E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Tymor yr Haf/ Summer Term 2018

 

Ffarwelio gyda blwyddyn 6 ac Anti Carys

Bl 6
bl 6 1
bl 6 2
bl 6 3
bl 6 5
ffarlweio3
ffarwelio
ffarwelio1
ffarwelio2
ffarwelio5
ymddeoliad Carys

Roedd yr ysgol yn ffarwelio gyda Anti Carys eleni. Diolch yn fawr iawn am bob peth a mwynhewch eich ymddeoliad.
Sad saying good bye to Anti Carys who is retiring. Thanks for everything.

Gwasanaeth ffarwelio arbennig iawn gyda blwyddyn 6 a rhieni, teulu a ffrindiau! Diolch i bawb am wneud y bore mor arbennig iddynt! Roedd pawb wedi mwynhau eu trip olaf i Llangower yn gwneud gweithgareddau dŵr ac yn y prom y dalgylch. Pob lwc i chi gyd yn Ysgol y Berwyn.
We had a great farewell service for year 6 with friends and families! Thanks for making it so special for them! Everyone enjoyed their last trip to Llangower for some water activities and in the prom. Good luck in Ysgol y Berwyn.

Trip Haf

Na nel
na nel 2
na nel 3
na nel 4
na nel 6
Na nel1
park hall
park hall 3
park hall 4
Park Hall 5
park hall2

Roedd pawb wedi mwynhau yn Aberystwyth, lan y môr gyntaf, yna picnic yn y parc chwarae ger y castell. Roedd Sioe ‘Na Nel’ yn werth ei gweld.

Everybody enjoyed the trip to Aberystwyth, time on the seafront, before our picnic in the playground/castle. In the afternoon we were all entertained in the ‘Na Nel’ show, at the theatre. Roedd disgyblion blwyddyn derbyn wedi mwynhau diwrnod prysur yn Park Hall. Reception class pupils enjoyed their trip to Park Hall.

Seremoni Graddio myfyrwyr TAR

pontio1 Small

Cafodd yr ysgol ei ddewis i gymryd rhan yn y seremoni graddio myfyrwyr TAR yn Bangor eleni. Dyma’r criw aeth yno i ganu.

Singing at Pontio this morning in the graduation ceremony of newly qualified teaching students!

Ymweliadau

Brenig
Brenig2
Gwyn
Gwyn1
Gwyn2
ifor williams
ifor williams 1
ifor williams 2
ifor williams 3
ifor williams 4
IMG_5798
Llangower
Llangower 1
Llangower 2
Llangower 3
Llangower 4
Llangrannog
Llangrannog 2
Llangrannog 3
Llangrannog 5
Llangrannog 6
llangrannog 7
llangrannog 8
llangrannog 9
rafftio
rafftio1
rafftio2
rafftio3
Sgorio
Sgorio1

RHYG/ IFOR WILLIAMS - Cafodd blwyddyn 1 a 2 drip i Fferm Rhug a Chwmni Ifor Williams.
Yn y bore, cawsom daith o gwmpas y fferm yn y trelar yn gweld yr anifeiliaid cyn cael cyfle i wneud ein byrgyrs organig ein hunain cyn chwarae yn y Parc.
Yna, croeso arbennig yng Nghynwyd yn dysgu am adeiladu trelars a chael taith o gwmpas y ffatri i weld y gwaith yn cael ei wneud. Cafodd pob un plentyn lond bag o anrhegion i ddod adre. Diolch yn fawr iawn i Miss Elis am drefnu ac am y croeso yn y ddau le. Roedd pawb wedi mwynhau a dysgu llawer.

We had a special Farm theme trip and spent the morning on the Rhug Farm Estate in Corwen and afternoon in Ifor Williams trailers in Cynwyd.
We were very welcomed in both establishments and enjoyed a trailer ride around the farm, before making our own organic burgers and playing in the park. We also enjoyed listening to how the trailers are built and after a tour of the workshop, were each given a bag of gifts to take home. Thank you for arranging Miss Ellis and I’m sure the day will be remembered for years to come.

