E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Tymor yr Hydref 2017/ Autumn Term 2017 

 

 Blwyddyn 1 a 2 yn lansio cylchgrawn

pop Small

Dyma ddisgyblion blwyddyn 1 a 2 gyda'i cylchgrawn newydd Pop. Cylchgrawn newydd sbon wedi gynhyrchu gan blwyddyn 1 a 2! Mae’n werth ei ddarllen ac yn werth pob ceiniog am £1! Menter a busnes ar ei orau!

Launching year 1 and 2’s new comic today ‘Pop’ well done to you all for the very hard work! Its worth reading for just £1, get yours quickly! Selling fast, business and enterprise at a young age!

Ymweliad Bethan Gwanas

bethan gwanas Small
bethan gwanas.jpg1 Small
bethan gwanas.jpg2 Small

 

Diolch i Bethan Gwanas am ddod draw i ddarllen ei nofel Ramboy gyda bl 5/6.  Daeth i siarad am ei phrofiad o fyw yn Affrica gyda dosbarth Meithrin a Derbyn hefyd! Roedd pawb wedi mwynhau ac wedi dysgu llawer iawn am sut oedd byw yn Affrica a pha mor wahanol ydi bywyd yno a bywyd yng Nghymru.

Thank you Bethan Gwanas for visiting year 5 and 6 to read her novel Ramboy. She also visited the Nursery and Reception class discussed her experience living in Africa. 

Cyngerdd William Mathias 

wm Small
wm1 Small
wm Small
wm1 Small
Cyngerdd arbennig yn Ysgol y Berwyn gan Gerddorfa Meirionnydd. Da iawn ti Casi am berfformio unawd ar y delyn a Lleucu a Teilo am gymryd rhan yn y Gerddorfa. Roedd sŵn bendigedigennych a’r safon yn uchel iawn. Braf gweld cymaint o gyn-ddisgyblion yn dal ati gyda’i offerynnau/ canu hefyd. 

We enjoyed an excellent concert in Ysgol y Berwyn by the Meirionnydd Orchestra. Well done Lleucu, Casi and Teilo for taking part. 

Hyrwyddo CIP

cip Small
cip1 Small
cip2 Small
cip3 Small
cip4 Small
cip5 Small
cip6 Small

 Diolch yn fawr i Tudur a Mari Williams am fore hwyliog yn cyflwyno sioe Cip. Pawb wedi mwynhau. 

Thanks to Tudur and Mari Williams for a fun morning introducing the Cip show to advertise the magazine for pupils!

Ymweliad Gwenllian Pyrs

Gwenllian Pyrs Small
Gwenllian Pyrs Small.jpg1
Gwenllian Pyrs Small.jpg2

 Diolch i Gwenllian Pyrs i ddod at blwyddyn 3 a 4 i drafod ei rôl yn  nhîm rygbi merched Cymru a tîm merched RGC! 

Thanks Gwenllian Pyrs for coming to talk to year 3 and 4 about her rugby work with Wales squad and RGC squad. 

Cynhadledd Eco-sgolion

cynhadledd eco-sgolion Small
cynhadledd eco-sgolion.jpg1 Small
cynhadledd eco-sgolion.jpg2 Small
cynhadledd eco-sgolion.jpg3 Small
cynhadledd eco-sgolion.jpg4 Small
cynhadledd eco-sgolion.jpg5 Small

 Diolch yn fawr i Cadi, Mari, Dyfan a Bradli am gynrychioli’r Cyngor Eco yn y digwyddiad Cenedlaethol Eco Ysgolion yn Rhuthun. Roedd y pedwar wedi mwynhau  trafod llygredd plastig mewn cefnforoedd.

Thank you Cadi, Mari, Dyfan and Bradli for representing the Eco Council in the Schools National Eco Coucil in Rhuthun. They enjoyed discussing plastic pollution in the oceans.

Ymweliad Deri Tomos

Deri Thomas Small
Deri Thomas.jpg1 Small
Deri Thomas.jpg2 Small
Deri Thomas.jpg3 Small

Roedd blwyddyn 3, 4, 5 a 6 wedi cael bore gwych yn dysgu am y moleciwl DWR gyda’r Athro Deri Tomos, mae pawb wedi dysgu llawer iawn.

Year 3, 4, 5 and 6 had a fantastic morning with Professor Deri Tomos from Bangor University learning all about the molecule Water.

