E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards Edrych ymlaen i weld y criw hwyliog yma ar Cyw yr Awr Fawr 2 o’r gloch fory ar facebook a you tube! @S4C @criwCYWhttps://t.co/VRdP2IK73g
17hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch i Hari ai chwaer Shobha am y lluniau ohonynt yn dathlu Dashain! @npBritish @GwEGogleddCymru @BCouncil_Wales https://t.co/D6UVgCdxQD
17hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch yn fawr @gethinlefty am fod yn batod i addasu ar y tywydd heddiw!!! 🌧💨💦 https://t.co/05lEaiEWa9
YsgolOMEdwards Pethau Pwysig ⁦@criwCYW⁩ ⁦@S4C⁩ Ffrindiau a caredigrwydd. https://t.co/9FTaVtzqjh
YsgolOMEdwards Pob lwc i Cymru heno ma a llongyfarchiadau mawr i @AlunWynJones ar ei gamp anhygoel!!!! @RYGBook https://t.co/gc9c3TUUqx

Ffilm Nadolig Albi a Noa ar S4C

IMG 3406 Small 2

Pob lwc i ti Gruff! Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i weld y ffilm Albie a Noa noson Nadolig 7.30 ar S4C. Hwyl yn y 'premier' wythnos nesaf!!

All the best to Gruff, we will all be watching S4C on Christmas Day at 7.30 in the film Albie and Noa, All the best for the Premier next week!!

Cyngerdd Carolau Eisteddfod Llangollen

IMG 1385 Small

Llongyfarchiadau mawr i Lowri ar gael ei dewis i gymryd rhan yng Nghyngerdd Carolau Eisteddfod Llangollen. Bydd y rhaglen yn cael ei ddarlledu ar y 23ain o Ragfyr ar S4C.

Congratulations to Lowri who has been chosen to take part in the Eisteddfod Llangollen Christmas Carol concert. The programme will be on S4C on the 23rd of December.

Cymorth Cristnogol

IMG_1387 Small
IMG_1388 Small
IMG_1389 Small
IMG_1390 Small
IMG_1391 Small
IMG_1392 Small

Diolch am ddod draw bore ma i gasglu'r cardiau i Theresa May, ac ein atgoffa am y ffoaduriaid y Nadolig yma. Pob hwyl ar weddill eich taith gerdded!

Christian Aid - thanks for coming to collect our Christmas cards for Theresa May - in memory of refugees this Christmas! All the best on the rest of your sponsored walk!

Gwasanaeth Nadolig yn yr Ysgoldy

IMG_1382 Small
IMG_1383 Small
IMG_1384 Small

Diolch i'r Parch Carwyn Siddall am ein gwahodd i wasanaeth Nadolig yn yr Ysgoldy, fore dydd Gwener ac am rannu ei neges Nadolig â ni.

Thank you very much to Rev.Carwyn Siddall for inviting us to a Christmas Service in the Ysgoldy Chapel on Friday morning.

Cinio Nadolig

IMG_1372 Small
IMG_1373 Small
IMG_1374 Small
IMG_1375 Small
IMG_1376 Small
IMG_1377 Small

Cinio Nadolig bendigedig heddiw diolch i Anti Catrin a holl staff y gegin a pawb am helpu!

Fantastic Christmas lunch today, thanks to Anti Catrin and all the kitchen staff all who helped!

cyngerdd Nadolig

IMG_1366 Small
IMG_1367 Small
IMG_1368 Small
IMG_1369 Small
IMG_1370 Small
IMG_1396 Small
IMG_1397 Small
IMG_1398 Small
IMG_1399 Small
IMG_1400 Small
IMG_1401 Small
IMG_1402 Small

Dyma luniau o ddisgyblion yr ysgol yn perfformio eu cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Bentref. Roedd disgyblion blwyddyn Meithrin a Derbyn yn perfformio stori’r geni, blwyddyn 1 a 2 yn perfformio Eira Wen a disgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn perfformio Olifer.