LLANGOWER – Aeth disgyblion blwyddyn derbyn am dro ar y trên i Llangower o gyfarfod Bill Taylor a Rob Davies. Diolch i’r ddau am ddangos amrywiaeth o greaduriaid bach a physgod sydd yn byw yn Llyn Tegid i ni.
Reception class pupils enjoyed their trip on the train to Llangower to learn about the fishes and small creatures living in the Bala Lake.

BEICIO LLYN BRENIG – Cafodd blwyddyn 5 a 6 ddiwrnod bendigedig yn beicio o amgylch Llyn Brenig.
Year 5 and 6 pupols had a fantastic day cycling around Llyn Brenig.

LLANGRANNOG – Roedd pawb wedi mwynhau deuddydd prysur llawn gweithgareddau amrywiol yn Llangrannog.

Pupils enjoyed their visit to Llangrannog. Two days filled with fun activities.

RAFFTIO a GWAITH HYDRO Diwrnod prysur i ddisgyblion 5 a 6. Rafftio bore ma a chwilio am bysgod yn y prynhawn. Diolch i Gwyn Roberts, Dolhendre am drafod a dangos ei waith 'Hydro'. Sôn am hwyl!!

Year 5 and 6 pupils enjoyed White Water Rafting in the morning and went to visit Gwyn Roberts in the afternoon to learn about hydro.

YMWELIAD BRYN TOMOS – Diolch yn fawr iawn i Bryn Tomos o Sgorio am ddod draw i’r ysgol i drafod sut mae sylwebu ar y radio am gêm bêl droed!

Bryn Tomos from ‘Sgorio’ BBC Radio with year 3, 4 5 and 6 talking about how to commentate on the radio about football!

YMWELIAD ALEJANDRO - Diolch i Alejandro a Bryn am ddod draw at ddisgyblion blwyddyn 1 a 2 i drafod bywyd ym Mhatagonia.

Thank you Alejandro and Bron for visiting year 1 and 2 pupils to dtalk about living in Patagonia 

Siarter Iaith

Byd Mari Jones
cerddoriaaeth cymraeg 4
cerddoriaeth cymraeg
cerddoriaeth cymraeg 1
cerddoriaeth cymraeg 2
cerddoriaeth cymraeg 3
cwis siarter iaith
cwis siarter iaith 2
cwis siarter iaith 3
disgo
Marged a Joseff
parti cyw
sali mali
sali malli2

Trefnwyd nifer o weithgareddu yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn ystod y tymor.

Activities were held during the term to promote the Welsh language.

BLWYDDYN 5 a 6 - Cafodd blwyddyn 5 a 6 weithdy cerddoriaeth cymraeg a disgo gyda disgyblion y dalgylch.

Year 5 and 6 had an excellent Welsh music workshop with Ynni da and a disco with the other schools from the catchment.

BLWYDDYN 3 a 4 - Trefnwyd cwis i ddisgyblion blwyddyn 3 a 4, a chroesawu disgyblion blwyddyn 3 a 4 Ysgol Bro Tegid atom i gael cwis am raglenni S4C. Diolch i Meilir Williams am ddod atom!

Year 3 and 4 pupils enjoyed the Welsh Charter quiz with pupils from Ysgol Bro Tegid.

BLWYDDYN MEITHRIN A DERBYN - Bu disgyblion blwyddyn Derbyn yn trefnu parti Penblwydd Cyw yn 10 oed, a daeth Sali Mali draw i’r ysgol am dro. Reception class pupils organized Cyw’s Birthday Party and Sali Mali came to visit.

FFILMIO - Diolch i’r criw aeth i ffilmio yn Byd Mari Jones gyda Ryland Teifi ar gyfer Dechrau Canu am hanes Mari Jones, bydd i’w weld ar S4C yn fuan. 
Some of the pupils went to film with Ryland Teifi at Byd Mari Jones, soon to be seen on S4C!

GWEITHDY CERDDORIAETH - Diolch i Marged a Joseff, Y Cledrau am ddod draw i gynnal gweithdy cerddoriaeth gyda disgyblion blwyddyn 3 a 4! Thanks to Marged and Joseff for the music sessions with year 3/4!

