E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards Da iawn chi bawb! Great work today! @BBCCiN @S4C https://t.co/9n3BrqGwCS
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Da iawn chi bore ma côr blwyddyn 3,4,5 a 6! 👍 https://t.co/it8EzOFHIY
11hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @EglwysiLlanRhos: Bore fory am 10:00, cynhelir Gwasanaeth #SulyrUrdd Penllyn yng Nghapel Tegid,Y Bala. Bydd @YBerwyn, @YsgolOMEdwards, @…
YsgolOMEdwards Da iawn Lowri edrych ymlaen i dy weld yn y sioe newydd gyda Deian 🌟🌟🌟! @S4C @GwEGogleddCymru @CelfGwyneddArtshttps://t.co/x52Qj7irNi
YsgolOMEdwards Am wych pawb wedi mwynhau @CwmniFranWen Twrw Dan a Dicw, negeseuon pwysig! Pawb wedi mwynhau @CelfGwyneddArtshttps://t.co/JSx7YofV4H

Tymor yr Haf/Summer Term 2016

 

Presenoldeb

chwaraewyr Small
pres Small
pres1 Small

Dyma ddisgyblion sydd wedi derbyn tystysgrif presenoldeb yn ystod y flwyddyn.8 disgybl wedi derbyn presenoldeb o 100% a nifer fawr iawn wedi cael dros 96%. Arbennig! Llongyfarchiadau i Elgan a Swyn ar dderbyn cwpan cyfranogwyr chwaraeon yr ysgol.

Here are the pupils that recieved the attendance certificate for the year. 8 pupils recieved 100% and many of them recieved more than 96%. Fantastic! Congratulations to Elgan and Swyn for winnig the cup for the sports participator of the school.

Rhaglen Asra

tv Small
tv1 Small
tv2 Small
tv3 Small

Dyma ddisgyblion yn cymryd rhan mewn rhaglen newydd fydd ar S4C yn fuan.

Here are the pupils taking part in a new programme on S4C.

Ffarwelio gyda blwyddyn 6

prom Small
prom.jpg1 Small
prom.jpg2 Small
prom.jpg3 Small
prom.jpg5 Small
prom.jpg6 Small
prom.jpg7 Small
prom.jpg8 Small

Aeth disgyblion blwyddyn 6 i'r Prom yn Clwb y Golff gyda gweddill y disgyblion ysgolion cynradd yr ardal. Roedd pawb wedi mwynhau. Cawsom wasanaeth ffarwelio gyda'r disgyblion yn yr ysgol. Hwyl fawr i chi yn ysgol y Berwyn.

Year 6 pupils went to the Prom in the Golf Club. We also had a farewell service with them in school. Good luck to you in Ysgol y Berwyn.   

Trip Cyfnod Allweddol 2

tripca2 Small
tripca2.jpg1 Small
tripca2.jpg2 Small
tripca2.jpg3 Small
tripca2.jpg4 Small
tripca2.jpg5 Small
tripca2.jpg6 Small
tripca2.jpg7 Small
tripca2.jpg8 Small

Dyma ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn mwynhau eu trip i sw Bae Colwyn, nofio ym Mharc Eirias a hufen ia yn McDonalds i orffen.

Here are the Key Stage 2 pupils enjoying their trip to Colwyn Bay zoo, swimming in Eirias Park and ice cream in Mc Donalds.

Trip Cyfnod Sylfaen

IMG_2883 Small
IMG_2887 Small
IMG_2889 Small
IMG_2893 Small
IMG_2899 Small
IMG_2902 Small
IMG_2905 Small
IMG_2906 Small
IMG_2912 Small
IMG_2915 Small
IMG_2918 Small
IMG_2920 Small
IMG_2922 Small
IMG_2926 Small
IMG_2928 Small
IMG_2933 Small
IMG_2936 Small
IMG_2937 Small
IMG_2938 Small
IMG_2939 Small
IMG_2940 Small
IMG_2947 Small
IMG_2948 Small
IMG_2952 Small
IMG_2957 Small
IMG_2961 Small
IMG_2965 Small
IMG_2968 Small
IMG_2972 Small
IMG_2973 Small
IMG_2977 Small
IMG_2981 Small

Dyma ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen yn mwynhau eu diwrnod trip yn Fferm Park Hall.