Here are the school pupils taking part in the Christmas concert this year – the nursery and reception performing the nativity, year 1 and 2 performing Snow White and year 3, 4, 5 and 6 performing Oliver.

Ymweliad Bethan Prys

IMG_1360 Small
IMG_1361 Small
IMG_1362 Small
IMG_1363 Small
IMG_1364 Small

Diolch yn fawr i Bethan Prys am ddod draw at ddisgyblion Derbyn i drafod ei swydd fel parafeddyg. Roedd y plant wedi mwynhau.

Thank you Bethan Prys for visiting the reception class to discuss her job as paramedic.

Tanc pysgod

IMG 1356 Small

Dyma ni aelodau newydd i’r ysgol - tanc pysgod wedi cyrraedd yr ysgol.

Here are some new members to the school – a fish tank has arrived!

Ffair Nadolig

IMG_1341 Small
IMG_1342 Small
IMG_1343 Small
IMG_1344 Small
IMG_1345 Small
IMG_1346 Small
IMG_1347 Small
IMG_1348 Small
IMG_1349 Small
IMG_1350 Small
IMG_1351 Small
IMG_1352 Small
IMG_1353 Small

Diolch i bawb wnaeth helpu a dod draw in Ffair Nadolig neithiwr, noson lwyddianus iawn! Bu Blwyddyn 5/6 yn paratoi stondin i greu busnes a codi £334.95 fel dosbarth. Pob grŵp yn cyfrannu £5 i'r ffair a rhannu eu helw!!!  Da iawn chi!

Thanks to all who helped and came to our Christmas Fair last night very successful evening!!

Entrepreneuriaeth!  Year 5/6 had to organise and run their own stall raising an incredible £334.95 as a class! They donated £5 per stall towards the Fair, and shared their profit with their working group Entrepreneurship at its best!!!

Murlun newydd

IMG_1338 Small
IMG_1339 Small
IMG_1340 Small

Ein murlun wedi orffen a derbyn gwobr aur Siarter Iaith, balch iawn!

Our mural is finished and we received the gold award for our Welsh Charter work!Very proud!!

Rygbi Tag

IMG_1327 Small
IMG_1328 Small
IMG_1329 Small
IMG_1330 Small
IMG_1331 Small
IMG_1332 Small
IMG_1333 Small
IMG_1334 Small
IMG_1336 Small

Roedd disgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 wedi mwynhau cymryd rhan yng nghystadleuaeth rygbi Tag gydag ysgolion y dalgylch, Diolch yn fawr iawn i Euros am drefnu.

Year 3, 4, 5 and 6 pupils enjoyed a fun day competing in the rugby tag with other schools in the catchment. Thank you Euros for organizing.

Cegin fwd newydd

IMG_1322 Small
IMG_1323 Small
IMG_1324 Small
IMG_1325 Small

Unrhyw un am gacen o'n Cegin Mwd newydd gan ddisgyblion blwyddyn 1 a 2?

Anybody for a cake from our new Mud Kitchen from year 1 and 2 pupils?

Cynhadledd Eco Ysgolion

IMG 1318 Small

Diolch Ifan a Iago am gynrychioli'r ysgol yn y gynhadledd Eco Ysgolion Platinwm wythnos yma yn Rhuthun! Thanks to Ifan, Iago and Mr Sion T Jones for taking part this week in the Platinum Eco Schools event at Rhuthun, sharing ideas and best practice!

Sul yr Urdd

IMG 1315 Small

Diolch yn fawr Efan, Martha a Cadog am gymryd rhan yn Sul yr Urdd.

Thank you Efan, Martha, and Cadog for taking part in the Sul yr Urdd.

