E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Tymor yr Hydref

Autumn Term

Dathlu Diwali

Celebrating Diwali

Dathlu Diwali Small
Diwali 2 Small
Diwali Small

Dyma luniau o’r Cyfnod Sylfaen yn dathlu Diwali ac yn dysgu am ffordd o fyw yr Hindwiaid yn Nepal.

Here are the Foundation Phase children celebrating Diwali and learning about the Hindu way of life in Nepal.

Clwb Brecwast Newydd!

New Breakfast Club!

DSCN3314 Small

Cynhelir clwb brecwast newydd yr Ysgol rhwng 8:05yb a 8:40yb o fore Llun i fore Gwener. Bwriad y clwb yw gwella iechyd plant a'u gallu i ganolbwyntio er mwyn helpu i godi safonau dysgu a chyrhaeddiad ymhellach. Gellir dewis grawnfwyd neu dost gyda dewis o sudd ffrwythau, llaeth neu ddŵr. Mae’r clwb wedi bod yn lwyddiant mawr hyd yn hyn, a diolch yn fawr i Anti Clare ac Anti Catrin am baratoi’r bwyd ac am edrych ar ôl y plant!

The school’s new breakfast club is held between 8:05 am and 8:40 am from Monday to Friday. The club aims to improve children's health and their ability to concentrate in order to help further raise the standards of learning and attainment. Cereal or toast can be selected with a choice of fruit juice, milk or water. The club has been a great success so far and thank you to Anti Clare and Anti Catrin for preparing the food and looking after the children!

Carol yr Ŵyl

P1011209 Small

Ar ôl ennill y gystadleuaeth yn 2010, mae ein carol Nadolig eleni wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth y rhaglen deledu ‘Prynhawn Da’, sef “Carol yr Ŵyl”. Daeth y criw teledu atom i’r Hen Gapel i’n ffilmio yn canu bore dydd Gwener, Tachwedd 30ain. Fe wnaeth holl ddisgyblion yr ysgol gymryd rhan, ac roeddynt yn werth eu gweld. Diolch o galon i Mrs Siwan Davies am gyfansoddi’r garol ac am hyfforddi’r plant.

After winning the competition in 2010, our Christmas carol has reached the final of this year's 'Prynhawn Da' carol singing competition - “Carol yr Ŵyl”. The TV crew filmed us at the Hen Gapel last Friday morning, November 30th. Many thanks to Mrs Siwan Davies for composing the carol, and for coaching the children.

Mae posib mwynhau eu perfformiad ar wefan S4Clic (tua 17:05 munud i fewn -cliciwch yma

It is possible to enjoy their performance on the S4Clic website (about 17:05 minutes in - click here)

Ffair Aeaf yr Ysgol

School’s Christmas Fair

P1061218 Small
P1061219 Small
P1061221 Small
P1061222 Small
P1061223 Small
P1061224 Small
P1061225 Small
P1061229 Small
P1061230 Small
P1061231 Small
P1061233 Small
P1061234 Small

Cynhaliwyd Ffair Aeaf yr ysgol yn ddiweddar, a llwyddwyd i gasglu swm gwych o £1227.11!. Diolch yn fawr i Gyfeillion yr Ysgol am drefnu’r noson, ac i bawb a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd.

A very busy Christmas Fair was held at the School recently. We raised an amazing total of £1,227.11! Thank you very much to the Friends of the School for organising the Fair, and to everyone who came to support!

Dathlu Diwrnod Plant Mewn Angen

Celebrating Children in Need Day 

P1031150 SmallI ddathlu diwrnod Plant Mewn Angen, daeth pawb i’r ysgol yn eu pyjamas! Cyfrannodd bawb £1 am y fraint, ac roedd pawb yn edrych yn lliwgar iawn. Daeth pawb â thedi i’r ysgol hefyd, ac fe gafodd pawb gyfle i chwarae gyda nhw yn ystod yr ‘amser aur’! Llwyddom i godi cyfanswm o £73. Diolch i bawb am gyfrannu!

To celebrate Children in Need day, we all came to school in our pyjamas! Everyone contributed £ 1 for the privilege, and everyone looked very colourful. Everyone came with a teddy bear to school too, and everyone had a chance to play with them during ‘amser aur’! We managed to raise a total of £73. Thanks to everyone who contributed!

Y Cyngor Cefn Gwlad

The Countryside Council 

P1091163 Small
P1091166 Small
P1091170 Small
P1091173 Small
P1091174 Small
P1091175 Small
P1091186 Small
P1091187 Small
P1091188 Small
P1091189 Small
P1091190 Small
P1091191 Small
P1091192 Small
P1091193 Small
P1091195 Small
P1091196 Small

Ar y 22ain o Dachwedd, croesawyd Karen Rawlins o’r Cyngor Cefn Gwlad atom i’r ysgol. Daeth hi yma i sôn am wahanol gynefinoedd, a sut mae gwahanol anifeiliaid wedi addasu i’w cynefinoedd. Diolch i chi Karen am ddiwrnod diddorol tu hwnt!

On the 22nd of November, Karen Rawlins from the Countryside Council came to talk to the children about habitats, and how different animals have adapted to their habitat. Thank you very much Karen for a very interesting day!

