E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Tymor yr Haf

Summer Term

 

 

Rafftio Blwyddyn 6
Year 6 Rafting

photo 1
photo 2
photo 3
photo 4
photo 5

Mwynhaodd blant blwyddyn 6 brynhawn gwlyb a llawn hwyl yng Nghanolfan Rafftio Tryweryn yn ddiweddar. Braf oedd gweld pawb wrth eu boddau yn mwynhau yn yr haul. Diolch yn fawr i'r staff am y croeso cynnes!
Year 6 enjoyed a very wet and fun afternoon at the Tryweryn White Water Rafting Centre. It was nice to see everyone enjoying themselves in the sun. Thank you to all the staff for a warm welcome!

 

Bethan yn ennill gwobr marchogaeth

Bethan wins horse riding award

photo 1
photo 2
photo 1
photo 2

Llongyfarchiadau i Bethan ar ei llwyddiant diweddar yn y byd marchogaeth. Mae Bethan yn aelod o glwb reidio RDA yn Nolgellau, ac enillodd Bethan y wobr am yr aelod a ddatblygodd orau eleni. Da iawn ti Bethan!
Congratulations to Bethan for her recent success in the world of horse riding. Bethan is a member of the RDA riding club in Dolgellau, and Bethan won the award for most improved rider. Well done Bethan!

Mabolgampau Ysgol

School Athletics

1
2
3
4
5
6
7

Cafwyd prynhawn llawn hwyl a chystadlu ym Mabolgampau’r Ysgol yn ddiweddar.  Roedd safon y cystadlu yn uchel, gyda phawb yn gwneud eu gorau glas i ennill pwyntiau i’w timau, sef Twrch, Lliw a Dyfrdwy. Am yr ail flwyddyn yn olynol, daeth Dyfrdwy yn fuddugol!  Llongyfarchiadau mawr i chi gyd, a diolch i’r holl rieni a ddaeth i gefnogi.

We recently had a fun filled afternoon full of nail-biting races in the School Athletics. The standard of the competition was very high, with everybody working hard to win points for their respective teams – Twrch, Lliw and Dyfrdwy. After all the competing, this year’s winners were Dyfrdwy, who won for the 2nd year in a row! Congratulations to you all, and many thanks to those who came to support.

Wythnos Wyddonol 2014

Science Week 2014

1
1a
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
21
22

Roedd wythnos olaf Mehefin yn wythnos ychydig yn wahanol i’r arfer yn Ysgol O M Edwards! Cynhaliwyd ‘Wythnos Wyddonol’ yn yr ysgol a mwynhaodd y plant amrywiaeth o weithgareddau diddorol. Bu’r plant yn brysur iawn, gan fwynhau dylunio a chreu parasiwts, rasio hylifau, creu smwddis iachus eu hunain, adeiladu a rasio cychod, ymchwilio i effaith ymarfer corff ar gyfradd curiad y galon, arbrofi gyda grymoedd, yn ogystal ag ymweliad gan y Gwyddonydd Cymunedol, Bob Griffiths (tad Joe a Bethan).  Cawsant gyfle hefyd i ymweld â’r Felin Wynt sydd wedi cael ei adeiladu ar gaeau’r Garth, a dysgu sut mae trên bach y Llan yn defnyddio stêm i greu ynni.

The last week of June was a little bit unusual in Ysgol O M Edwards, as we held our annual ‘Science Week’!  The children had a very busy week and enjoyed creating parachutes, racing liquids, creating healthy smoothies, building and racing boats, investigating the effects of different physical activity on the heart, experimenting with forces, as well as a visit from our local Community Scientist Bob Griffiths (Joe and Bethan’s father).  They also had an opportunity to visit the local wind mill and learn how the ‘trên bach’ uses steam to create energy.

