E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
9hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Tymor yr Hydref

Winter Term

Diwrnod Plant Mewn Angen

Children in Need Day

plant mewn angen

Roedd hi’n ddiwrnod ychydig yn wahanol yn yr Ysgol ar ddiwrnod Plant Mewn Angen eleni, gan i bawb ddod i’r Ysgol yn eu pyjamas â’u hoff dedi!  Cyfrannodd bawb £1 am wneud, ac fe drefnwyd amrywiaeth o gystadlaethau a gemau gwahanol gan y Cyngor Ysgol.  Diolch yn fawr i bawb am gyfrannu!

It was a rather unusual school day on this year’s Children in Need Day as everyone turned up in their pyjamas and their favourite teddy bear!  Every one contributed £1 for the privilege, and the School Council organised various games and competitions.  Thank you to all who contributed!

Operation Christmas Child

OCC 2013Daeth yr amser unwaith eto i anfon ein bocsys esgidiau ‘Operation Christmas Child’. Dyma lun o’r Cyngor Ysgol gyda’r bocsys cyn iddynt gael eu cludo o’r Ysgol. Hoffai’r Cyngor ddiolch i bawb wnaeth gyfrannu eto eleni.

The time has come once again to send our 'Operation Christmas Child' boxes. Here is a picture of the School Council with the boxes before they were picked up from the School. The Council would like to thank everyone who contributed this year.

Hwdis Newydd yr Urdd

The Urdd’s New Hoodies

IMG_9813 Medium
IMG_9827 Medium
IMG_9813 Medium
IMG_9827 Medium

Ydych chi wedi dechrau meddwl am eich siopa Nadolig? Wel, beth am brynu un o hwdis newydd yr Urdd fel anrheg? Cafodd rhai o blant yr Ysgol eu dewis yn ddiweddar i fodelu'r hwdis, a bydd eu lluniau yn ymddangos ar wefan yr Urdd yn y dyfodol agos. Yn tydyn nhw'n edrych yn smart?

Have you started thinking about your Christmas shopping? Well, how about buying the Urdd’s new hoodie as a present?  Some of the children were recently chosen to model the new hoodies, and the pictures will appear on the Urdd’s website very soon.  Don’t they look smart?

Erin yn Llwyddo yn yr Ŵyl Gerdd Dant

Success for Erin at the National Cerdd Dant Festival

erin aled telyn

Llongyfarchiadau gwresog i Erin Aled ar ei llwyddiant yn yr Ŵyl Gerdd Dant ym Mhonrhydfendigaid eleni. Daeth Erin yn gyntaf yn yr unawd Telyn Bl 6 ac iau. Arbennig wir!

Congratulations to Erin Aled on her recent success at the National Cerdd Dant Festival in Ponrhydfendigaid. Erin came 1st in the Year 6 and under Harp Solo competition. Fantastic Erin!

Banc Bwyd Cymru

Food Bank Wales

banc bwyd cymru Small

Diolch yn fawr i Mr David Hooper o’r elusen Banc Bwyd Cymru am ddod atom i sôn am y gwaith pwysig maent yn ei wneud yn ein cymunedau lleol. Yn dilyn ein Gwasanaeth Diolchgarwch, rydym wedi casglu £140 ar gyfer yr elusen, a dyma lun o blant bl 5 a 6 y Cyngor Ysgol yn cyflwyno'r siec i Mr Hooper. Os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am yr elusen, ewch ar eu gwefan.

Thank you very much to Mr David Hooper from ‘Food Bank Wales’ for coming to talk to us about the important work they do in our local communities.  Following our Thanksgiving Service, we have raised £140 for the charity, and here are the year 5 and 6 members of the School Council presenting the cheque to Mr Hooper.  For more information about the charity, please visit their website.

 

Dathlu Diwali

Celebrating Diwali

diwali_1
diwali_2
diwali_3

Gan bod gan ein Ysgol ni gysylltiadau cryf ag Ysgol Jaleshwary yn Nepal, rydym wedi bod wrthi'n brysur yn dysgu mwy am Diwali, neu ‘Gŵyl y Goleuni’.  Mae plant blwyddyn 5 a 6 wedi anfon llythyrau at eu ffrindiau arbennig yn Ysgol Jaleshwary yn dymuno’n dda iddynt dros yr Ŵyl.  Gobeithio y cawn ni ateb yn fuan!

As we have strong links with Jaleshwary School in Nepal, we have recently been learning more about Diwali, or the ‘Festival of Lights’.  The year 5 and 6 children have sent letters to their special friends in Jaleshwary School wishing them luck over the festive period.  Let’s hope we receive an answer soon!

 

 

Sialens Ddarllen

Reading Challenge

 darllen

Llongyfarchiadau eto eleni i bawb a gymerodd rhan yn y sialens ddarllen dros wyliau’r Haf. Bu pawb wrthi’n brysur yn darllen dros y gwyliau, gan fenthyg llyfrau yn wythnosol o’r llyfrgell leol. Dyma’r criw gyda’u medalau - gwych!