Here are the Foundation Phase pupils enjoying their trip to Park Hall farm.

Hwyl Haf

Cafwyd noson brysur iawn yn noson hwyl Haf yr ysgol eleni. Roedd llu o weithgareddau ymlaen, mochyn wedi’i rhostio, paentio wynebau, stondin smwddis, hufen ia, fferins, a chystadleuaeth cicio o’r smotyn. Casglwyd £750 (cyn y taliadau) i’r ysgol.

We had a busy opening night this year with plenty of activities. We had hog roast, face painting, smoothies, sweets and penalty shooting. The amount raised for the school was £750 (before any payments).

Diwrnod Gwyddoniaeth

astudio corff Small
astudio corff1 Small
astudio corff Small
astudio corff1 Small

Daeth Bob Griffiths o Opal at ddisgyblion CA2 yn ddiweddar fel rhan o ddiwrnod gwyddoniaeth. Aeth disgyblion blwyddyn CA2 lawr at yr afon i astudio creaduriaid bach yn yr afon. Bu disgyblion hefyd yn astudio rhannau'r corff.

Bob Griffiths from OPAL came to visit KS2 pupils recently as part of the Science day. The pupils went to study the small creatures in the river. The pupils also studied parts of the body.

Pc John

Diolch yn fawr i PC John am ddod draw i’r ysgol at flwyddyn 1 a 2 i drafod chwarae’n saff a pwy sy’n gallu helpu.

Thank you PC John for visiting year 1 and 2 pupils to discuss how to play safe and the people who can help us.

Meithrin a Derbyn yn rhyddhau’r pili pala

IMG_2823 Small
IMG_2824 Small
IMG_2825 Small
IMG_2826 Small
IMG_2827 Small
IMG_2828 Small
IMG_2829 Small
IMG_2830 Small
IMG_2831 Small
IMG_2832 Small
IMG_2833 Small
IMG_2834 Small
IMG_2835 Small
IMG_2836 Small
IMG_2837 Small

Aeth disgyblion Meithrin a Derbyn am dro i’r parc chwarae'r pentref i’w rhyddhau gan fynd a brechdanau letys oedd wedi’i dyfu yng ngardd yr ysgol gyda nhw i bicnic.

The Nursery and Reception class went for a walk to the village park to release them and made lettuce sandwich which was grown from the school garden with them for picnic.

Nofio Blwyddyn 1 a 2

Mae blwyddyn 1 a 2 wedi mwynhau derbyn gwersi nofio y tymor yma.

Year 1 and 2 enjoyed taking part in the swimming lessons this term.

Patagonia

at Small
pat Small
at Small
pat Small

Dyma ddisgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi gwirioni ar ôl derbyn cardiau gan ddisgyblion o Batagonia ar ôl iddynt anfon cardiau ar ddechrau’r tymor gyda Ariella i blant Ysgol Gymraeg y Gaiman.

Here are year 1 and 2 pupils with the cards they received from pupils in the welsh school in the Gaiman, Patagonia.

Rafftio

rafftio1 Small
rafftio10 Small
rafftio11 Small
rafftio12 Small
rafftio13 Small
rafftio2 Small
rafftio3 Small
rafftio4 Small
rafftio5 Small
rafftio6 Small
rafftio7 Small
rafftio8 Small
rafftio9 Small

Dyma luniau o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 yn mwynhau diwrnod yn rafftio ar afon Tryweryn.

Here are some photos of year 5 and 6 enjoying their day rafting on Tryweryn river.

