E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Tymor yr Haf

Summer Term

Diwrnod Hwyl Mathemateg

Maths Fun Day

 

p5020744 medium
p5020745 medium
p5020750 medium
p5020761 medium
p5020768 medium
p5020769 medium

Ar y 10fed o Fai, trefnwyd diwrnod "Mathemateg Hwyl" yn yr ysgol.  Fel rhan o'r diwrnod, gwahoddwyd Mr Derek Williams, Mr Arwel Jones (Ysgol y Berwyn) a Mr Owain Williams (tad Kane a Max) i gynnal sesiynnau gwahanol gyda'r plant.  Cafodd y plant amser wrth eu boddau yn cael dysgu mwy am siapiau, onglau, tebygolrwydd a sut i ddefnyddio ein sgiliau Mathemateg yn y byd busnes.  Diolch o galon i'r tri am eu hamser! 

On the 10th of May, the school organised a "Fun Maths Day".  Mr Derek Williams, Mr Arwel Jones (Ysgol y Berwyn) and Mr Owain Williams (Kane and Max's father) all came to hold different sessions with the children.  The children all learned more about shapes, angles and how to use maths in the business world. Thank you very much to the three for coming to see us!

Dilyn y Fflam!

Following the Flame!

 

p5200835 medium
p5200838 medium
p5200839 medium
p5200843 medium
p5200844 medium
p5200846 medium
p5200859 medium
p5200862 medium
p5200864 medium
p5200869 medium
p5200870 medium
p5200871 medium
p5200873 medium
p5200879 medium
p5200883 medium
p5200885 medium
p5200887 medium
p5200888 medium
p5200889 medium
p5200890 medium
p5200891 medium
p5200899 medium
p5200900 medium
p5200902 medium
p5200904 medium
p5200907 medium
p5200910 medium
p5200915 medium
p5200916 medium
p5200917 medium
p5200920 medium

I gyd-fynd â’n gwaith ar y Gêmau Olympaidd, trefnwyd diwrnod go arbennig ddydd Llun diwethaf. Fel y gwyddoch, mae'r fflam Olympaidd ar daith o amgylch Prydain, ac fe aeth holl ddisgyblion CA2 i weld y fflam yn cael ei chludo drwy Ddolgellau. Yna, aethom ymlaen i’r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth i weld yr arddangosfa “Dilyn y Fflam”. Yno, cafodd y dysgwyr gyfle i weld memorabilia yn ymwneud â’r Gêmau, yn cynnwys torchau Olympaidd, medalau Olympaidd a Pharalympaidd, cadair rasio Tanni Grey Thompson a llawer mwy!  Cafwyd diwrnod i'w gofio! 

As part of our work on the Olympics, we organized a special trip last Monday. As you may know, the Olympic flame has begun its tour of Britain, and we went to see the flame as it travelled through Dolgellau. We then proceeded to the National Library in Aberystwyth for the exhibition “Following the Flame”. There, the children were able to see memorabilia relating to the Games; which included the Olympic torches, Olympic and Paralympic medals, Dame Tanni Grey Thompson’s racing wheelchair and much more! It was a day to remember!

Celf a Chrefft yr Urdd 2012

Urdd Arts and Crafts 2012

 

dscn1771 medium
dscn1772 medium
dscn1774 medium
dscn1778 medium
dscn1780 medium
dscn1781 medium
dscn1784 medium
dscn1785 medium
dscn1787 medium
dscn1791 medium

Daeth deg o wobrau Celf a Chrefft cenedlaethol i Adran Bentref Llanuwchllyn eleni. Derbyniwyd y tystysgrifau a'r medalau yn ddiweddar ac edrychwn ymlaen yn arw at weld eu gwaith yn cael ei arddangos yn y Babell Gelf a Chrefft yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri. Llongyfarchiadau mawr i bawb!