Diwrnod Plant Mewn Angen

IMG_1292 Small
IMG_1295 Small
IMG_1296 Small
IMG_1297 Small
IMG_1298 Small
IMG_1299 Small
IMG_1300 Small
IMG_1301 Small
IMG_1302 Small
IMG_1303 Small
IMG_1304 Small
IMG_1305 Small
IMG_1306 Small
IMG_1307 Small
IMG_1308 Small
IMG_1309 Small
IMG_1310 Small
IMG_1311 Small
IMG_1312 Small
IMG_1313 Small

Daeth pawb i'r ysgol yn eu pyjamas a'i hoff dedi Dydd Gwener i gasglu arian at Blant Mewn Angen. Casglwyd £170 i'r achos. 

Everyone came in their pyjamas and their favourite teddy on Friday to raise money for Children in Need. We raised £170. 

Hanes Cwm Celyn

IMG_1282 Small
IMG_1283 Small
IMG_1284 Small
IMG_1285 Small
IMG_1286 Small
IMG_1287 Small
IMG_1288 Small
IMG_1289 Small
IMG_1290 Small

Diolch i Eurgain Prysor Jones am ddod i siarad gyda bl 3,4,5 a 6 am hanes boddi Capel Celyn a hanes trigolion Cwm Tryweryn, diddorol iawn a pawb wedi mwynhau! Thanks to Eurgain Prysor Jones for sharing her memories of Tryweryn with us, we all enjoyed the history!

Gwyl Gerdd Dant

IMG 1279 Small

Llongyfarchiadau mawr i Lowri. 1af ar yr unawd cerdd dant dan 12 ac 2il ar yr Alaw Werin yn yr Ŵyl Gerdd Dant ym Mhwllheli.

Congratulations to Lowri for recieving first and second prize in the Gwyl Gerdd Dant, Pwllheli

Google Chrome books

IMG_1275 Small
IMG_1276 Small
IMG_1277 Small

Gweithio ar ein Google Chrome books newydd!! Dysgu am Google Docs!

Working on our new Google Chrome Books learning about Google Docs!

PC John

IMG_1271 Small
IMG_1272 Small
IMG_1271 Small
IMG_1272 Small

Cadw'n saff ar y we heddiw gyda PC John, 'Seibr ddiogel'

Keeping safe online with PC John today discussing cyber bullying!!

Asra

IMG 1269 Small

Da iawn Caili, Teilo, Gruffydd a Nedw sydd wedi cymryd rhan yn y rhaglen Asra ar S4C wythnos yma. Well done for taking part in the S4C challenge show Asra broadcasted this week.

Helpu Nepal

IMG_1262 Small
IMG_1263 Small
IMG_1264 Small
IMG_1265 Small

Braf oedd cael clywed gan ein ffrindiau yn Nepal. Da iawn blant a ffrindiau OMEdwards, y wraig weddw yma wedi cael cartref newydd yn dilyn eich ymgyrch i godi arian! Lluniau cynt  yn dilyn y daeargryn!! Ar ail set heddiw gan Hari Tripathi sy'n dangos y cartref newydd ai bod hi mor hapus!!

This was her home following the earthquake, we have received the second set today, showing her in her new house built by the money given from OMEdwards pupils and friends!! Thank you Hari for the great news! Thank you all very much.

Twrnament pêl droed

IMG_1223 Small
IMG_1224 Small
IMG_1225 Small
IMG_1226 Small

Da iawn blwyddyn 5 a 6 heddiw yn chwarae pêl droed ar y cae 3G yn y Bala. Wedi mynd drwadd i'r ffeinal ond colli yno 2-0! Pawb wedi chwarae yn wych!

Year 5/6 during the football tournament at Bala, well done through to the final, but loosing out 2-0! Everybody played excellently!

pêl rwyd

IMG_3320 Small
IMG_3321 Small
IMG_3320 Small
IMG_3321 Small

Dyma’r ddau dîm fu’n cystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd yn ddiweddar. Bydd un tim yn mynd ymlaen i gystadleuaeth rhanbarth ym mis Ionawr.

