E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards Edrych ymlaen i weld y criw hwyliog yma ar Cyw yr Awr Fawr 2 o’r gloch fory ar facebook a you tube! @S4C @criwCYWhttps://t.co/VRdP2IK73g
17hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch i Hari ai chwaer Shobha am y lluniau ohonynt yn dathlu Dashain! @npBritish @GwEGogleddCymru @BCouncil_Wales https://t.co/D6UVgCdxQD
17hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch yn fawr @gethinlefty am fod yn batod i addasu ar y tywydd heddiw!!! 🌧💨💦 https://t.co/05lEaiEWa9
YsgolOMEdwards Pethau Pwysig ⁦@criwCYW⁩ ⁦@S4C⁩ Ffrindiau a caredigrwydd. https://t.co/9FTaVtzqjh
YsgolOMEdwards Pob lwc i Cymru heno ma a llongyfarchiadau mawr i @AlunWynJones ar ei gamp anhygoel!!!! @RYGBook https://t.co/gc9c3TUUqx

Tymor yr Hydref 2015

Winter Term 2015

Cystadleuaeth Rygbi'r Dalgylch

IMG 1927 Small

Ar ddiwedd tymor yr Hydref cafodd blant blwyddyn 5 a 6 gystadleuaeth Rygbi gyda ysgolion y dalgylch. Da iawn i'r tim am ddod yn ail yn y gystadleuaeth ac i Enlli am ennill chwaraewraig y twrnament. Diolch i Euros am drefnu a’u hyfforddi.

At the end of the Winter term year 5 and 6 children took part in a Rugby competition with other schools in the catchment area. Congratulations to the team for coming second and Enlli for winning the best girl player of the tournament. Thank you Euros for organizing and coaching them.

Hwyl diwedd tymor

IMG_1920 Small
IMG_1921 Small
IMG_1922 Small
IMG_1923 Small
IMG_1924 Small
IMG_1925 Small
IMG_1926 Small
IMG_1931 Small
IMG_1932 Small
IMG_1933 Small

Gyda’r tymor yn brysur ddod i ben cawsom ginio Nadolig blasus iawn gan Anti Catrin a staff y gegin, parti Nadolig yr ysgol ac wrth gwrs yr ymweliad pwysig gan Sion Corn. Cafodd y plant wisgo siwmper Nadolig i’r ysgol hefyd gan ei bod yn ddiwrnod Cenedlaethol Siwmper Nadolig.

With the term busy coming to an end, we had a delicious Christmas lunch from Anti Catrin and the Kitchen staff, Christmas party in school and of course the important visit from Santa. The children wore their Christmas jumpers as part of the National Christmas jumper day.

Gweithgareddau Y Nadolig

IMG_1827 Small
IMG_1828 Small
IMG_1829 Small
IMG_1830 Small
IMG_1831 Small
IMG_1851 Small
IMG_1856 Small
IMG_1857 Small
IMG_1858 Small
IMG_1874 Small
IMG_1877 Small
IMG_1879 Small
IMG_1880 Small
IMG_1884 Small

Diolch yn fawr iawn i Rheithor Elaine, Carwyn Siddal a Dr Owain am ddod draw i’r ysgol i wneud gwasanaeth Nadolig i’r plant. Diolch hefyd i Saint y Gymuned am y sioe bypedau a disgyblion Chweched dosbarth Ysgol Y Berwyn am y pantomein. Roedd y plant i gyd wedi mwynhau!

Thank you to Rev.Elaine, Carwyn Siddal and Dr Owain for the Christmas service in school. We would also like to thank “Saint y Gymuned” for the puppet show and some of the 6 form pupils in Ysgol Y Berwyn for the pantomime. All the children enjoyed them!

Gwasanaeth Nadolig

IMG_1819 Small
IMG_1820 Small
IMG_1824 Small
IMG_1852 Small

Cynhalwyd y cyngerdd Nadolig eleni yn yr Hen Gapel. Diolch yn fawr i’r plant a’r staff am eu gwaith caled ar gyfer y cyngerdd Nadolig, pawb wedi gwneud yn wych. Eleni Stori’r Geni oedd thema’r Gwasanaeth. Da iawn chi!

The Christmas concert was held in the Hen Gapel this year. All the children and staff worked hard and everyone did their best. Well done! This year, the service theme was the Christmas Story.