Congratulations once again to everyone who took part in the reading challenge over the summer holidays. They have been busy over the summer holidays borrowing books from the local library every week. Here they are with all their medals - fantastic!

Cyfarfod Bach Carmel

beca cadog

Llongyfarchiadau mawr i Cadog a Beca ar eu llwyddiant yng nghyfarfod bach Carmel yn ddiweddar. Enillodd Beca y gwpan am y perfformiad cerddorol gorau, tra enillodd Cadog y gwpan am y perfformiad gorau yn yr adran llefaru.

Congratulations to Cadog and Beca on their recent success in the cyfarfod bach in Carmel. Beca won the cup for the best musical performance, whilst Cadog won the cup for the best recitation.

Cystadleuaeth Pêl-rwyd Rhanbarth Meirionnydd

Meirionnydd Netball Competition

pelrwyd1 Medium
pelrwyd2 Medium
pelrwyd1 Medium
pelrwyd2 Medium

Llongyfarchiadau i dîm pêl-rwyd yr ysgol ar ôl cystadlu yng nghystadleuaeth pêl-rwyd Meirionnydd yn ddiweddar yn Nolgellau. Roedd safon y chwarae yn uchel iawn, ac roedd yn brofiad gwerthfawr iddynt gael datblygu eu sgiliau. Edrychwn ymlaen i gystadleuaeth pêl-rwyd yr Urdd ym mis Tachwedd!

Congratulations to the school’s netball team for competing in the recent Meirionnydd Netball Tournament in Dolgellau. The standard was very high, and they gained valuable experience for the Urdd tournament coming up in November!

Yr Ysgol ar ei Newydd Wedd!

Our New Look School!

 

OM 1
OM 2
OM 3

Fel y gwyddoch, mae gwaith adeiladu mawr wedi bod yn digwydd yn yr Ysgol dros y misoedd diwethaf. Rydym bellach wedi gadael y cabannau ac wedi ymgartrefu yn yr adeilad newydd. Hoffai’r ysgol ddiolch i gwmni adeiladu Anwyl am eu holl waith caled,  a dyma ychydig o luniau o’r Ysgol ar ei newydd wedd. Bydd diwrnod agored swyddogol yn cael ei drefnu gan y Llywodraethwyr unwaith y bydd yr holl offer wedi cyrraedd. 

As you know, there has been a lot o building work going on in the school over the past couple of months.  We have now left the cabins and have settled in to our new building.  The school would like to thank Anwyl Construction for all their hard work, and here are a few pictures of the School’s new look.  An official opening will be held by the Board of Governors once the new equipment arrives.

Dathlu Diwrnod Pobl Hŷn Gwynedd

Celebrating Gwynedd Older People Day

photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 5
photo 6
photo 7
photo 8

Ar y 1af o Hydref, roedd hi'n ddiwrnod Pobl Hŷn Gwynedd. Mae'r diwrnod yn cyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn y Cenhedloedd Unedig a sefydlwyd nôl ym 1991, ac mae’n rhoi cyfle unigryw i ddathlu cyfraniad cadarnhaol pobl hŷn i’n cymunedau. Fel rhan o'r dathliadau, gwahoddodd blant blynyddoedd 5 a 6 eu Neiniau a'u Teidiau i'r Ysgol i gael dysgu mwy am y gemau gwahanol roeddynt yn arfer eu chwarae pan yn yr Ysgol Gynradd. Diolch yn fawr i bawb am ddiwrnod i'w gofio.

On October the 1st, it was Gwynedd’s Old People Day. The day coincides with the International Day of Older Persons, which was established in 1991 and provides a unique opportunity to celebrate the contribution of older people to our communities. As part of the celebrations, year 5 and 6 children invited their grandparents to school to learn more about the different games they used to play when in Primary School. Thank you everyone for a day to remember.

Bore Coffi Macmillan

Macmillan Coffee Morning

 macmillan

Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i’r bore coffi Macmillan yn Ysgol O M Edwards ddydd Gwener diwethaf. Daeth nifer fawr o rieni ac aelodau o’r gymuned i gefnogi, a llwyddwyd i godi dros £415. Diolch yn arbennig i aelodau pwyllgor Macmillan, sef Anti Edwina, Anti Alwen ac Anti Ann ac i holl blant blwyddyn 6 am eu cymorth yn ystod y bore. Diolch hefyd i’r rhieni am gyfrannu.

Thank you to everyone who came to the Macmillan coffee morning at Ysgol OM Edwards last Friday. A large number of parents and members of the community came to support, and we raised over £415. Thank you to the Macmillan committee members, namely Anti Edwina, Anti Alwen and Auntie Ann, and to all the Year 6 children for their help during the morning. Thanks also to the parents for contributing.

Yr Heddlu yn dod i’r Ysgol!

Police Visit the School!

heddlu

Daeth y tîm plismona lleol i’r ysgol i sôn am ddiogelwch ar y ffyrdd. Trafodwyd pwysigrwydd gwisgo gwregys diogelwch, yn ogystal â sut i aros yn ddiogel wrth ymyl ffyrdd prysur.