Mabolgampau

IMG_2709 Small
IMG_2711 Small
IMG_2713 Small
IMG_2715 Small
IMG_2717 Small
IMG_2718 Small
IMG_2728 Small

Roedd cystadlu brwd unwaith eto ar gaeau’r ysgol wrth i dimau Twrch, Dyfrdwy a Lliw gystadlu yn erbyn eu gilydd yn y mabolgampau. Llongyfarchiadau i dim Lliw ar ddod yn fuddigol eleni.

Twrch, Lliw and Dyfrdwy teams competed in the sports day this year. Well done to everyone for taking part and to Lliw team for receiving the most points.

Athletau Talaith y Gogledd yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i Lliwen ar dderbyn y wobr gyntaf yn y ras 600m i ferched blynyddoedd 3 a 4 yng nhystadleuaeth Athletau’r Talaith y Gogledd yr Urdd ym Mharc Eirias. Llwyddodd Lliwen hefyd i dorri record yng ngystadleuaeth athletau’r Sir yn Harlech gyda’r ras 600m yma hefyd. Tipyn o gamp, Gwych Lliwen!

A big congratulations to Lliwen for receiving the first prize in the girls year 3 and 4 600m race in the North Wakes Urdd Athletics in Park Eirias. Lliwen also broke the record for the fastest time with the 600m race in the County Athletics in Harlech. Fantastic Lliwen!  

Plannu a garddio

IMG_0825 Small
IMG_0845 Small
IMG_0848 Small
IMG_1067 Small
IMG_2857
IMG_2858
plannu Small

Mae pob dosbarth wedi bod yn brysur yn plannu llysiau a ffrwythau y tymor yma. Dyma luniau o’r dosbarthiadau yn plannu a gofalu am y ffwythau a’r llysiau amrywiol. Bu pob dosbarth yn plannu tatws hefyd a'u bwyta i ginio un diwrnod. Blasus iawn!

Each class has been busy planting fruits and vegetables this term. Here are some photos of the pupils planting and caring for them. Every class planted potatoes and we had a tasty meal with our school grown spuds!

Diogelwch beicio

IMG_2874
IMG_2877
IMG_2874
IMG_2877

Derbynniodd blwyddyn 6 ddiwrnod o wers diogelwch beicio yn ddiweddar.

Year 6 pupils received a day of biking safety recently.

Gwaith Iola Edwards

photo 1 Small
photo 2 Small
photo 3 Small
photo 4 Small

Mae blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn astudio gwaith yr artist Mrs Iola Edwards yn ddiweddar. Dyma rai o’r lluniau grewyd.

Year 1 and 2 pupils has been studying Iola Edwards the Artist’s work recently. Here are some of the pictures they painted.

Lleisiau bach

IMG_2838
IMG_2839
IMG_2840
IMG_2841

Aeth Blwyddyn 5 i Fangor yn ddiweddar i gymryd rhan ym mhrosiect lleisiau bach gydag Arwyn Roberts. Roedd nifer o ysgolion Gogledd Cymru yno i leisio eu barn am eu haddysg gan nodi beth hoffen nhw gael yn amlach yn eu hysgol. Diwrnod diddorol iawn, a phawb wedi mwynhau.

Year 5 pupils went to Bangor to take part in a project “little voices” with Arwyn Roberts. There were many schools in North Wales there giving their opinion on their education by noting what they would like more of in their school. A very interesting day, and everyone enjoyed.

Pili Pala

IMG_2819
IMG_2820
IMG_2821
IMG_2822

Mae pob dosbarth wedi cael lindys i’w gofalu a’u hastudio yn troi i bili pala.

Every class has been given caterpillars to care and study.

Coginio gyda wyau Mabli a Nel

IMG_2842 Small
IMG_2843 Small
IMG_2844 Small
IMG_2845 Small
IMG_2846 Small
IMG_2847 Small
IMG_2848 Small
IMG_2995 Small
IMG_2997 Small
IMG_2998 Small

Mae dosbarth Meithrin a Derbyn wedi bod yn coginio cacen yn ddiweddar gan ddefnyddio’r wyau gan Mabli a Nel.

