E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards Edrych ymlaen i weld y criw hwyliog yma ar Cyw yr Awr Fawr 2 o’r gloch fory ar facebook a you tube! @S4C @criwCYWhttps://t.co/VRdP2IK73g
16hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch i Hari ai chwaer Shobha am y lluniau ohonynt yn dathlu Dashain! @npBritish @GwEGogleddCymru @BCouncil_Wales https://t.co/D6UVgCdxQD
16hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch yn fawr @gethinlefty am fod yn batod i addasu ar y tywydd heddiw!!! 🌧💨💦 https://t.co/05lEaiEWa9
YsgolOMEdwards Pethau Pwysig ⁦@criwCYW⁩ ⁦@S4C⁩ Ffrindiau a caredigrwydd. https://t.co/9FTaVtzqjh
YsgolOMEdwards Pob lwc i Cymru heno ma a llongyfarchiadau mawr i @AlunWynJones ar ei gamp anhygoel!!!! @RYGBook https://t.co/gc9c3TUUqx

Tymor yr Hydref 2019 Autumn Term

 Croeso i flwyddyn newydd yn yr ysgol a chroeso mawr i'r disgyblion Derbyn sydd yma trwy'r dydd, ar disgyblion Meithrin sydd yma yn y boreau.

We welcome everyone back to a new school term. We extend a warm welcome to our new reception class who are with us all day from now on, and the new nursery pupils who are with us every morning.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1429 Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_142a Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_142b Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_142c Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_142d Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_142e Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_142f Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1430 Small

 

Swyddogion newydd yr Ysgol

swyddogion 1 Small
swyddogion 2 Small
swyddogion 3 Small
swyddogion 4 Small
swyddogion 5 Small
swyddogion 6 Small

Swyddogion Siarter Iaith/ Welsh charter Officers – Lliwen a Cadi

Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd/ Road Safety Officers – Fiona a James

Llysgenhadon Chwaraeon/ Sports ambassadors – Guto a Cynnan

Arweinwyr Digidol/ Digital Leaders – Catrin, Calum, Teilo

Swyddogion Cyngor Ysgol/ School Council Officers – Cadi, Teilo, Wil

Swyddogion Cyngor Eco/Eco School Officers – Lliwen, Gwion, Catrin

Chwaraeon

chwaraeon 1 Small
chwaraeon 2 Small
chwaraeon 3 Small
chwaraeon 4 Small
chwaraeon 5 Small
chwaraeon 6 Small
chwaraeon 7 Small

PÊL DROED AGORED

Dyma’r tîm pêl droed fu’n cymryd rhan yng nghystadleuaeth pêl droed Agored yr Urdd. Pawb wedi chwarae yn arbennig. Da iawn fechgyn!

Well done boys for taking part in the Urdd football competition. Excellent team work!

PÊL DROED MERCHED

Da iawn ferched am gymryd rhan yng nghystadleuaeth pêl droed yr Urdd. Pawb wedi chwarae yn wych!

Well done girls for taking part in the Urdd football competition. Great team work!

PÊL DROED Y STRYD

Roedd hi’n gystadleuaeth dda eleni, y tîm yn chwarae yn arbennig, heb ildio dim un gôl, ond yn anffodus fe gollwyd yn y “penalties”.

What a competition this year. The team didn’t concede any goal, but unfortunately lost in the penalties.

RYGBI DALGYLCH

Diolch yn fawr i Euros am drefnu cystadleuaeth Rygbi Tag gydag ysgolion y dalgylch.

Thank you Euros for organizing a Tag Rugby competition with the other schools in the catchment area.

TWRNAMENT RYGBI’R BYD

Cafodd disgyblion CA2 fore o hwyl yn cymryd rhan mewn twrnament Cwpan Rygbi’r Byd yr Ysgol. Pawb wedi mwynhau, Diolch i Mr Tudor, Euros a Mr Williams am drefnu.

KS2 pupils enjoyed taking part in the School Rugby World Cup tournament in school. Thank you Mr Tudor, Euros and Mr Williams for organizing the tournament.

Athletau SPORTSHALL

Da iawn i dîm yr Ysgol am ddod i’r brig yng nghystadleuaeth sporshall yn ddiweddar. Ymlaen a ni i’r rownd nesaf ym Mangor.