Blwyddyn 3 a 4 yn ymweld ag Archfarchnad Tesco

Years 3 and 4 Visit to Tesco Supermarket

Llun_1
Llun_2
Llun_3
Llun_4
Llun_5
Llun_6
Llun_7

Mwynhaodd blant dosbarth blwyddyn 3 a 4 brynhawn diddorol yn archfarchnad Tesco, Porthmadog. Roedd yr ymweliad yn cyd-fynd â phrif ffocws eu gwersi gwyddoniaeth, sef ‘Bwyta’n Iach’. Yno, cafodd y plant ddysgu sut mae Tesco yn mynd ati i baratoi cynnyrch megis caws a bara i’w gwerthu. Cafod y plant hefyd gyfle i flasu gwahanol ffrwythau ar draws y byd, a dysgu o ba ran o’r byd oedd y ffrwythau yn dod. Diolch yn fawr i Georgina ac i weddill staff Tesco am y croeso cynnes!

Years 3 and 4 enjoyed an interesting afternoon in Porthmadog’s Tesco Supermarket. The visit was part of their Science work on ‘Healthy Eating’. The children enjoyed learning how Tesco prepare produce such as cheese and bread to sell in their stores. They also had the opportunity to taste various fruit from around the world, whilst also learning where the fruits came from. Thank you to Georgina and the Tesco staff for the warm welcome!

3ydd yng Ngŵyl Criced Penllyn

3rd in Penllyn Cricket Festival

llun criced

Llongyfarchiadau i dîm criced yr ysgol ar ddod yn 3ydd yng Ngŵyl Criced Cylch Penllyn. Roedd safon y chwarae yn dda iawn a braf oedd gweld pawb yn rhoi o'i gorau ac yn cyd-weithio'n dda fel tîm.  Go dda chi fechgyn!

Congratulations to the school’s cricket team for finishing 3rd in the Penllyn Cricket Festival.  The standard of their play was very high and it was a pleasure to see them giving it their all and working hard as a team.  Well done boys!

Telynores mwyaf addawol yr Urdd

Urdd’s most promising harpist

erin telyn addawol

Cafodd Erin Aled anrheg annisgwyl yn ddiweddar ar ôl derbyn gwobr arbennig am ei pherfformiad yn yr unawd telyn Bl 6 ac iau yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.  Mae’n amlwg bod ei pherfformiad wedi aros yn y cof, gan iddi ennill y wobr am y telynor/telynores mwyaf addawol o dan 19 oed.  Ardderchog Erin, da iawn ti!

Erin Aled recently received an unexpected gift after winning a special award for her performance in the harp solo for years 6 and under in the National Urdd Eisteddfod.  Her performance must have struck the right notes as she won the award for the most promising harpist in the under 19 section.  Fantastic Erin, well done!

Harley yn llwyddo yn y byd pysgota
Success for Harley in the fishing world

harley pysgota

Llongyfarchiadau i Harley ar ei lwyddiant diweddar yn y byd pysgota. Mae Harley yn aelod o glwb pysgota'r Bala a daeth yn gyntaf mewn cystadleuaeth lleol ar ôl dal dau frithyll. Da iawn ti Harley!
Congratulations to Harley on his recent success in the world of fishing. Harley is a member of the Bala Fishing Club and managed to come first in a recent local competition after catching two rainbow trouts. Well done Harley!

3ydd yng Nghwpan yr Urdd 2014

3rd in 2014 Urdd Cup

pel droed 2014 Small 

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl-droed yr ysgol ar ddod yn 3ydd yng Nghwpan yr Urdd Rhanbarth Meirionnydd.  Daeth 19 o dimau ar hyd a lled Meirionnydd ynghŷd i Ysgol y Berwyn, a chafwyd gwledd o bêl-droed.  Yn dilyn tair buddugoliaeth wych, gorffennodd y tîm ar frig eu grŵp ac ennill eu lle yn y gemau gyn-derfynol.  Er i’r tîm chwarae yn dda iawn, colli oedd eu hanes yn erbyn tîm cryf o Ysgol Dolgellau.  Ond, doedd dim stop ar y bechgyn yn y gêm nesaf wrth iddynt ennill 2-1 mewn gêm gyffrous yn erbyn Adran Deudraeth a chipio’r 3ydd safle.  Da iawn chi fechgyn!

Congratulations to the school’s football team after finishing 3rd in this year’s Meirionnydd Urdd Cup.  19 teams from all over Meirionnydd gathered at Ysgol y Berwyn to compete for the cup, and we had a feast of football. Following three excellent victories, the team finished top of their group and won a place in the semi-finals.  Although the team played very well, they could not overcome a strong Dolgellau team in the semi-final.  But, this did not stop the boys winning their final match 2-1 and 3rd place overall in an exciting game against Adran Deudraeth.  Well done boys!