Criw Mentrus

criw mentrus 1
criw mentrus 2
criw mentrus 3
criwmentrus

Llongyfarchiadau mawr i bawb yn nosbarth Blwyddyn 1 a 2 am ennill gwobr ‘Y Criw Mentrus’ i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen. Mi wnaeth y pedwar siarad yn wych ar ein rhan, am ein gwaith yn creu cylchgrawn POP.Rydym wedi derbyn tlws a gwobr arbennig, sef gweithdy gan Sw Bae Colwyn am ein gwaith caled.

Congratulations to Year 1&2 on winning the enterprise troopers award for the Foundation Phase pupils today. The four presented our class POP magazine project to the panel of judges in Venue Cymru, Llandudno. We have also received a special Workshop by the Welsh Mountain Zoo for our hard work.

Carys Ofalus

Carys Ofalus Small

Mae disgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi derbyn sesiynnau diogelwch y ffyrdd. Ar ôl cwblhau y sesiynnau i gyd, daeth Carys Ofalus draw i'w gweld.

Year 1 and 2 pupils has completed a road safety sessions. After finishing the sessions, Carys Ofalus came to visit.

Gol newydd

gol Small

 

Diolch yn fawr iawn i Martin a Gwynant am osod y gôls newydd, pawb yn edrych ymlaen i’w defnyddio.

Thank you Martin and Gwynant for giving your time to fit our new goals. 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

eisteddfod Small
eisteddfod.jpg1 Small
eisteddfod.jpg2 Small
eisteddfod.jpg3 Small
eisteddfod.jpg5 Small
eisteddfod.jpg6 Small

Llongyfarchiadau mawr i bawb ar eu llwyddiant anhygoel yn yr Eisteddfod eleni. Diolch i Siwan Davies, Nia Morgan a Rhian Puw am hyfforddi’r disgyblion ac i Cari Sioux gyda’r dawnswyr! Ryden ni yn ffodus iawn or arbenigedd yma ac yn hynod falch o waith caled yr holl ddisgyblion hefyd! Da iawn chi, a diolch yn fawr! Wedi dod a chlod ac enw da i’r ysgol unwaith eto!

Congratulations to everyone on their success in the Eisteddfod this year. Thank you Siwan Davies, Nia Morgan and Rhian Puw for teaching the children, and Cari Sioux with the dancers. We are very proud of all the pupils’ hard work.

1af - Lowri Jarman, Unawd Cerdd Dant bl 5 a 6
2il - Lowri Jarman, Llefaru unigol bl 5 a 6
2il - Lowri Jarman, Alaw Werin bl 5 a 6 
3ydd – Brychan Edwards, Unawd Cerdd Dant bl 2 ac iau 
1af - Parti Cerdd Dant
2il - Côr Cerdd Dant
1af - Parti Llefaru  
3ydd - Lowri ac Owen Dafydd - Deuawd

Gwobrau Addysgu Cymru

gwobrau addysgu Small

Mae’r ysgol wedi llwyddo i gael eu dewis i’r rhestr fer yng ngwobrau Addysgu Cymru am y Defnydd Orau o Ddysgu Digidol. Roedd pawb wedi mwynhau yn y seremoni wobrwyo lawr yng Nghaerdydd.

The school were chosen for the shortlist in The Wales Teaching Awards for Best use of Digital Learning. We enjoyed the award ceremony in Cardiff.

Pêl droed

lliwen pel droed Small

Llongyfarchiadau mawr i Lliwen Davies am fynd gyda merched pêl droed y Bala i Gaerlŷr i chwarae! Cafodd lond bag o nwyddau a mwynhau’r profiad yn fawr iawn! 

Congratulations to Lliwen Davies having been chosen with the Bala girls football team to play at Leicester stadium! They had a great time and a full bag of gifts! Well done!

Ymweliad Llyn Alwen a Llyn Brenig

 

llyn brenig Small
llyn brenig.jpg1 Small
llyn brenig.jpg2 Small
llyn brenig.jpg3 Small
llyn brenig.jpg4 Small

Aeth disgyblion blwyddyn 5 a 6 i Lyn Brenig a Llyn Alwen i ddysgu am cylched ddŵr, diwrnod da iawn!