Sêr rhaglen “Y diwrnod mawr”

IMG_1870 Small
IMG_1871 Small
IMG_1872 Small
IMG_1873 Small

Mae Cati, Teilo, Twm ac Owen Dafydd wedi bod yn brysur iawn yn recordio eu diwrnod mawr ar gyfer y rhaglen Cyw “Y diwrnod mawr”. Roedd pob rhaglen yn wych ac yn werth eu gwylio – Twm gyda’r hydro, Teilo yn perfformio gyda’i Dad mewn cyngerdd Robert Plant, Cati yn ymweld â amgueddfa yn Lerpwl, ac Owen Dafydd yn brysur ar y Fferm gyda Yncl Huw, Bryn Gwyn.

Cati, Teilo, Twm and Owen Dafydd was chosen to take part in a tv programme “Y diwrnod mawr”. Every programme was excellent and worth watching – Twm with the Hydro, Teilo perfmorming with his Dad in Robert Plant concert, Cati visiting museum in Liverpool and Owen Dafydd busy farming with Uncle Huw, Bryn Gwyn.

Ffilmio Patagonia

IMG_1833 Small
IMG_1834 Small
IMG_1835 Small
IMG_1836 Small

Cafodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 y cyfle i recordio a dysgu am waith ffilmio gyda criw IntoFilm Cymru a perfformio hanes Michael D Jones ar gyfer rhaglen Patagonia yn ddiweddar. Profiad gwych iawn, rydym yn edrych ymlaen at y noson “carped coch!”

Year 5 and 6 pupils had the opportunity to record and perform the history of Michael D Jones for a tv programme “Patagonia”. This was part of an educational film work with IntroFilm Wales. We look forward for the “red carpet” night!

Ffair Nadolig yr ysgol

IMG_1837 Small
IMG_1838 Small
IMG_1839 Small
IMG_1840 Small
IMG_1841 Small
IMG_1842 Small
IMG_1843 Small
IMG_1844 Small
IMG_1845 Small
IMG_1846 Small
IMG_1847 Small
IMG_1848 Small
IMG_1849 Small
IMG_1850 Small

Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i gefnogi Ffair Nadolig yr ysgol. Roedd hi’n noson lwyddianus unwaith eto a casglwyd dros £800 ar y noson.

Thank you to everybody who came to support the Christmas Fair in school. It was once again a successful night, a sum of over £800 was raised.

Noson Goleuo bywyd, Eglwys Crist, Bala

 

IMG 1853 Small

Aeth rhai o ddisgyblion yr ysgol i Eglwys Bala i gymryd rhan yng nghwasanaeth Goleuo Bywyd yn ddiweddar er budd “ty’r Eos”. Diolch i bawb am wasanaeth hyfryd.

Some of the pupils took part in the Light a life service in Bala Church recently in aid of Nighingale House. Thank you all for the lovely service.

Cystadleuaeth Noson Siopa hwyr

 

IMG 1854 Small

Llongyfarchiadau i Mari Elgan am dderbyn yr ail wobr gyda’i seren yn y gystadleuaeth noson siopa hwyr Y Bala.

Congratulations to Mari Elgan for receiving second prize for her craft in the Bala late night shopping competition

Gala Nofio’r Sir

IMG 1859 Small

Llongyfarchiadau i Siôn Huw ac Elgan ar ennill yr ail a’r drydedd wobr yn y gystadleuaeth nofio Rhanbarth yr Urdd yn Harlech yn ddiweddar. Da iawn chi fechgyn!

Congratulations to Sion Huw and Elgan for receiving second and third prize in the Urdd region swimming competition in Harlech recently. Well done you boys!

Prynhawn llenyddiaeth Cymraeg

IMG_1778 Small
IMG_1781 Small
IMG_1782 Small
IMG_1860 Small
IMG_1861 Small
IMG_1862 Small

Diolch i Llyr Edwards am ddod draw i’r ysgol i ddarllen storiau i blant y Cyfnod Sylfaen fel rhan o brynhawn llenyddiaeth Cymraeg. Roedd y plant wedi mwynhau storiau am y deinosoriaid! Diolch hefyd i’r awdur Meleri Wyn James am ddod draw at blant blwyddyn 3, 4, 5 a 6 i ddarllen ei nofel “Na Nel”. Diolch i Awen Meirion am ddod a stondin lyfrau yma hefyd.