Gala Nofio yr Urdd

gala nofio Small
gala nofio1 Small
gala nofio Small
gala nofio1 Small

Diolch i’r criw yma aeth i gynrychioli yr Adran yn y Gala nofio. Roedd pob un ohonoch wedi nofio yn ardderchog, mewn gala nofio o safon uchel.
Llongyfarchiadau mawr i Casi am ennill ei dwy ras merched bl 5&6 - nofio rhydd a cefn, Wil yn ail yn y ras cefn a Teilo yn drydydd i fechgyn bl 3&4.
Thank you to the six that represented the school in the Swimming Gala in Harlech. 
Congratulations to Casi for winning both her races, Wil for coming second and Teilo third. Well done to you all for taking part.

Gwaith Eco Ysgolion

Eco Small
eco1 Small
Eco2 Small
Eco3 Small

Roedd pawb wedi mwynhau dysgu am ailgylchu gyda’r Brodyr Gregory, Ted ac Elin drwy actio, canu a dawnsio! 
E
verybody enjoyed the Eco Show learning about recycling with the Gregory brothers, Ted and Elin! Great acting, singing and dancing.

Agoriad Ystafell STEM

Heno Small
Heno.jpg1 Small
Heno.jpg10 Small
Heno.jpg2 Small
Heno.jpg3 Small
Heno.jpg4 Small
Heno.jpg5 Small
Heno.jpg6 Small
Heno.jpg7 Small
Heno.jpg8 Small
Heno.jpg9 Small

 Diolch bawb am ddod draw i weld ein gwaith STEM ac ar gyfer agoriad swyddogol  ein hystafell STEM gan Arwyn Tomos. Daeth rhaglen Prynhawn Da yma i recordio'r disgyblion yn cwblhau eu prosiect STEM.

Thanks to all who came to see our STEM work and the official opening of our STEM room! Prynhawn Da programme came to record the children working on their STEM project. 

Bala Spice

Bala Spice Small
Bala Spice.jpg1 Small
Bala Spice.jpg10 Small
Bala Spice.jpg11 Small
Bala Spice.jpg12 Small
Bala Spice.jpg13 Small
Bala Spice.jpg2 Small
Bala Spice.jpg3 Small
Bala Spice.jpg4 Small
Bala Spice.jpg5 Small
Bala Spice.jpg6 Small
Bala Spice.jpg7 Small
Bala Spice.jpg8 Small
Bala Spice.jpg9 Small

Yn dilyn ein gwaith thema ar fwyd, aeth disgyblion blwyddyn derbyn i Bala Spice i flasu bwydydd amrywiol. Roedd pawb wedi mwynhau blasu popadums, corma cyw iâr, pasanda cig oen, tikka cyw iâr, nan peshwary a reis.
Following our theme on food, reception class visited Bala Spice this afternoon to taste a variety of Indian food. They all enjoyed tasting some popadums and sauces, chicken korma, lamb pasanda, chicken tikka, rice and peshwary nan.

Ymweliad Eifion Davies

ymweliad Eifion Small
ymweliad Eifion.jpg1 Small
ymweliad Eifion.jpg2 Small
ymweliad Eifion.jpg3 Small

 Diolch i Mr Eifion Davies ar ran NFU am ddod draw at ddosbarth Meithrin a Derbyn heddiw i drafod sut mae llaeth yn cael ei gynhyrchu.

Thank you Eifion Davies from the NFU for visiting Nursery and Reception class today to talk about how milk is produced.

Diolchgarwch

diolchgarwch Small
diolchgarwch.jpg1 Small
diolchgarwch.jpg10 Small
diolchgarwch.jpg2 Small
diolchgarwch.jpg3 Small
diolchgarwch.jpg4 Small
diolchgarwch.jpg5 Small
diolchgarwch.jpg6 Small
diolchgarwch.jpg7 Small
diolchgarwch.jpg8 Small
diolchgarwch.jpg9 Small

Diolch bawb am Wasanaeth Diolchgarwch arbennig iawn, Cawsom hefyd ddatganiad ar y delyn gan Elfair Grug yn ystod y Gwasanaeth fel rhan o ddathliad Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru IV.
Thanks to all for a fantastic Thanksgiving Service today, During the service we had a harp rendition by Elfair Grug as part of the IV Wales International Harp Festival. 

Llyfrau

Carwyn Siddall 1 a 2 Small
Carwyn Siddall 1 a 2.jpg1 Small
Euros 1 a 2 Small
Haf Llewelyn Small
Haf Llewelyn.jpg1 Small
Haf Llewelyn.jpg2 Small

Fel rhan o’n thema ‘Llyfrau’, daeth y Parch Carwyn Siddall heibio y dosbarth i siarad am y Beibl. Daeth Euros draw hefyd i drafod ei hoff lyfrau. Roedd y disgyblion wedi treulio bore gwych yng nghwmni difyr Haf Llewelyn yr awdures. Roeddem wrth eu boddau yn gwrando ar straeon Ned y morwr, a chreu ein storiau ein hunain. Diolch am ein denu i ddarllen a’n hysbrydoli i ysgrifennu.

