E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards Edrych ymlaen i weld y criw hwyliog yma ar Cyw yr Awr Fawr 2 o’r gloch fory ar facebook a you tube! @S4C @criwCYWhttps://t.co/VRdP2IK73g
16hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch i Hari ai chwaer Shobha am y lluniau ohonynt yn dathlu Dashain! @npBritish @GwEGogleddCymru @BCouncil_Wales https://t.co/D6UVgCdxQD
16hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch yn fawr @gethinlefty am fod yn batod i addasu ar y tywydd heddiw!!! 🌧💨💦 https://t.co/05lEaiEWa9
YsgolOMEdwards Pethau Pwysig ⁦@criwCYW⁩ ⁦@S4C⁩ Ffrindiau a caredigrwydd. https://t.co/9FTaVtzqjh
YsgolOMEdwards Pob lwc i Cymru heno ma a llongyfarchiadau mawr i @AlunWynJones ar ei gamp anhygoel!!!! @RYGBook https://t.co/gc9c3TUUqx

Tymor yr Hydref/ Autumn Term 2018

 

Chwaraeon

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f60 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f69 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f6a Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f76 Small

PÊL DROED Y STRYD: Da iawn fechgyn! Perfformiadau gwych yng nghystadleuaeth ‘Pêl droed Y Stryd’. Ennill y gwpan ar ôl curo Ysgol Bro Tegid o ddwy gôl i ddim yn y rownd derfynol. Y flwyddyn olaf i’r gystadleuaeth gael ei gynnal.

Congratulations to the football team for winning the Street Football competition. Great performance by everyone. This was the last year for this competition to be held.

PÊL DROED 5 BOB OCHR: Da iawn hogiau ar ennill y gystadleuaeth pêl droed 5 bob ochr yr Urdd. Pawb wedi chwarae yn arbennig o dda.

Well done to the football team for winning the Urdd 5 a side football. Excellent team work.

PÊL RWYD: Dymar’r tîm fu’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth Chwaraeon Cymru eleni. Ymdrech arbennig gan bawb.

Here are the netball team taking part in the Sports Wales competiton. Great effort by everyone.

PÊL RWYD YR URDD: Da iawn i’r merched fu’n cynyrchioli’r Ysgol yng ngystadleuaeth pêl rwyd yr Urdd eleni, ymalen a ni i’r sir!

Well done to the girls for competing in the Urdd netball competition.

RYGBI: Diolch i Euros am drefnu gêm gyfeillgar yma gyda Ysgol Bro Tryweryn. Roedd pawb wedi mwyhau yn ganol y mwd ar glaw!

Thank you Euros for organizing a friendly rugby game with Ysgol Bro Tryweryn. They all enjoyed despite all the mud and rain!

Ymweliadau

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f5d Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f5e Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f79 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f7a Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f7b Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f7c Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f7d Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f7e Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f7f Small

MEWN CYMERIAD: Roedd disgyblion blwyddyn 3 a 4 wedi cael bore gwych gyda Siôn Emyr yn actio mewn cymeriad ‘Hedd Wyn’. Pawb wedi mwynhau yn fawr iawn!

Year 3 and 4 had a fantastic morning with Siôn Emyr acting the part of Hedd Wyn during the First World War! Wonderful way of bringing the history alive for the pupils!

SIOE TWRW DAN A DICW: Roedd pawb o ddosbarth Derbyn, bl 1 a 2 wedi mwynhau y Sioe Twrw Dan a Dicw. Negeseuon pwysig yn y ddrama a phawb wedi mwynhau! Diolch i Cwmni’r Fran Wên.

Everybody from the foundation phase enjoyed the drama Twrw Dan a Dicw, with strong message for all! Thanks to Fran Wen company for a great drama!

YMWELIAD I’R ORSAF DÂN: Yn dilyn gwaith ar ein thema Pobl sy’n ein helpu, aeth disgyblion blwyddyn derbyn draw i’r orsaf dân yn y Bala i ddysgu mwy am waith y dynion tân. Diolch i Mark ar staff am brynhawn gwych! Pawb wedi mwynhau a dysgu llawer.

Following our work on the theme People who help us, reception class pupils went to visit the Fire Station in Bala to learn more about the firemen’s work. Thank you Mark and the staff for a great afternoon.

Elusenau

UNADJUSTEDNONRAW thumb f72 Small

BOCSUS OPERATION CHRISTMAS CHILD

Diolch i bawb ddaeth a bocsus Operation Christmas Child i’r Ysgol.

Thank you for all the Operation Christmas Child boxes.

PLANT MEWN ANGEN

Casglwyd £150 o arian tuag at Plant mewn angen eleni.