The local policing team came to the school to talk about road safety. They highlighted the importance of wearing a seat belt, as well as how to stay safe near busy roads.

Sgwad 'Sgwennu Gwynedd

Young People's Writing Squad

sgwadsgwennu Small

Llongyfarchiadau mawr i Beca a Rhys ar gael eu dewis yn rhan o Sgwad 'Sgwennu Gwynedd.  Yn ôl eu gwefan, nod Sgwadiau `Sgwennu'r Ifainc yw dod o hyd i ysgrifenwyr disglair - boed hynny trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg - a'u cyflwyno i rai o brif awduron a thiwtoriaid creadigol Cymru. 

Congratulations to Beca and Rhys after being chosen as part of Gwynedd's Young People's Writing Squad.  According to their website, the aim of the Young People's Writing Squads is to locate gifted young writers - in both English and Welsh - and introduce them to some of Wales' leading writers, and teachers of writing.

Llwyddo yn y Traws gwlad

Success in the Cross Country

dalifynd1 Small
dalifynd2 Small
dalifynd3 Small
dalifynd4 Small

Llongyfarchiadau mawr i bawb wnaeth gystadlu yng nghystadleuaeth Traws gwlad ‘Dal i Fynd’ Meirionnydd yng Nghoed y Brenin yn ddiweddar. Am y drydedd flwyddyn yn olynol, daeth Catrin Fflur yn fuddugol yn ei ras hi – y tro hwn yn y ras i ferched bl 5. Llwyddodd Erin Aled i ennill ras merched bl 6 hefyd. Arbennig wir! Roedd llwyddiant i Tudur hefyd, wrth iddo ddod yn 2il yn ras i fechgyn bl 5, a daeth Erin Hana yn 3ydd yn y ras i ferched b 4. Da iawn i bawb wnaeth gymryd rhan!

Congratulations to everyone who competed in this year's Meirionnydd ‘Dal i Fynd’ Cross country competition at Coed y Brenin. For the third consecutive year, Catrin Fflur won her race - this time in the year 5 girls’ race. Erin Aled also managed to come 1st – in the year 6 girls’ race. Fantastic girls! There was also success for Tudur, who came 2nd in the year 5 boys’ race, and Erin Hana came 3rd in the year 4 girls’ race. Well done to everyone who took part!

Taith i gopa’r Aran yng nghwmni Mr Alun Puw

Trip to the summit of the Aran with Mr Alun Puw

taitharan1
taitharan2
taitharan3
taitharan4

Ar fore dydd Sadwrn 21ain o Fedi, cafwyd taith hynod ddiddorol i gopa’r Aran yng nghwmni Mr Alun Puw. Ar y ffordd i fyny, cafwyd hanesion diddorol am yr ardal leol, ac er gwaetha’r niwl, llwyddwyd i gyrraedd y copa mewn un darn! Ar y ffordd i lawr, fe gliriodd y niwl, ac roedd y golygfeydd yn werth chweil. Diolch yn fawr i Mr Puw am ddiwrnod bendigedig!

On the Saturday 21st of September, we had a very enjoyable trip to the top of the Aran with Mr Alun Puw. On the way up, we heard some interesting tales about the local area, and in spite of the fog, we managed to reach the top in one piece! As the fog cleared on the way down, we were treated to the spectacular views of Penllyn. Thank you to Mr Puw for a wonderful day!

Pencampwyr Pêl-droed y Stryd

Street Football Champions

peldroedstryd1 Small
peldroedstryd2 Small
peldroedstryd1 Small
peldroedstryd2 Small

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl-droed yr ysgol ar ôl ennill cystadleuaeth Pêl-droed y Stryd yn y Bala. Roedd safon y chwarae yn uchel, ac rhaid canmol ymdrech y tîm. Ar ôl llwyddo i ennill eu grŵp, llwyddodd y tîm i gyrraedd y rownd gynderfynol, gan guro Ysgol Ffridd y Llyn 1-0. Ysgol Bro Tegid oedd eu gwrthwynebwyr yn y rownd derfynol, ac mewn gêm gystadleuol iawn, chwaraeodd y tîm yn wych i ennill 3-1. Da iawn chi wir!

Congratulations to the school's football team after winning the Street Football competition in Bala. The standard of play was high, and the team played very well indeed. Having won their group, the team managed to reach the semi-finals, beating Ysgol Ffridd y Llyn 1-0. Ysgol Bro Tegid were the opponents in the final, and in a very competitive game, the team played brilliantly to win 3-1. Well done indeed!

Hyfforddiant Rygbi

Rugby Coaching

rygbiallanjames Small

Diolch yn fawr i Allan James o Undeb Rygbi Cymru am ddod atom i gynnal cyfres o wersi Rygbi. Mae’r plant wedi mwynhau datblygu eu sgiliau, a phwy â ŵyr, efallai bod ganddo ni George North y dyfodol yn ein plith!

Thank you to Allan James from the Welsh Rugby Union for coming to coach a series of Rugby sessions at the school. The children have enjoyed developing their skills, and who knows, maybe we have a future George North in our ranks!