We invited Haf Llewelyn to school this morning, to talk about her work as an author. We enjoyed listening to her stories and she inspired us to create our own. Many thanks to the Rev. Carwyn Siddall who came in to talk about the Bible as part of out ‘Books’ theme and Euros for talking about his favourite books.

 

 

Tref a Tryst

tref a tryst Small

Da iawn Elliott, Rhys ac Elsa am fynd i ffilmio rhaglen Tref a Tryst yn Rhydymain! Edrych ymlaen yn fawr iw gweld ar y rhaglen S4C! 

Thanks to the three for going to film the S4C show Tref and Tryst - looking forward to seeing them on S4C very soon!

Diwrnod Cenedlaethol llaeth i ysgolion

diwrnod cenedlaethol llaeth Small
diwrnod cenedlaethol llaeth.jpg1 Small
diwrnod cenedlaethol llaeth.jpg2 Small
diwrnod cenedlaethol llaeth.jpg3 Small
diwrnod cenedlaethol llaeth.jpg4 Small
diwrnod cenedlaethol llaeth.jpg5 Small
diwrnod cenedlaethol llaeth.jpg6 Small

Diolch i FUW Meirionnydd am ddod draw i drafod gyda ni ac i ni gael blasu! Diolch i Gwynfor a Leisa Jarman am drefnu.

Tasting all kinds of milk products today on the National Milk for Schools Day! Thanks to FUW and to Gwynfor and Leisa Jarman for organising!

Gweithdy Phont Menai

pont Menai Small
pont Menai.jpg1 Small
pont Menai.jpg2 Small
pont Menai.jpg3 Small
pont Menai.jpg4 Small
pont Menai.jpg5 Small
pont Menai.jpg6 Small
pont Menai.jpg7 Small

Roedd disgyblion blwyddyn 5 a 6 wedi mwynhau cael gweithdy a dysgu am hanes Pont Menai. Diwrnod diddorol iawn.

Year 5 and 6 pupils enjoyed thw workshop and learning abouth the Menai Bridge. A very interesting day.

Adeiladu pont

adeiladu pont Small
adeiladu pont.jpg1 Small
adeiladu pont.jpg2 Small
adeiladu pont.jpg3 Small
adeiladu pont.jpg4 Small
adeiladu pont.jpg5 Small
adeiladu pont.jpg6 Small
adeiladu pont.jpg7 Small
adeiladu pont.jpg8 Small
adeiladu pont.jpg9 Small
pontydd robin.jpg1 Small
pontydd robin.jpg2 Small
pontydd robin.jpg3 Small
pontydd robin.jpg4 Small
pontydd robin.jpg5 Small
pontydd robin.jpg6 Small
pontydd robin.jpg7 Small

Mae disgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 wedi bod yn brysur yn adeiladu pontydd fel rhan o’u themau. Diolch i Emrys Roberts am ddod ag offer adeiladu pontydd draw i’r ysgol. Roedd pawb wedi mwynhau cydweithio mewn tîm i adeiladu’r bont ar y buarth. Diolch i Robin Williams am ddod draw i gynnal sesiwn gyda disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn adeiladu pontydd a defnyddio’r sgrin werdd.

Emrys Roberts came to build a bridge with year 3, 4, 5 and 6 pupils. They all enjoyed working as a team to build a bridge on the school yard. We would also like to thank Robin Williams who came to work with year 5 and 6 creating bridges and using the green screen. 

Sialens Ddarllen

sialens ddarllen Small

Da iawn i bawb wnaeth gwblau’r sialens ddarllen yn ystod gwyliau’r Haf.

Well done to all the pupils who participated in the reading challenge during the summer holidays.

Bore Coffi McMillan

 

bore coffi Small
bore coffi.jpg1 Small
bore coffi.jpg2 Small
bore coffi.jpg3 Small
bore coffi.jpg4 Small
bore coffi.jpg5 Small
bore coffi.jpg6 Small
bore coffi.jpg7 Small
bore coffi.jpg8 Small
bore coffi.jpg9 Small

Diolch i bawb ddaeth draw i gefnogi ein bore coffi McMillan. Casglwyd dros £450.

Thank yiu to everyone who came t support our McMillan coffee morning. Over £450 collected to such a worthy cause.

Joe Wickes

Joe Wickes Small

Roedd disgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 wedi mwynhau cadw’n heini gyda Joe Wickes drwy ddefnyddio ei raglen ffitrwydd yn y boreau.  

Year 3, 4, 5 and 6 pupils enjoyed keeping fit with Joe Wickes fitness programme.