Y Tîm Pêl-droed yn ennill!

Victory for the Football Team!

Llongyfarchiadau unwaith eto i dîm pêl-droed yr ysgol ar ennill cystadleuaeth pêl-droed 5 bob ochr yr Urdd yn y Bala yn ddiweddar. Bydd y tîm yn cystadlu yn y rownd nesaf yn nhymor y Gwanwyn. Go dda chi fechgyn!

Congratulations again to the football team after winning a recent Urdd 5 a side football tournament in Bala. The team will now compete in the next round in the autumn. Well done boys!

Y Tîm Pêl-rwyd yn llwyddo!

Success for the school’s Netball Team!

Llongyfarchiadau i dîm pêl-rwyd yr ysgol am gystadlu yn wych yng nghystadleuaeth pêl-rwyd Campau’r Ddraig yn ddiweddar yn Nolgellau. Yn ogystal, llwyddodd y tîm i ddod yn ail yng nghystadleuaeth pêl-rwyd dalgylch Penllyn yr Urdd yn ddiweddar. Byddant yn cystadlu yng nghystadleuaeth pêl-rwyd Rhanbarth Meirionydd yr Urdd ar ôl y Nadolig. Da iawn wir!

Congratulations to the school’s netball team for competing well in the recent Dragon Sports Netball Tournament. In addition, the team finished in second place in a recent Urdd netball tournament. They will now compete in the Meirionydd Regional tournament after Christmas. Well done!

Gwobrwyo Sgiliau Darllen – “Y Lab Straeon”

"The Story Lab" Reading Challenge

DSCN3001 Small 

Llongyfarchiadau i bawb a gymrodd rhan yn y sialens “Y Lab Straeon” dros wyliau’r Haf. Bu pawb yn brysur yn darllen dros y gwyliau, gan fenthyg llyfrau yn wythnosol o’r llyfrgell leol er mwyn ennill gwobrau. Dyma nhw i gyd gyda’u medalau! Go dda chi!

Congratulations to everyone who took part in the “The Story Lab” reading challenge over the summer holidays. They have been busy over the summer holidays, by borrowing books from the local library every week in order to win prizes. Here they are with all their medals. Well done everyone!

Y Tîm Pêl-droed yn dod yn 3ydd!

The School's Football Team Finish 3rd!

P1011130 Small

Nos Iau 20fed o Fedi, daeth tîm pêl-droed yr ysgolyn 3ydd yng Nghystadleuaeth Pêl-droed y Stryd Campau’r Ddraig yn y Bala. Cafwyd gwledd o bêl-droed, ac roedd y safon yn uchel iawn. Ar ôl llwyddo i orffen yn ail yn eu grŵp, llwyddodd y tîm i gyrraedd y rownd gynderfynol. Yn anffodus, collodd y tîm 2-0 mewn gêm galed yn erbyn Ysgol Bro Tegid. Ond, llwyddodd y tîm i drechu Ysgol Beuno Sant yn y gêm nesaf i orffen yn 3ydd. Llongyfarchiadau mawr i’r tîm i gyd!

On Thursday the 20th of September, the school’s football team managed to come 3rd in the Dragon Sports Street Football Competition in Bala. We had a feast of football, and the standard was very high. The team managed to come 2nd in their group to qualify for the semi final. Unfortunately, the team lost 2-0 to a strong Bro Tegid team. However, the team bounced back to beat Ysgol Beuno Sant in the next game to finish 3rd. Congratulations to the whole team!

Lois a Now yn dod am dro!

Lois and Now come for a visit!

CS a Now Small
Lois a Now Small
Now Small

Ddydd Iau, Medi 27ain, daeth Lois Fflur-Jones â’i babi bach chwe mis oed, Now, i’r ysgol. Rydym yn dysgu sut i ofalu am blentyn bach ac wedi holi sut mae bwydo, ymolchi a chadw y babi bach yn saff. Roedd pawb wrth eu boddau yn gweld Now yn rowlio am y tro cyntaf yma ac yn sblasio yn y bath! Diolch Lois a Now am ddod yma.

On Thursday, September 27th, Lois Fflur-Jones brought her six month old baby, Now to school. We are learning how to care for a baby and were told how to feed, wash and keep a baby safe. Everyone was delighted to see Now rolling over for the first time and splashing in the bath! Thank you Lois and Now for coming here.

Croeso Cynnes i'r Rhieni a'r Plant Newydd!

A Warm Welcome To The New Parents and Children!

Ddydd Mawrth, Medi 25ain, gwahoddwyd rhieni y plant newydd ym mlwyddyn derbyn i’r dosbarth i weld sut oedd y Cyfnod Sylfaen yn gweithio yma. Cafwyd cyfle i drafod dysgu llythrennau, darllen a rhifo a sut i helpu eich plentyn gartref. Cawsom siarad am drefniadau’r dosbarth ac am unrhyw bryderon oedd ganddynt. Diolch i bawb am ddod.

On Tuesday morning, September the 25th, the reception parents were invited in to school to see how the Foundation Phase works here. We discussed reading and counting and how to help your child at home. We also talked about the class organisation and any worries they had. Thank you all for coming here.