ysgol yn gonglfaen y gymuned Gymreig a gawn yn yr ardal yma. Amcanwn i roi’r addysg orau bosib i’n disgyblion i gyd, dros gant ohonynt ar hyn o bryd. Mae’r berthynas agos sydd rhwng y cartref a’r ysgol yn bwysig, a gwyddom y cawn bob cydweithrediad gennych yn hynny o beth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau pellach ynglŷn ag unrhyw fater, mae croeso i chi gysylltu gyda’r ysgol. Yr eiddoch yn gywir, Dilys Ellis-Jones Pennaeth

Cysylltu efo Ni

Ysgol O.M. Edwards

Llanuwchllyn

Y Bala

Gwynedd

LL23 7UB

01678 540242

dilysjones@gwynedd.gov.uk

@YsgolOMEdwards

Ysgol O M Edwards © 2020

Website designed and maintained by H G Web Designs