Mae disgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn dysgu am goginio wyau i weld sut mae’r wyau yn newid yn eu deunyddiau wrth goginio mewn gwahanol ffyrdd.

The nursery and reception class has been baking a cake recently using Mabli and Nel’s eggs.

Year 1 and 2 pupils have been learning more about eggs by looking at how eggs change when cooked.

Llangrannog

IMG_2791
IMG_2792
IMG_2793
IMG_2794
IMG_2795
IMG_2796
IMG_2797
IMG_2798
IMG_2799
IMG_2800
IMG_2801
IMG_2802
IMG_2803
IMG_2804
IMG_2805
IMG_2806
IMG_2807
IMG_2808
IMG_2809
IMG_2810
IMG_2813
IMG_2814
IMG_2815
IMG_2816
IMG_2817
IMG_2818

Aeth disgyblion blwyddyn 5 a 6 a rhai o flwyddyn 4 i Wersyll yr Urdd Llangrannog yn ddiweddar. Cawsom dri diwrnod prysur iawn yn llawn gweithgareddau.

Year 5 and 6 and some of year 4 pupils went to Llangrannog. They had three busy days full of various activities.

Mabli a Nel

IMG_2786
IMG_2787
IMG_2788
IMG_2789
IMG_2790

Mae’r ysgol wedi cael dwy iâr i’w ofalu sef Mabli a Nel. Mae disgyblion Cyfnod Sylfaen yn gofalu amdanynt bob dydd drwy roi dŵr, bwyd, casglu wyau a glanhau’r cwt.

Here are Mabli and Nel the two chickens in school. The Foundation phase children are busy looking after them by feeding, give them water, collecting eggs and cleaning the hut.

Diwrnod Den

IMG_2758
IMG_2759
IMG_2760
IMG_2761
IMG_2762
IMG_2763
IMG_2764
IMG_2765
IMG_2766
IMG_2767
IMG_2768
IMG_2769
IMG_2770
IMG_2770 - Copy
IMG_2771
IMG_2772
IMG_2773
IMG_2774
IMG_2775
IMG_2776
IMG_2777
IMG_2778
IMG_2779
IMG_2780
IMG_2781
IMG_2782
IMG_2783
IMG_2784
IMG_2785

Cawsom Ddydd Gwener prysur iawn, pob dosbarth yn adeiladu den ar gyfer casglu arian i Nepal. Diwrnod llawn hwyl, pawb wedi mwynhau. Diolch i’r rhieni roddodd fenthyg deunyddiau i’r ysgol.

We had a very busy day one Friday. Every class were busy building a Den to raise money for Nepal. A Fun day, everyone enjoyed. Thanks to the parents who borrowed some materials for the school.

Ffeil S4C

IMG_2758
IMG_2758 - Copy
IMG_2860
IMG_2861
IMG_2862
IMG_2863
IMG_2864
IMG_2865
IMG_2866
IMG_2867
IMG_2868
IMG_2869
IMG_2870

Bu rhai o ddisgyblion yr ysgol yn sgwrsio ar raglen Ffeil, S4C yn ddiweddar am ein diwrnod adeiladu Den ar gyfer casglu arian at Nepal, a sgwrsio am ddychweliad Tim Peak yn ôl o’r gofod.

Some of the children were discussing our Den Day to raise money for Nepal and discussing Tim Peak’s return from space on the Ffeil, S4C programme recently.

Diwrnod Ffrainc

IMG_2752
IMG_2753
IMG_2754
IMG_2755
IMG_2756
IMG_2757

Dyma ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 yn mwynhau coginio Ratatouille gyda Mrs Morgan fel rhan o ddiwrnod Ffrainc.

Here are year 5 and 6 children cooking ratatouille with Mrs Morgan as a part of French day in school.