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Meirionnydd 2014

Urdd National Eisteddfod, Meirionnydd 2014

Beca
deulais
enlli
Ensemble_Lleisiol
Erin_AW
Erin_piano
parti_CD
parti_CD2
Rhys_AW
Rhys_cyfweld
roc1
roc2
roc3
roc4
roc5
roc_6 Small
sion_cogurdd Small

Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Bala eleni. Rydym i gyd yn falch iawn o’r plant ar eu llwyddiant yn ystod yr wythnos.  Mae’r plant wedi bod yn gweithio’n galed ers sawl mis, a braf oedd gweld yr Adran yn llwyddo i gipio 10 gwobr i gyd.  Llongyfarchiadau gwresog hefyd i Rhys Llewelyn ar gael ei ddewis i berfformio yng Ngŵyl Dewi Sant yn Disneyland Paris fis Mawrth nesaf yn dilyn ei lwyddiant yn yr unawd Alaw Werin Bl 6 ac iau.

Congratulations to everyone who competed in this years’ National Urdd Eisteddfod in Bala.  We are all very proud of their achievements throughout the week.  They have been working hard for several months, and it was great to see the Adran winning 10 prizes in all.  Many congratulations also to Rhys Llewelyn for being chosen to perform in the St. David’s Welsh Festival in Disneyland Paris next March following his success in the Folk Singing Solo for years 6 and under.

1af – Y Storm – Cystadleuaeth Roc a Phop Bl 6 ac iau

1af – Swyn, Gweno, Nel, Beca, Rhys ac Ywain – Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau

1af – Enlli Llwyd Davies – Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4

1af – Rhys Llewelyn Williams – Alaw Werin Bl 6 ac iau

1af – Parti Llefaru Bl 7, 8 a 9

2il – Erin Aled - Alaw Werin Bl 6 ac iau

2il – Erin Aled -  Unawd Piano Bl 6 ac iau

2il – Beca Fflur Jarman – Unawd Bl 5 a 6

3ydd – Parti Deulais

3ydd – Parti Cerdd Dant

Diolch yn fawr iawn i’r holl hyfforddwyr a’r rhieni am eu cefnogaeth ac i’r plant am eu gwaith caled. Arbennig wir!

Thank you very much to the trainers and the parents for their support and to the children for all their hard work.  Fantastic!

Plant O.M. yn rhan o hysbyseb newydd S4C

O.M. children part of new S4C advert

photo 1 Medium
photo 2 Medium
photo 3 Medium
photo 4 Medium
photo 5 Medium

Mwynhaodd disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 fore llawn hwyl yn ffilmio ar gyfer hysbyseb newydd S4C yn ddiweddar.  Cafodd y plant daith gyffrous ar y trên bach o Lanuwchllyn i’r Bala gyda neb llai na Mr Urdd ei hun!

The children of years 4, 5 and 6 enjoyed a fun-filled morning filming for a new S4C advert.  The children had an exciting trip on board the ‘trên bach’ from Llanuwchllyn to Bala with non other than Mr Urdd himself! 

Rhys yn serennu yn fideo newydd Candelas

Rhys stars in Candelas’ new video

mr_blaidd_1
mr_blaidd_2
mr_blaidd_3
mr_blaidd_4

Er mwyn hyrwyddo Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd sy’n cael ei chynnal yn y Bala eleni, mae’r Candelas wedi creu fideo arbennig ar gyfer eu cân ‘Mr Blaidd’.  Mae’r grŵp ifanc o Benllyn wedi cael blwyddyn i’w gofio, a braf oedd gweld Rhys Llewelyn yn cael y fraint o berfformio rhan Mr Blaidd ei hun.  Cliciwch yma i gael gweld y fideo yn llawn.

To promote this year’s National Urdd Eisteddfod in Bala, local rock band ‘Candelas’ have created a special video for their song ‘Mr Blaidd’.  The young group from Penllyn have had a year to remember, and it was a pleasure seeing Rhys Llewelyn given the privilege of performing the role of Mr Blaidd himself.  Click here to see the video in full.