Here are two netball teams competing in the Urdd competition. One team are through to the next round in January.

Disgo Calan Gaeaf

IMG_1233 Small
IMG_1234 Small
IMG_1235 Small
IMG_1236 Small
IMG_1237 Small
IMG_1238 Small
IMG_1239 Small
IMG_1240 Small
IMG_1241 Small
IMG_1242 Small
IMG_1243 Small
IMG_1244 Small
IMG_1245 Small
IMG_1246 Small
IMG_1247 Small
IMG_1248 Small
IMG_1249 Small

Cawsom noson ddychrynllyd yn Ysgol O M Edwards. Diolch yn fawr iawn i'r Cyngor Siarter Iaith am drefnu! Diolch i Osian a Guto am y gerddiaeth a’r disgo!

Thanks to the Siarter Iaith school Council for organising such a scary night!!! Special thanks to Osian and Guto for the entertainment.

Sialens Ddarllen

IMG 1258 Small

Llongyfarchiadau i'r plant am dderbyn medal ar ôl cwblhau y sialens ddarllen yn y Llyfrgell dros yr haf. Llongyfarchiadau i Gwenno hefyd am ennill cystadleuaeth y Sialens Ddarllen yr Haf! Wedi ennill gem Roald Dahl.
 Congratulations to the children for completing the reading challenge in the Library over the summer holidays. Crongratulations to Gwenno for winning the reading challenge competition aswell.

Adeiladu cwch

 

IMG_3223 Small
IMG_3224 Small
IMG_3225 Small
IMG_3226 Small

Dyma disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn adeiladu cwch gan ddefnyddio ffoil. Da iawn Alisha ac Ava am greu y cwch oedd yn dal y mwyaf o flociau.

Here are year 3 and 4 pupils building a boat using foil. Well done to Alisha and Ava for building the boat which held the most blocks.

Clwb Garddio

 

IMG_3213 Small
IMG_3214 Small
IMG_3213 Small
IMG_3214 Small

Diolch i Aron Llewelyn am ddod draw i’r ysgol bob prynhawn dydd Gwener i arddio gyda disgyblion yr ysgol.

Thank you Aron Llewelyn for coming to the school every Friday afternoon to help with the gardening.

Noson Lawen

IMG_1260 Small
IMG_1267 Small
IMG_1268 Small

Dyma ddisgyblion blwyddyn 1 a 2 yn cymryd rhan yn y rhaglen Noson Lawen ar S4C. Bydd y rhaglen yn cael ei ddarlledu ym mis Ionawr, cofiwch wylio!

Here are year 1 and 2 pupils taking part in the S4C programme Noson Lawen. The programme will be on S4C in January, remember to watch!

Cyfarfod Carmel

 

IMG_3245 Small
IMG_3246 Small
IMG_3245 Small
IMG_3246 Small

Llongyfarchiadau i Cadog am ennill y gwpan am yr eitem orau yn yr adran gerdd ac i Mari Elgan am ennill y gwpan am yr eitem orau yn yr adran Llefaru yng nghyfarfod Carmel yn ddiweddar. Da iawn i bawb arall oedd yn cymryd rhan, roeddech chi gyd yn ardderchod.

Congratulations to Cadog and Mari Elgan for their winning performances in Carmel Chapel.  Well done to everybody who took part, you were all fantastic.

PC John

Diolch yn fawr i Pc John am ddod draw i’r ysgol i drafod diogelwch noson Calan Gaeaf a noson Tân Gwyllt gyda’r disgyblion.

Thank you Pc John for coming to the school to discuss the important of safety on Halloween and bonfire night.

Carndochan

Aeth disgyblion blwyddyn 3 a 4 i ben Carndochan i gyfarfod yr archiolegwyr ac i weld be sydd wedi’i ddarganfod yno yn ddiweddar.