The school collected £150 towards Children in Need this year.

BORE COFFI MCMILLAN

Diolch i rieni a ‘r gymuned am ddod draw i Fore Coffi McMillan yr Ysgol. Casglwyd £450. Gwych!

Thank you to the parents and community for attending our McMillan Coffee Morning. We raised £450 towards the cause.

Ffarwelio gyda Bryn ac Alejandro

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f62 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f63 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f62 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f63 Small

 

Rydym yn ffarwelio gyda Bryn a’i deulu. Byddant yn mynd am adre i Batagonia, pob lwc iddynt. Rydyn wedi derbyn anrheg wych gan Alejandro sef ei guitar sydd wedi bod mewn 42 cyngerdd dros Gymru i gyd! Diolch o galon am anrheg arbennig iawn i gofio amdanynt. 
Saying goodbye to Bryn and his family who will be returning to Patagonia! Alejandro has donated his guitar to the school, that has played in 42 concerts around Wales, thanks for this wonderful gift! All the best!

Disgo Calan Gaeaf

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f6b Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f6c Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f6d Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f6e Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f6f Small

Diolch i’r Cyngor Siarter iaith am drefnu Disgo Calan Gaeaf eleni. Daeth Rhys, Beca ac Erin draw i helpu, diolch yn fawr iawn i chi. 

Halloween disco. Thank you to the Welsh Charter commitie for organising the Halloween disco and to Rhys, Beca and Erin for helping out.

Eco-Ysgolion

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f71 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f73 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f80 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f81 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f82 Small

PROSIECT POTELI PLASTIG: Diolch i Gwion a Malena am ein hatgoffa am effaith sbwriel plastig ar y byd ac i Esyllt am eu helpu fel rhan o’i gwaith Cadw Cymru yn Daclus.
Rydym wedi rhoi sialens i’r disgyblion i lenwi potel blastig â sbwriel na fedrir ei ail-gylchu. Bydd pawb yn dychwelyd y botel i’r ysgol a byddwn yn eu defnyddio i adeiladu!
Dyma’r Cyngor Eco gyda rhai o’r poteli sydd wedi dod i fewn!

Thanks to Gwion and Malena for preparing a presentation on how our rubbish affects the world. We set a challenge for all pupils to fill a bottle with non-recyclable rubbish They will be used as bricks and also be weighed to see how much rubbish has been saved from going to a landfill site.Here are some of the bottles filled with plastic waste to be recycled as shown by the Eco Committee.

CYNHADLEDD ECO YSGOLION: Diolch i Nanw, Maria a Lleucu am fynychu cynhadledd Eco Ysgolion yn Ruthun. Y tair wedi mwynhau eu hunain yn dylunio dillad newydd drwy ailgylchu deunyddiau amrywiol.

Thank you Nanw, Maria and Lleucu for attending the Eco school conference in Ruthun. They enjoyed designing new clothes by recycling a variety of materials.

Carol yr Wyl

UNADJUSTEDNONRAW thumb f84 Small

Newyddion da, mae’r Ysgol wedi cael ei ddewis yn 10 ola Carol yr Wŷl, S4C. Diolch yn fawr i Mrs  Siwan Davies am yr holl waith.
Good news, we have been chosen as one of the ten schools to go through in the Carol yr Ŵyl competition on S4C. Thank you to Mrs Siwan Davies for all your hard work.

Beicio

Mae disgyblion blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn cymryd rhan mewn gwersi diogelwch beicio ac wedi cwblhau lefel 2.

Year 5 and 6 completed level 1 and 2 bike safety course.

Gwyl Gerdd Dant

UNADJUSTEDNONRAW thumb f75 Small

 

Llongyfarchiadau mawr i’r ddau barti gafodd lwyfan yn y Gwyl Gerdd Dant. Y ddau barti wedi cael ail. Da iawn chi!
Congratulations to the both singing party for receiving seconf prize in the Gwyl Gerdd Dant. Well done.

Diwrnod y Cofio

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f77 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f78 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f77 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_f78 Small

Diolch i blant blwyddyn 5 a 6 am fynd i osod eu pabi coch i gofio am y rhai gollodd eu bywyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf wrth y fynwent. 
Thank you to Year 5 and 6 for taking their own poppies to place on the remembrance gate in the cementry.

Sul yr Urdd

UNADJUSTEDNONRAW thumb f83 SmallDyma ddisgyblion blwyddyn Blwyddyn 1 a 2 yn cymryd rhan yn Sul yr Urdd yn Nghapel Tegid eleni.

Here are year 1 and 2 pupils participating in the Sul yr Urdd service this year.