Adran Bentref Llanuwchllyn received no less than 10 national Arts and Crafts awards this year. We are looking forward to seeing their work being exhibited in the Arts and Crafts Tent in the National Eisteddfod in Glynllifon this year. Congratulations to all! 

Bethan Griffiths Gwaith Lluniadu 2 D 1af
Max Kenrick Williams Gwaith 2D 1af
Pryderi Uwchllyn Tecstiliau Bl 7 ac 8 1af
Elis Dafydd Dylunio a Thechnoleg Bl 3 a 4 1af
Gwenno Trow Gwaith Lluniadu Bl 2 ac Iau 2ail
Nel Llewelyn Tecstiliau 2D Bl 3 a 4 2ail
Fflur Haf Davies Tecstiliau  2D Bl 5 a 6 2ail
Gwern Uwchllyn Dylunio a Thechnoleg 2ail
Erin Aled Graffeg Cyfrifiadurol Bl 3 a 4 3ydd

Arbed Ynni

Saving Energy

p6070957 small

Mae’r ysgol yn rhan o gynghrair Sbarci a Fflic, sef y gynghrair arbed ynni yn ysgolion cynradd Gwynedd. Cafodd ymdrechion yr ysgol i arbed ynni eu cydnabod yn ddiweddar. Llwyddodd yr Ysgol i ddefnyddio 21% yn llai o ynni ers dechrau’r flwyddyn, a dyma Gwern, Hari a Mared o’r Cyngor Eco gyda’r dystysgrif. Da iawn wir!

The school is part of the Sbarci and Fflic League, which promotes energy saving in primary schools in Gwynedd. The school has been able to use 21% less energy since the start of the year, and here are Gwern, Hari and Mared with the certificate. Well done!

Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012

Beca2 Small
cor_cerdd_dant Small
cor_unsain Small
Erin1 Small
Erin2 Small
grwp_llefaru Small
parti_cerdd_dant Small

Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cystadlu yn yr Eisteddfod a gynhaliwyd yng Nglynllifon eleni. Llwyddodd y plant i wneud yn wych, gan gyrraedd y llwyfan chwe gwaith i gyd! Llongyfarchiadau mawr i’r côr cerdd dant ac i’r parti llefaru ar ddod yn gyntaf. Yn ogystal, daeth y parti cerdd dant yn ail a’r côr unsain yn drydydd. Llongyfarchiadau gwresog hefyd i Erin Aled a Beca Jarman ar eu llwyddiant unigol. Llwyddodd Erin i ddod yn ail ar yr unawd Bl 3 a 4, a daeth Beca yn ail ar yr unawd cerdd dant. Arbennig wir! Diolch yn fawr iawn i’r hyfforddwyr, yn enwedig Alun a Rhian Puw, am eu holl waith caled.

Congratulations to everyone who competed in this year’s Eisteddfod held at Glynllifon. The children did very well, and the school managed to reach the final stage in six competitions! Congratulations to the cerdd dant choir and the parti llefaru for coming first. Also, the parti cerdd dant came second and the choir came third. A special mention must also go to Erin Aled and Beca Jarman. Whilst Erin managed to come second in the years 3 and 4 solo, Beca also came second in the years 3 and 4 cerdd dant solo. Fantastic! Many thanks to everybody who coached the children, especially Alun and Rhian Puw, for all their hard work.

Gallwch brynu'r lluniau uchod ar y gwefannau isod:

You can purchase the pictures by clicking on the links below:

Lluniau Llwyfan

Photos Cymru

 

Noson Dathlu Llwyddiant yr Adran

P6060933 Medium Small
P6060937 Medium Small
P6060938 Medium Small
P6060940 Medium Small
P6060941 Medium Small

Trefnwyd noson i ddathlu llwyddiant yr adran yn yr Eisteddfod gan Gyfeillion yr Ysgol. Roedd yn gyfle i bawb ddod at ei gilydd i ddathlu holl waith caled y plant yn ystod y misoedd diwethaf. Rydym yn ddiolchgar i Gruffudd Antur a’i deulu am ddod i ymuno â ni yn y dathlu. Diolch hefyd i gyfeillion yr Ysgol am drefnu noson i’w gofio.