Cefnogwyr yr Ewro

IMG 2751

Dyma gofgolofn Syr O M Edwards ac Ifan Ap Owen Edwards yn dangos eu cefnogaeth i Gymru yn yr Ewro. Here are Sir O M Edwards and Ifan Ap Owen Edwards showing their support to the Welsh football team in the Euro.

Ewro O M Edwards

IMG_2743
IMG_2744
IMG_2745
IMG_2746
IMG_2747
IMG_2748
IMG_2749
IMG_2750

Cafodd ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 dwrnamaint pêl droed Ewro yn yr ysgol yn ddiweddar. Dewisodd pawb eu gwlad. Llongyfarchiadau i dîm Sweden am ennill sef Elgan, Guto, Mai Ifan, Nedw ac Owen Dafydd. Pawb wedi mwynhau.

Key state 2 children took part in a Euro football tournament in school. They all chose a Country. Congratulations to Sweden for winning the tournament – Elgan, Guto, Mari Ifan, Nedw and Owen Dafydd. Everyone enjoyed.

Rygbi yr Urdd

euros Small

Llongyfarchiadau i'r tim rygbi am dderbyn yr ail wobr yng nghystadleuaeth Rygbi yr Urdd yn ddiweddar. Hoffem longyfarch Euros hefyd sydd yn dod yma i roi gwersi rygbi am ennill hyfforddwr y flwyddyn.

Congratulations to the rugby team for recieving the 2nd prize in the Urdd Rugby competition. We would like to congratulate Euros aswell for winnig the coach of the year.

Cwpan yr Urdd

IMG 2859

Dyma’r tim fu’n cystadlu yng nghystadleuaeth pêl droed cwpan yr Urdd eleni. Yn anffodus collwyd o ddwy gol i ddim yn y rownd gyn-derfynnol yn erbyn Penrhyndeudraeth.

Here are the football team who competed in the Urdd cup competition this year. Unfortunately we lost 2 - 0 in the semi-finals against Penrhyndeudraeth.

Rala Rwdins yn ymweld â disgyblion y Cyfnod Sylfaen.

IMG_2731
IMG_2732
IMG_2733
IMG_2734
IMG_2735
IMG_2736
IMG_2737
IMG_2738
IMG_2739
IMG_2740
IMG_2741
IMG_2742
 

Diolch yn fawr iawn i Rala Rwdins am ddod draw i’r ysgol i ddarllen stori a chanu gyda phlant y Cyfnod Sylfaen. Roedd pawn wedi mwynhau eu hunain y fawr iawn.

Thank you Rala Rwdins for visiting the Foundation phase children to read a story and sing with them. Everyone enjoyed themselves.

Ymweliad Cwmni Da

photo 1 Small
photo 2 Small
photo 3 Small

Daeth criw o gwmni teledu Cwmni Da yma i chwarae gemau gyda'r plant a dewiswyd nifer i fynd ar gwis newydd sbon fydd ar S4C yn fuan. Pob hwyl ar y ffilmio.

The Cwmni Da television company came to play games with the children and chose many children to take part in a new quiz which will be broadcasted on S4C soon. Good luck with the filming

Ymwelydd o Nepal 

IMG_2849 Small
IMG_2850 Small
IMG_2851 Small
IMG_2852 Small
IMG_2853 Small
IMG_2854 Small
IMG_2855 Small
IMG_2856 Small

Dyma BK Maharjan brodor o Nepal wedi dod draw atom. Bu'n ffodus iawn i gael diwrnod yn yr Eisteddfod i gael gweld y parti llefaru ar y llwyfan a threulio amser yn mynd o gwmpas y stondinau. Bu'n aros gyda Mrs Dilys Ellis-Jones ac yn brysur yn coginio momos a cyri o Nepal. Bu disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn blasu y (beaten rice) sef reis wedi'i wasgu a'i rostio.