Thank you Llyr Edwards for reading stories to the foundation phase class as part of the Welsh Literature Afternoon. The children really enjoyed the dinosaur stories. We would also like to thank the author, Meleri Wyn James for coming to read her new book “Na Nel” with year 3, 4, 5 and 6. There was also a book stall from Awen Meirion.

Ocsiwn Addewidion

IMG_1802 Small

Cawsom noson lwyddianus iawn yn casglu arian at yr ysgol drwy gynnal ocsiwn addewidion. Roedd y rhieni ar bwyllgor Cyfeillion yr Ysgol wedi bod yn gweithio yn brysur iawn i gasglu addewidion. Llwyddwyd i gasglu swm anhygoel - £5,780.70 o arian ar gyfer yr ysgol. Byddwn yn defnyddio’r arian i greu cysgodfan dan dô yn yr ardaloedd tu allan y Cyfnod Sylfaen ac offer mawr dringo i’r plant hŷn. Diolch i bawb am gefnogi.

We had a very successful evening raising money for the school by organizing a promise auction. We raised an amazing amount of money - £5,780.70 for the school! The parents on the friends of the school committee have been working hard to collect the promises. The money raised will be used to build a shelter outside the Foundation Phase classrooms and a large building frame for the older children. Thank you everyone who supported.

Diwali

IMG_1794 Small
IMG_1795 Small
IMG_1794 Small
IMG_1795 Small

Dyma rai o blant yr ysgol gyda’u cardiau Diwali yn barod i’w hanfon at ein ffrindiau yn Nepal.

Here are some of the children with their Diwali cards ready to be sent to our friends in Nepal.

Siarter Iaith Dolgellau

IMG_1797 Small 2
IMG_1799 Small 2
IMG_1797 Small 2
IMG_1799 Small 2

Dyma rhai o blant yr ysgol yn derbyn gwobr arian Siarter Iaith yn Nolgellau.

Here are some of the pupils in Dolgellau receiving the Siarter Iaith Silver award.

Operation Christmas Child

IMG_1796 Small
IMG_1800 Small
IMG_1801 Small

Diolch i'r disgyblion ddaeth a bocsus i'r ysgol ar gyfer Ymgyrch Nadolig y Plant.

Thankyou to all the pupils who bought a box to school for the Operation Chtistmas Child.

Cynhadledd Eco-sgolion

 

IMG_1790 Small
IMG_1791 Small
IMG_1792 Small
IMG_1793 Small

 

Aeth Elgan a Guto i gynhadledd Eco-sgolion yn ddiweddar ar ôl i ni ennill y wobr platinwm. Da iawn chi am siarad yn wych am ein gwaith gyda Nepal.

Elgan and Guto went to the Eco-school conference recently after we won the platinum award. They both talked about our school link with Nepal.

Diwrnod hyrwyddo prydau ysgol

IMG_1783 Small
IMG_1784 Small
IMG_1789 Small

Cawsom gig oen Cymreig bendigedig yma yn yr ysgol fel rhan o ddiwrnod hyrwyddo prydau ysgol. Dewisiodd y plant eu hoff bwdin sef cacen a chwstard siocled. Diolch i Anti Catrin a staff y gegin am ginio blasus. Roedd pawb wedi mwynhau ac wedi bwyta llond eu boliau!

We had a lovely Welsh lamb for lunch as a part of the National School meals day. The children chose their famous chocolate sponge and custard for dessert. Thankyou Anti Catrin and the kitchen staff for the delicious meal.

Cystadleuaeth Pêl rwyd yr Urdd

IMG 0023 Small

Da iawn i dîm pêl rwyd yr ysgol am gystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd yn ddiweddar. Ennill pump gêm a cholli un. Ymlaen a nhw i gystadleuaeth rhanbarth ym Mis Ionawr!

Well done to the netball team for competing in the Urdd competition recently. They won five games and lost one! They will be competing in the Urdd region competition in January.

Pêl droed 5 bob ochr

pd5 Small

Llongyfarchiadau i'r tim pêl droed 5 bob ochr ar ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth yr Urdd. Da iawn chi!

Congratulations to the football 5 a side team for winning the Urdd Competition. Well done!

Sialens Ddarllen

sialens ddarllen Small

 

Llongyfarchiadau i'r plant am dderbyn medal ar ôl cwblhau y sialens ddarllen yn y Llyfrgell dros yr haf.
Congratulations to the children for completing the reading challenge in the Library over the summer holidays.