Year 5 and 6 pupils went to Llyn Brenig and Llyn Alwen to learn about the water cycle. Great day.

Haf Llewelyn

haf llewelyn Small
haf llewelyn.jpg1 Small
haf llewelyn.jpg2 Small

Roedd blwyddyn derbyn wedi mwynhau gwrando ar storïau Haf Llewelyn yn y llyfrgell. Diolch

Reception class pupils enjoyed listening to Haf Llewelyn in the library.

Cywion bach

cywion bach Small
cywion bach.jpg1 Small
cywion bach.jpg2 Small
cywion bach.jpg3 Small

Cafodd dosbarth blwyddyn 1 a 2 wythnos gyffrous iawn, Ar ôl 21 diwrnod o aros, mae’r wyau yn deor a phawb wedi gwirioni ar y cywion bach! Diolch i Gwenno Ellis sy’n fyfyrwraig coleg yn y dosbarth am baratoi profiad bendigedig i’r disgyblion.

It has been a very exciting week in our class and the eggs are hatching after 21 days in the incubator. The chicks are adorable! Thanks to Gwenno Ellis our student teacher for arranging such a wonderful experience for the children.

Deian a Loli

deian a loli Small

Llongyfarchiadau anferthol i Lowri am gael ei dewis i chwarae rôl Loli yn y rhaglen Deian a Loli. Cafodd ei dewis ar ôl chwilio dros Gymru gyfan! Gwych! Mae pawb yn edrych ymlaen i dy weld ar S4C yn fuan.

Congratulations to Lowri after all the auditions! She has been chosen to play a lead role in the S4C children’s TV show Deian and Loli! What an amazing feat for her and her co star Gwern from Ysgol Llanrug!

Ennillwyr pêl rwyd drwy Gymru

pel rwyd cymru Small

Llongyfarchiadau mawr i dim pêl rwyd yr ysgol ar ennill cystadleuaeth Cenedlaethol yr Urdd. Roedd y tîm wedi chwarae yn arbennig, Cyntaf drwy Gymru, da iawn chi.

Congratulations to the netball team for winning the National Urdd competition. The team played fantastically. Well done!

Rownd a Rownd

rowndarownd Small
rowndarownd.jpg1 Small
rowndarownd.jpg2 Small
rowndarownd.jpg3 Small

Diolch yn fawr iawn i actorion a chyfarwyddwr Rownd a Rownd am ddod draw i’r ysgol. Roedd pawb wedi mwynhau.

Thank you to the cast of Rownd a Rownd for a fun and busy morning.

 Buddyg

 

buddyg Small
buddyg.jpg1 Small
buddyg.jpg2 Small
buddyg.jpg3 Small

Mewn Cymeriad - hanes Buddug, brenhines y Celtiaid.

Roedd diogyblion Cyfnod Allweddol 2 wedi cael bore gwych o actio mewn cymeriad- Buddug, brenhines y Celtiaid. 

Great acting skills for the drama Boudicca - Queen of the Iceni Tribe!

Cogurdd

cogurdd Small

Da iawn Dyfan yn y gystadleuaeth CogUrdd yn ddiweddar, mae’r bwyd yn edrych yn fendigedig!

Great work in the CogUrdd competition recently Dyfan! Well done, the food looks fantastic!

 Dawnsio George

george Small

Llongyfarchiadau i George am ennill cystadleuaeth dawns y stryd.

Congratulations to George for winning the street dance competition.

Plannu coed afalau

plannu coed Small
plannu coed.jpg1 Small
plannu coed Small
plannu coed.jpg1 Small

Dyma rai o aelodau'r cyngor Eco yn plannu dwy goeden afal yn y berllan. 

Some of the Eco council members planted two apple trees in the school orchard.

 Noson diogelwch y wê

diogelwch y we Small
diogelwch y we.jpg1 Small
diogelwch y we.jpg2 Small
diogelwch y we.jpg3 Small

Diolch yn fawr iawn i Casi a Dyfan am ddod i drafod eu gwaith fel arweinwyr digidol yr ysgol, ac i PC John am bwysigrwydd diogelwch y wê.