BK Mahajan from Nepal visited the area and enjoyed a day at the Eisteddfod and watching the children performing on stage.

Coeden Cadi

13139235_10209529660588449_937973014937963031_n Small
13139347_10209529659428420_8463362480278524103_n Small
13178777_10209529661148463_1865198137448099610_n Small
IMG_0359 Small
IMG_0360 Small
IMG_0361 Small

Dyma Cadi Elin, Cadi Fflur a Lowri yn rhoi eu barn ar lyfr Coeden Cadi sydd wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr Tir Na Nog ar raglen Heno ar S4C.

Cadi Elin, Cadi Fflur and Lowri were invited to disscuss the new Coeden Cadi book on Heno, S4C, which has been nominated for the Tir Na Nog prize.

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Fflint

13164372_10209542158300884_6628702811452846333_n Small
13227191_10209631183606461_2018602756970663978_n Small
13312799_10154306979781209_4473244424715399246_n Small
13312847_10209695929065057_526690945661958353_n Small
13315614_10154306987061209_1269950571820929512_n Small
13327560_10209682723974938_1589648876090497960_n Small
13332887_10209682722854910_8739942175301695115_n Small
13335857_10154306985506209_7462987205798589327_n Small
13342968_10154306979761209_1094541066600212179_n Small
FullSizeRender Small

Cafwyd wythnos brysur iawn gyda nifer o unigolion a partion yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Llongyfarchiadau mawr i bawb ar eu llwyddiannau yn ystod yr wythnos. Diolch yn fawr iawn i bob hyfforddwr am roi eu hamser i'w dysgu.

Dyma'r gwobrau enillwyd yn y Genedlaethol eleni:

Guto Edwards 2il Unawd Cerdd Dant, blwyddyn 2 ac iau,

Lowri Jarman, 1af Unwad Cerdd Dant blwyddyn 3 a 4

Guto Daley-Tyson 3ydd Unawd offer taro Blwyddyn 6 ac iau

Guto Daley - Tyson 1af cyfansoddi Cerddoriaeth blwyddyn 6 ac iau

3ydd Parti Llefaru blwyddyn 6 ac iau

Celf a Chrefft:

1af Rhys Roberts lluniadu blwyddyn 2 ac iau

2il Mari Davies lluniadu blwyddyn 3 a 4

3ydd Mari Pugh gwau blwyddyn 3 a 4

1af Grwp blwyddyn 3 a 4 creu arteffact

We had a very busy week in the National Eisteddfod in Flint with many pupils taking part in various competitions. Congratulations to everyone on their success during the week. We would like to thank all the people who helped in our success.  

We are proud of all the childrens success this year.

Guto Edwards 2nd Unawd Cerdd Dant, blwyddyn 2 ac iau,

Lowri Jarman, 1st Unwad Cerdd Dant blwyddyn 3 a 4

Guto Daley-Tyson 3rd Unawd offer taro Blwyddyn 6 ac iau

Guto Daley - Tyspn 1st cyfansoddi cerddoriaeth Blwyddyn 6 ac iau.

3rd Parti Llefaru blwyddyn 6 ac iau

Arts and Crafft:

1st Rhys Roberts lluniadu blwyddyn 2 ac iau

2nd Mari Davies lluniadu blwyddyn 3 a 4

3rd Mari Pugh gwau blwyddyn 3 a 4

1st Grwp blwyddyn 3 a 4 creu arteffact

Eisteddfod Llungwyn

13239011_10209661350080604_1632344154579835795_n Small
13245234_10209661370881124_5335275163298126566_n Small
13254243_10209661369081079_2565325045198162007_n Small
13254528_10209661349080579_8000660499267820765_n Small
13256140_10209661369161081_891252081617368991_n Small
13256337_10209661360320860_1329236651354337485_n Small
13260001_10209661371401137_6786381310637296198_n Small
13260210_10209661368161056_6854572580469808808_n Small
13265883_10209661352960676_2349786585731963141_n Small
13267744_10209661353360686_3960301899383066221_n Small
13267945_10209661362120905_4375749826905166382_n Small
13310567_10209661357960801_1342181360894891765_n Small
13312834_10209661360360861_5365011757111172813_n Small
13315559_10209661357520790_8107145817712218243_n Small
13319789_10209661369681094_3503985380672049335_n Small
13321965_10209661356760771_3298674712588180663_n Small
13325470_10209659517714796_8287616716185027280_n Small
13327384_10209661349320585_6103693915850889934_n Small
13327533_10209661356960776_3935451537060693497_n Small

Cafwyd prynhawn arbennig yn yr ysgol ar ddydd Gwener, Mai 27ain, pan wahoddwydd beirniaid y gwaith cartref i’r ysgol i feirniadu gwaith y disgyblion. Roedd pob un disgybl wedi bod yn brysur iawn a derbyniodd pawb rubanau neu arian i’w llongyfarch ar eu camp. Llongyfarchiadau mawr i Aron Tomos Pugh ar ennill y gadair am y farddoniaeth orau.

Yna, roedd diwrnod prysur arall yn y Neuadd Bentref ar ddydd Sadwrn, Mai y 28ain. Bu cystadlu llwyfan  brwd, blynyddoedd Meithrin, derbyn 1 a 2 yn y steddfod bore a blynyddoedd 3 i 6 yn y prynhawn. Cafwyd gwledd o gystadlu a pherfformiadau oedd yn plesio y beirniaid yn fawr. Da iawn chi gyd blant a diolch i chi gyd am gefnogi yr Eisteddfod leol.

We had a wonderful afternoon on Friday, May 27th, when we invited the Eisteddfod judges to school to give their adjudications. All children in the school had been very busy and everyone had ribbons or money to congratulate them on their achievements. We congratulate Aron Tomos Pugh on winning the chair for the best poetry writing.

Then, on Saturday, May 28th we were busy again singing and reciting in the Village Hall. We were blessed with fantastic performances that pleased the adjudicators. Well done to all the children and thank you all for supporting the local Eisteddfod.

Athletau'r Urdd

13173763_10209554228002619_9015504331755478798_n Small
13179320_10209554229842665_8635383271382339764_n Small
13230173_10209554230562683_263456719507518290_n Small
13237726_10209554230842690_8713605373123901368_n Small
13244812_10209554229002644_2500380586833036141_n Small

Roedd pawb wedi mwynhau bore braf yn cystadlu yng nghystadleuthau Athletau'r Urdd. Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi mynd ymlaen i'r cystadleuaeth y Sir.

Everyone enjoyed the Urdd athletics competition in Ysgol y Berwyn. Congratulations to everyone who will be competing in the County competition.

Tim pel droed 5 bob ochr 

5bobochr Small

Dyma dim pel dreod 5 bob ochr yr ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth Cenedlaethol yr Urdd yn Aberystwyth. Da iawn chi am chwarae yn arbennig o dda, colli 2 gem, un gem gyfartal ac ennill dwy gem. 3ydd drwy Gymru!

Here are the 5 a side football team. They competed in the Urdd National competition, lost two games, draw one and won two games, well done you boys!

Tim pel droed Llanuwchllyn

cpdllanuwchllyn Small

Llongyfarchiadau mawr i Mr Tudor a tim pel droed Llanuwchllyn ar ennill y gwpan a'r gynghrair yn ystod y tymor. Diwrnod hanesyddol i'r pentref.

Congratulations to Mr Tudor and Llanuwchllyn football team for winnig the cup and leauge during the term. We are all proud of their achievement.

Trawsgwlad

IMG_0340 Small
IMG_0363 Small
Lliwen Trawsgwlad Small
 

Dyma’r disgyblion fu’n cystadlu yn nghystadleuaeth trawsgwlad yn Coed y Brenin yn ddiweddar. Llongyfarchiadau mawr i Lliwen ar dderbyn y wobr gyntaf. Go dda ti!