The Friends of the School organised a night to celebrate the success of the Adran in the Eisteddfod. It was a chance for everyone to come together to celebrate all the hard work the children have done. We are very grateful to Gruffudd Antur and his family for coming to join us in the celebrations.

Awen Meirion yn 40 oed

Awen Meirion's 40th Birthday

P6070946 Small
P6070952 Small
P6070954 Small

Er mwyn dathlu pen-blwydd Awen Meirion yn 40 oed, cafwyd diwrnod llawn hwyl ar y trên bach rhwng Llanuwchllyn a’r Bala yn ddiweddar. Ar y trên, cafodd bawb hwyl yn barddoni ac yn creu storïau yng nghwmni Alun Wyn Bevan, Haf Llywelyn, Eirug Salisbury, Myrddin ap Dafydd a Siwan Llinor. Diolch yn fawr i Gwmni Awen Meirion ac i Mr Ian Hughes am drefnu’r digwyddiad.

Awen Meirion celebrated its 40th brithday recently. As part of the celebrations, the children were invited on a special train ride from Bala to Llanuwchllyn. On the train, they had fun creating stories and poems in the company of Alun Wyn Bevan, Haf Llywelyn, Eirug Salisbury, Myrddin ap Dafydd and Siwan Llinor. Thank you very much to Awen Meirion and Mr Ian Hughes for organising a day to remember.

Wythnos Wyddonol yr Ysgol

School Science Week 

26.6.12 007 Small
26.6.12 009 Small
26.6.12 023 Small
26.6.12 048 Small
26.6.12 080 Small
26.6.12 083 Small
Gorff 5 2012 016 Small
Gorff 5 2012 045 Small
Gorff 5 2012 057 Small
Gorff 5 2012 058 Small
Gorff 5 2012 082 Small
Mehefin 2012 046 Small
Mehefin 2012 052 Small
Mehefin 2012 164 Small
Mehefin 2012 176 Small
Mehefin 27 037 Small
Mehefin 27 044 Small
P6170959 Small
P6170975 Small
P6170986 Small
P6170996 Small
P6171007 Small
P6191016 Small
P6191023 Small
P6191026 Small
P6191027 Small
P6191028 Small
P6201033 Small
P6201037 Small
P6201041 Small
P6201049 Small
P6201051 Small
P6201053 Small
P6301075 Small
P6301078 Small
P6301084 Small
P7011091 Small

Roedd wythnos olaf Mehefin, 25ain – 29ain yn ‘Wythnos Wyddonol’ yn yr ysgol a mwynhaodd y plant amrywiol weithgareddau i godi diddordeb yn y pwnc. Roedd y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn brysur iawn, gan iddynt flasu nifer o weithgareddau gwahanol. Roedd y gweithgareddau y cynnwys rasio hylifau, hydoddi siwgr, profi am y defnyddiau gorau i wneud het law, cadw yn heini, grymoedd yn y parc chwarae, tynnu a gwthio cerbydau a dysgu am flodau gwyllt.

Bu criw CA2 hefyd yn brysur, gan fwynhau dylunio a chreu rocedi eu hunain, creu smwddis iachus eu hunain, ymchwilio i effaith ymarfer corff ar gyfradd curiad y galon, arbrofi gyda sain, yn ogystal â gwahodd nifer o bobl i ddod i siarad â hwy am y byd gwyddonol. Fel rhan o’r wythnos, gwahoddwyd yr Athro Robin Williams (sy’n dod o Lanuwchllyn yn wreiddiol) o Brifysgol Abertawe, Darren o Awstralia, a chriw Techniquest. Daeth disgyblion Ysgol y Berwyn hefyd i ddysgu mwy am bryfetach. Diolch yn fawr i bawb!