Well done to the Athletics team for winning the Sportshall competition in Dolgellau.

PÊL RWYD

Da iawn ferched am gymryd rhan yng nghystadeuaeth pêl rwyd yr Urdd.

Wel done to the netball team who took part in the Urdd netball competition.

CIT RYGBI NEWYDD

Diolch yn fawr iawn i Gwyn Roberts, Dolhendre am noddi ei’n cit rygbi newydd.

Thank you Gwyn Roberts, Dolhendre for sponsoring our new rugby kit.

Ymweliadau:

 

ymweliadau 1 Small
ymweliadau 2 Small
ymweliadau 3 Small
ymweliadau 4 Small
ymweliadau 5 Small

HAF LLEWELYN

Diolch i Haf Llewelyn am ddod i gyflwyno ei chyfres ddarllen Ned y Morwr yn nosbarth blwyddyn 1 a 2, a’n helpu i greu ein storiau ein hunain.
Diolch am ein hysbrydoli yn greadigol.
Rydym hefyd wedi ymweld â Siop Awen Meirion a’r Llyfrgell yn Ysgol Godre’r Berwyn fel rhan o’n thema ‘Llyfrau’.

We enjoyed Haf Llewelyn’s company in Year 1 and 2 class. She shared the ‘Ned y Morwr’ books and helped us to create our own stories.
We also visited ‘Awen Meirion’ book shop and the Library in Bala as part of our class theme on ‘Books’.

CANOLFAN THOMAS TELFORD

Cafodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 ddiwrnod prysur a diddorol iawn yng nghanolfanThomas Telford. Cawsant gerdded ar hyd bont Menai gan ddysgu am ei hanes, adeiladu pontydd, a chael cystadleuaeth adeiladu pont gan ddenfyddio knex. Diwrnod arbennig.

Year 5 and 6 pupils enjoyed their visit to Thomas Telford Centre. We walked across the Menai bridge, learning about it’s history, and we got the opportunity to build bridges and take part in a knex competition. Brilliant day!

Gweithgareddau eraill/Other activities

gweithgaredd 1 Small
gweithgaredd 10 Small
gweithgaredd 11 Small
gweithgaredd 12 Small
gweithgaredd 13 Small
gweithgaredd 14 Small
gweithgaredd 15 Small
gweithgaredd 16 Small
gweithgaredd 17 Small
gweithgaredd 18 Small
gweithgaredd 2 Small
gweithgaredd 3 Small
gweithgaredd 4 Small
gweithgaredd 5 Small
gweithgaredd 6 Small
gweithgaredd 7 Small
gweithgaredd 8 Small
gweithgaredd 9 Small

MIS CERDDED IR YSGOL

Diolch i Fiona a James am drefnu mis cerdded i’r ysgol. Roedd nifer o’r disgyblion wedi cerdded, beicio neu sgwtera i’r ysgol yn ystod mis Hydref.

Thank you James and Fiona for organizing “Walk to School month”. Many pupils took part during October.

WYTHNOS BEICIO I’R YSGOL

Bu disgyblion y pentref yn cymryd rhan yn yr wythnos feicio i’r ysgol.

Many pupils from the village took part in the cycle to school week.

BORE COFFI MCMILLAN

Diolch yn fawr iawn i rieni, staff, ffrindiau a’r disgyblion am helpu a chyfranu yn y bore coffi Macmillan, £500 wedi ei gasglu. Thanks to all of the parents, staff, friends and pupils for contributing this morning towards our Macmillan Coffee morning, a grand sum of £500 was raised!

COGINIO CRWMBL

O’r goeden i’r popty! Blwyddyn Derbyn wedi bod yn brysur yn casglu afalau, paratoi a coginio crwmbl afal! Braf oedd cael picnic Dydd Gwener!
Reception pupils have been collecting, preparing and cooking an apple crumble from our school apples!

CINIO CARU BWYD CYMRAEG

Diolch i Anti Catrin ac Anti Lindsey am y cinio hyfryd ar ddiwrnod “Caru Cinio Cymraeg”.