Year 3 and 4 pupils went up Carndochan to meet the archaeologists to see what they have discovered.

Diolchgarwch

IMG_1250 Small
IMG_1251 Small
IMG_1252 Small
IMG_1253 Small
IMG_1254 Small
IMG_1255 Small
IMG_1256 Small

Dyma ddisgyblion yr ysgol yn cymryd rhan yn y gwasanaeth Diolchgarwch yn yr Hen Gapel

Here are the school pupils taking part in the thanksgiving service in the Hen Gapel.

Rhaglen Tipi S4C

 

IMG_3194 Small
IMG_3195 Small
IMG_3240 Small
IMG_3241 Small
IMG_3242 Small
IMG_3243 Small

Mae disgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi mwynhau cael bod yn ran o raglen Tipi ar S4C.

Year 1 and 2 pupils enjoyed taking part in the S4C programme Tipi.

Wythnos gerdded i’r ysgol

IMG_1227 Small
IMG_1228 Small
IMG_1227 Small
IMG_1228 Small

Da iawn i’r holl ddisgyblion gymrodd ran yn yr wythnos gerdded i’r ysgol. 

Well done to all the pupils who took part in the Walk to school scheme this week.

Taith Gerdded yr Urdd

 

IMG_3199 Small
IMG_3200 Small
IMG_3201 Small

Aeth criw o blant ar daith gerdded i ben y Garth fel rhan o daith gerdded yr Urdd. Roedd hi’n ddiwrnod braf iawn a phawb wedi mwynhau.

Many children took part in the walk with the Urdd up to Garth. It was a lovely sunny day and everyone enjoyed.

Bore Coffi McMillan

 

IMG_3203 Small
IMG_3204 Small
IMG_3205 Small
IMG_3206 Small
IMG_3207 Small
IMG_3208 Small
IMG_3209 Small
IMG_3210 Small
IMG_3211 Small

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i’r gefnogi ein bore coffi Mc Millan yn yr ysgol. Roedd blwyddyn 6 yn brysur yn helpu gyda’r stondinau cynnyrch masnasch deg. Llwyddwyd i gasglu £530.47

We would like to thank everyone for supporting our McMillan coffee morning. We raised a sum of £530.47.

Glanllyn

 

IMG_3216 Small
IMG_3217 Small
IMG_3218 Small
IMG_3219 Small
IMG_3220 Small
IMG_3221 Small

Aeth disgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 i Glanllyn yn ddiweddar. Roedd pawb wedi mwynhau cyd-weithio mewn tîm i adeiladu rafft.

Year 3, 4, 5 and 6 pupils enjoyed a fun day in Glanllyn working as a team to build a raft.

Pêl droed y stryd

 IMG 3233 Small

Da iawn i dim pêl droed y stryd am chwarae yn arbennig o dda yng nghystadleuaeth pel droed y stryd. Llwyddwyd i fynd ymlaen i’r ffeinal ond yn anffodus, collwyd 1-0 

Well done to the football team for taking part in the football competition. They lost 1-0 in the final. Well done boys. 

Pêl droed y Merched

IMG 3234 Small

Dyma dîm bêl droed y merched yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth yr Urdd yn ddiweddar.

Here are the girls football team taking part in the Urdd competition.Croesawu disgyblion newydd

Croesawu disgyblion newydd

 

IMG_3196 Small
IMG_3197 Small
IMG_3196 Small
IMG_3197 Small

Rydym yn croesawu 17 o ddisgyblion Meithrin newydd i’r ysgol eleni. Bydd 12 o ddisgyblion ym mlwyddyn derbyn yn cychwyn yn llawn amser. Rydym hefyd yn croesawu Ela a Elliot i ddosbarth blwyddyn 1 a 2

We are welcoming 17 new nursery children to the school this year and 12 pupils will be attending school full day in the reception class. We are also welcoming Ela and Elliot to year 1 and 2 class.