Some of the children competed in the cross country competition in Coed y Brenin. Congratulations to Lliwen for receiving the first prize!

Bethan Gwanas

IMG_0333 Small
IMG_0335 Small
IMG_0336 Small
IMG_0337 Small
IMG_0338 Small
IMG_0342 Small
IMG_0343 Small
IMG_0344 Small
 

Diolch yn fawr iawn i Bethan Gwanas am ddod draw i’r ysgol at ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 i gynnal sesiwn creu stori fer ar gyfer Eisteddfod Llungwyn. Roedd y plant wedi mwynhau eu hunain yn fawr iawn.

Thank you to Bethan Gwanas for an interesting morning creating a short story for Eisteddfod Llungwyn. Everyone enjoyed themselves. 

Llyfrau a dvds Cymraeg i blant yn Patagonia

IMG_0348 Small
IMG_0349 Small
IMG_0348 Small
IMG_0349 Small

Roedd disgyblion Ysgol O M Edwards wedi bod yn casglu dvds a llyfrau Cymraeg i blant yn Patagonia. Braf oedd derbyn lluniau gan Ariela o’r plant yn mwynhau a chael defnydd o’r dvds a llyfrau cymraeg.

The pupils from Ysgol O M Edwards collected welsh dvds and books for some of the children in Patagonia. It was lovely to receive photos from Ariela of the children enjoying the welsh dvds and books they received from us.

Lili Megan

IMG_0356 Small
IMG_0357 Small
IMG_0356 Small
IMG_0357 Small

Llongyfarchiadau mawr i Mr Tudor Jones a’i wraig Mari ar enedigaeth Lili Megan yn ddiweddar. Mae pawb yn yr ysgol wedi gwirioni ac wedi mwynhau cael hi draw am dro i weld pawb.

Congratulations to Mr Tudor Jones and his wife Mari on the birth of Lili Megan. Everyone in school were very excited when Lili came to school.

Diogelwch y wê gyda Pc John

IMG 0354 Small

 

Diolch yn fawr iawn i PC John am ddod draw i’r ysgol i gynnal sesiwn i’r staff a’r rhieni ar ddiogelwch y wê, Roedd hi’n noson ddiddorol iawn oedd wedi trosgwyddo neges bwysig iawn i ni gyd.

Thank you Pc John for preparing a internet safety session in the evening for the staff and parents. It was a very interesting evening which managed to conveyed an important message for us all.

Cystadleuaeth Rygbi yr Urdd

IMG 0350

 

Dyma dîm rygbi yn cystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd. Da iawn bawb am chwarae yn arbennig o dda a llwyddo i dderbyn y drydedd wobr.

Here are the rugby team in the Urdd competition, thye also received the 3rd prize.

Pêl droed 7 bob ochr yr Urdd

IMG 0364

Dyma dîm pêl droed 7 bob ochr yr ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd, Llongyfarchiadau iddynt am dderbyn y drydedd wobr.

Here are the 7 a side football team competing in the Urdd competition. They received the 3rd prize.

Taith arwyddion y Gwanwyn

IMG 4821 Small

Dyma ddisgyblion bwyddyn derbyn 1 a 2 yn mynd ar daith o amgylch yr ardal yn chwilio am arwyddion y Gwanwyn fel spardun i'n thema "O dan y dail". Diwrnod braf iawn a pawb wedi mwynhau!

The reception, year 1 and 2 went on a trip to find signs of the spring term as a introduction to our theme "Under our feet". We had a lovely sunny day.

Pêl droed y merched

 IMG 0301 Small

 

Dyma dîm pêl droed y merched yng ngystadleuaeth yr Urdd. Pawb wedi chwarae yn arbennig o dda. Da iawn chi ferched!

Here are the girls football team competing in the Urdd football competition. Well done you girls for playing so well!