 

Disco Calan Gaeaf yn yr Ysgol

cg1 Small
cg10 Small
cg11 Small
cg12 Small
cg2 Small
cg3 Small
cg4 Small
cg5 Small
cg6 Small
cg7 Small
cg8 Small
cg9 Small

 

Cawsom noson ddychrynllyd yn Ysgol O M Edwards. Diolch yn fawr iawn i'r Cyngor Ysgol a Mrs Siwan Davies am drefnu! Diwedd da i ddiwrnod prysur! Diolch i Mr DJ Ifan Prys ar Storm am y gerddoriaeth i'r disgo!
Thanks to the school Council and Mrs Davies for organising such a scary night!!! Special thanks to the DJ Ifan Prys and the Storm for the entertainment!!

Cyfarfod Carmel

cyfarfodcarmel1 Small
cyfarfodcarmel2 Small
cyfarfodcarmel1 Small
cyfarfodcarmel2 Small

 

Da iawn bawb oedd yn cystadlu yn y Cyfarfod Bach, llawer wedi bod yn brysur iawn.
Llongyfarchiadau i Gwydion a Cadi ar ennill y cwpanau am yr eitemau gorau yn yr oedran cynradd eleni. Gwydion am lefaru a Cadi am ganu.

Well done to everyone for competing in the Cyfarfod Carmel. Congratulations to Gwydion and Cadi for winning the cup for the best performances in the primary section. Gwydion for reciting and Cadi for singing. 

 

Bore Coffi McMillan

borecoffi1 Small
borecoffi2 Small
borecoffi3 Small
borecoffi4 Small
borecoffi5 Small
borecoffi6 Small
borecoffi7 Small
borecoffi8 Small

Diolch i bawb am ddod draw i'r ysgol i gefnogi ein bore coffi McMillan.

We would like to thank everyone for supporting our McMillan coffee morning. 

2il i dim pêl droed y stryd

peldroed1 Small
peldroed2 Small
peldroed1 Small
peldroed2 Small

Da iawn i'r tim am ddod yn ail yng nghystadleuaeth pêl droed y stryd yn ddiweddar. Roedd pawb wedi chwarae yn dda iawn. Llongyfarchiadau mawr hefyd i Elgan am gael ei ddewis fel y chwaraewr gorau yn y twrnament.

Well done to the team for coming 2nd in the football competition recently. Congratulations to Elgan for winnig the best player in the tournament.

Castell Carndochan

carndochan Small
carndochan2 Small
carndochan3 Small
carndochan4 Small
carndochan5 Small
carndochan6 Small
carndochan7 Small
carndochan8 Small

 

 

 

Roedd Archeolegwyr ar ben Castell Carndochan yn ddiweddar. Cafodd ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 fynd am dro atynt i weld beth oeddynt wedi’i ddarganfod. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr ac wedi dysgu llawer!

Archaeologists came to Carndochan Castle recently! Pupils in Key stage 2 got the opportunity to visit them and to see what they found. Everyone enjoyed the trip and a worthwhile learning experience for all of us!

Hanes William Morgan

wm Small
wm2 Small
wm3 Small
wm4 Small
wm5 Small
wm6 Small

Aeth plant blwyddyn 3, 4, 5 a 6 i Fyd Mari Jones yn ddiweddar i ddysgu hanes William Morgan. Roedd pawb wedi mwynhau bore diddorol.

Year 3, 4, 5 and 6 pupils went to Byd Mari Jones recently to learn the history of William Morgan. Everyone enjoyed an interesting morning.

Plant Derbyn a Meithrin newydd

 

derbyn2015 Small
meithrin2015 Small
derbyn2015 Small
meithrin2015 Small

 

Croeso i blant Meithrin a Derbyn newydd i'r ysgol. Dyma nhw ar eu diwrnod cyntaf yn yr ysgol.

We would like to welcome the new Reception and Nursery children to School. Here they are on their first day in school.

Dirprwy Bennaeth

Croeso mawr i Mr Siôn Tudor Jones atom ers Medi'r 1af yn ei swydd newydd fel Dirprwy Bennaeth ac athro blwyddyn 3 a 4 yn yr ysgol. Gobeithio y bydd yn hapus iawn yn ein cwmni!

Welcome to Mr Siôn Tudor Jones to the school as Deputy Headteacher and year 3 and 4 teacher. We hope he will be very happy with us.