Thank you Casi and Dyfan for discussing their role as Digital Leaders in school, and for PC John for discussing Internet safety.

 Ymweliad i Garth

garth Small
garth.jpg1 Small
garth.jpg2 Small
garth.jpg3 Small

Cafodd disgyblion blwyddyn 1 a 2 wahoddiad gan Nia i fynd i weld fferm y Garth fel rhan o’u thema tymor yma. Roedd pawb wedi dysgu llawer yno. Diolch yn fawr iawn i Dilwyn a Kate am y croeso.

This term, year 1 and 2 are learning about farming and they visited Nia’s farm to look at the animals. Thank you very much to Dilwyn and Kate for the warm welcome.

CHWARAEON

athletau
athletau 1
Bro Tryweryn
cyfranogwyr chwaraeon
peldored
peldroed merched Small
pelrwydrh Small
pelrwydrh.jpg1 Small
rygbiTAG Small
traws gwkad Small

CWPAN YR URDD - Da iawn fechgyn am gymryd rhan yng nghystadleuaeth Cwpan yr Urdd eleni.

Well done boys for competing in the Urdd Cup tournament.
G
ÊM GYFEILLGAR - Diolch i ddisgyblion Ysgol Bro Tryweryn am ddod draw i gael gêm bêl droed ar ddiwedd y tymor.

FRIENDLY GAME - Thank you to Ysgol Bro Tryweryn pupils for visiting a fun football tournament end of term.

ATHLETAU - Llongyfarchiadau i’r criw athletwyr wnaeth yn wych iawn yn yr athletau Talaith y Gogledd. Lliwen wedi derbyn y wobr gyntaf yn y ras 600 mentr a James yn 3ydd yn ei ragras.

ATHLETICS - Fantastic Lliwen 1st in her 600m race throughout North Wales and James 3rd in his group race.

CYFRANOGWYR CHWARAEON Y FLWYDDYN - Llongyfarchiadau i Lliwen a Cadog ar gael eu dewis fel Cyfranogwyr Chwaraeon y Flwyddyn!

CONTRIBUTION TO SPORTS – Congratulations to Cadog and Lliwen who has been chosen for their contribution to sports this year!

PÊL RWYD RHANBARTH – Llongyfarchiadau i’r ddau dîm am chwarae’n arbennig o dda. Pob lwc i dîm blwyddyn 6 yng nghystadleuaeth cenedlaethol ym mis Mai.

REGIONAL NETBALL COMPETITION – Congratulations to both teams in the reigonal netball competition. Good luck to the Year 6 team in the national competition in May.

RYGBI TAG - Roedd y tîm wedi chwarae'n wych yn y gystadleuaeth rygbi Tag/taclo. Da iawn hogiau!

TAG RUGBY – The team played fantastically in the rugby competition, well done boys!

TRAWS GWLAD – Da iawn bawb am gymryd rhan yn y ras Traws Gwlad yn Coed y Brenin. Llongyfarchiadau i’r enillwyr: Lowri 3ydd, Seth 2il, Cynan 1af, Lliwen 1af, Guto 3ydd a Lewis 3ydd.
CROSS COUNTRY - Great work from all these pupils who took part in the cross country event at Coed y Brenin. Congratulations to the winners: Lowri 3rd, Seth 2nd, Cynan 1st, Lliwen 1st, Guto 3rd and Lewis 3rd.

PÊL DROED MERCHED – Chwaraeodd y criw yn wych yng ngystadleuaeth 6 bob ochr yr Urdd yn Y Bala. Perfformiadau cadarn yn erbyn timau o safon ond yn colli o 1-0 yn erbyn Bro Hedd Wyn yn y rownd gyn derfynol. Agwedd ac ymdrech ar ei orau, fel arfer. Da iawn chi!

GIRLS FOOTBALL – The girls played excellent in the Urdd girls football 6 a side competition in Bala. Strong performances against other teams but lost 1-0 againt Bro Hedd Wyn yn the semi finals. Great attitude and effort, well done girls.