Thank you Anti Catrin and Anti Lindsey for the lovely lunch on “Love Welsh Food Day”

DIOLCHGARWCH

Diolch yn fawr i bawb am fynychu Gwasanaeth Diolchgarwch yr Ysgol, bydd £200 yn cael ei drosglwyddo i elusen Water Aid! Diolch yn fawr iawn.
Thank you all for attending our Thanksgiving Concert, £200 will be donated towards the Water Aid charity! Thanks to all!

DISGO CALAN GAEAF

Diolch yn fawr i aelodau’r Cyngor Ysgol am drefnu disgo Calan Gaeaf i bawb yn yr ysgol. Roedd hi’n noson ddychrynllyd iawn!

Thank you to the School Council for organizing the Halloween disco for all the pupils in school. It was a very frightening night!

GWASANAETH GAN GYMDEITHAS BEIBL Y BALA

Diolch yn fawr i Gwasanaeth Beibl y Bala am y gwasanaeth Agor y Llyfr a’r anrheg!
Thank you Bala Bible Society for the lovely service, and thank you for the gifts!

HAWLIAU PLANT

Diolch i Mary Jones am ddod draw i gynnal sesiwn hawliau plant gyda disgyblion CA2 a’r staff

Thank you Mary Jones for the Children’s Right sessions for the staff and KS2 pupils.

RHAGLEN SIGLDIGWT

Mae Jini ac Annie wedi’i dewis i gymryd rhan mewn rhaglen “Sigldigwt” fydd yn cael ei ddarlledu ar Cyw hwyrach ymlaen yn y flwyddyn.

Jini and Annie were chosen to take part in the new Cyw programme “Sigldigwt” which will be broadcasted later on in the year.

SBWRIEL YN Y MÔR

Fel rhan o waith thema y dosbarth, mae disgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi ysgrifennu rap am sbwriel yn y môr.

Following their work in class, Year 1 and 2 pupils wrote a rap based on the rubbish left in the sea.

PLANT MEWN ANGEN

Diolch i bawb am ddod a chyfraniad Diwrnod Plant Mewn Angen, casglwyd £140 tuag at yr achos.

Thank you to everyone for contributing towards Children in Need this year, we raised £140 towards the cause.

SUL YR URDD

Aeth disgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 i Eglwys Y Bala i gymryd rhan yng ngwasanaeth Sul yr Urdd eleni.

Year 3, 4, 5 and 6 went to Bala Church to take part in the Sul yr Urdd service.

YMGYRCH PLENTYN Y NADOLIG

Diolch i bawb ddaeth a bocs ar gyfer Ymgyrch Plentyn yn Nadolig.

Thank you to everyone who took part in the Operation Christmas Child box this year.

SIALENS DDARLLEN

Da iawn i bob disgybl fu’n cymryd rhan yn y sialens ddarllen y llyfrgell eleni.

Well done to all pupils who took part in the Library Reading Challenge over the summer holidays.

Peiriant dŵr

dwr

Rydym wedi prynu peiriant dwr i’r dosbarth Cyfnod Sylfaen gan gwmni Water Aid. Drwy brynu peiriant gan y cwmni yma rydym wedi helpu nifer o blant yn Affrica. Mae cwmni AquaAid wedi rhoi cyfraniad ar ein rhan i’r “Africa Trust”. Mae’r arian yn cael ei ddefnyddio yno i adeiladu ffynon ddŵr mewn ardaloedd yn Affrica sydd eu hangen fwyaf, sef mewn pentrefi ac ysgolion.

The school has bought a water cooler in the Foundation Phase class. By buying the water from AquaAid we have helped to save the lives of many children in Africa. With every water cooler and bottle of water obtained from WaterAid, a donation has been made on our behalf to the Africa Trust. These funds are used directly to build fresh drinking water wells in the areas in Africa where it is needed the most, like in schools and villages.

Saib a Symud

Mae’r Ysgol bellach yn cymryd rhan yn y rhaglen Saib a Symud. Yn dilyn hyfforddiant gan Siân Melangell mae’r disgyblion yn mwynhau cael sesiynau ioga yn y dosbarthiadau.

The school are now taking part in the Pause Point programme. Pupils enjoy taking part in yoga sessions in class.