June the 25th – 29th was a ‘Science week’ in school and we enjoyed taking part in many activities to raise awareness of the subject. The Foundation Phase enjoyed a number of different activities, which ranged from racing different liquids, dissolving sugar, testing the best material for a rain-hat, keeping fit, the use of forces in the playground, pushing and pulling carts and learning about wild flowers.

Years 3, 4, 5 and 6 were also busy, and they enjoyed designing and creating their own rockets. They also created healthy smoothies, examined the way exercise affects the heart rate, experimented with sound, as well as inviting a number of different people to come and talk about the scientific world. We would like to thank Professor Robin Williams (who comes from Llanuwchllyn originally), Darren from Australia, the Techniquest crew, and the Ysgol-y-Berwyn pupils who came to teach the childern about the different aspects of science. It was certainly a week to remember!

Trip Tyddyn Ronnen

Tyddyn Ronnen Trip 

Mehefin 2012 234 Small
Mehefin 2012 235 Small
Mehefin 2012 237 Small
Mehefin 2012 238 Small
Mehefin 2012 243 Small
Mehefin 2012 245 Small
Mehefin 2012 246 Small
Mehefin 2012 247 Small
Mehefin 2012 253 Small
Mehefin 2012 261 Small
Mehefin 2012 268 Small
Mehefin 2012 270 Small
Mehefin 2012 272 Small
Mehefin 2012 282 Small

Prynhawn dydd Mawrth, Mehefin 19eg, aeth criw y Cyfnod Sylfaen am daith gerdded ar dir Tyddyn Ronnen. Gwelsom ble roedd Castell Carndochan yn arfer bod a golygfeydd hyfryd o’r Aran, yr Arenig a Llyn Tegid. Dywedodd Anti Awel stori am Marged fach, Ty Coch aeth ar goll flynyddoedd yn ôl, a chawsom gyfle i chwilio am flodau gwyllt oedd yn tyfu yno. Diolch yn fawr iawn i Telor a Lindsey Edwards am gael mynd yno.

On Tuesday, June 19th, the Foundation Phase crew went for a walk on Tyddyn Ronnen Farm fields. We saw the site where Carndochan Castle used to be and beautiful views of the Aran, Arenig and Bala Lake. Aunty Awel told us the story of a girl named Marged, who went missing from her home in Ty Coch many years ago. We also looked for local wild flowers. Thank you very much to Telor and Lindsey Edwards for their kindness.

Yn yr Ardd

In The Garden 

Gorff 5 2012 128 Small
Gorff 5 2012 135 Small
Mehefin 2012 135 Small
Mehefin 2012 169 Small
Mehefin 2012 173 Small
Mehefin 2012 213 Small
Mehefin 2012 214 Small
Mehefin 2012 215 Small
Mehefin 2012 217 Small
Mehefin 2012 220 Small
Mehefin 2012 294 Small
Mehefin 2012 295 Small
Mehefin 2012 300 Small

 

Mae plant blwyddyn Derbyn 1 a 2 wedi gweithio yn brysur yn yr ardd ac rydym wedi plannu nifer o lysiau a blodau amrywiol. Yn ddiweddar, gwnaethom frechdanau letys i fynd hefo ni i lawr at yr afon Ddyfrdwy (i rasio y cychod oeddym wedi eu gwneud â defnyddiau wedi’u ail-gylchu) a mwynhaodd bawb salad blasus i ginio ysgol. Diolch i bawb o’r rhieni sydd wedi helpu yn yr ardd. 

The Reception year and years 1 and 2 have been busy working in the garden and we have planted various vegetables and flowers. We recently made lettuce sandwiches to take with us down to the river Dyfrdwy (to race the boats we made with recycled materials) and enjoyed home-grown salad for school lunch. Thank you to all the parents who helped out in the garden.