E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Tymor yr Haf

Summer Term

Dathlu Presenoldeb Uchel

Celebrating High Attendance

presenoldeb Small
presenoldeb3 Small
presenoldeb_100 Small

Llongyfarchiadau i Caio, Abel, Erin Hana, Lowri, Beca ac Elis Gwilym ar eu presenoldeb uchel drwy gydol y flwyddyn - roedd canran presenoldeb y plant dros 98% eleni. Hefyd, llongyfarchiadau arbennig i Leon, Ifan ac Elis (am yr ail flwyddyn yn olynol!) am beidio â methu yr un diwrnod eleni, gwych!

Congratulations to Caio, Abel, Erin Hana, Lowri, Beca and Elis Gwilym for their high attendance level this year – over 98%! Huge congratulations must also go to Leon, Ifan and Elis (for the 2nd year in a row!) for not missing a single day of school throughout the year, fantastic!

Ffarwelio â Blwyddyn 6

Farewell to Year 6

Bl 6 Small

Cafwyd gwasanaeth arbennig er mwyn ffarwelio gyda phlant Blwyddyn 6 ar ddiwedd y tymor. Pob hwyl i Sera, Caio, Leon ac Ifan yn Ysgol y Berwyn, a cofiwch ddod yn ôl i ddweud helo!

A special assembly was held in school at the end of term to say goodbye to the year 6 pupils. Good luck to Sera, Caio, Leon and Ifan in Ysgol y Berwyn, and remember to come back to visit!

Llongyfarchiadau Catrin Fflur

Congratulations Catrin Fflur

Catrin Small

Llongyfarchiadau mawr i Catrin Fflur ar ddod yn 3ydd drwy Ogledd Cymru i gyd ym Mabolgampau Talaith y Gogledd yr Urdd ym Mharc Eirias. Ymdrech arbennig wir!

Congratulations to Catrin Fflur on coming 3rd through the whole of North Wales in the Urdd’s North Wales Athletics in Eirias Park. A fantastic achievement!

Gwobrwyo Sgiliau Adeiladu

Rewarding Building Skills

Gwobr Adeiladu Small

Fel rhan o’u gwaith thema ar hanes Cymru, mae plant blwyddyn 5 a 6 wedi bod wrthi’n brysur yn adeiladu cestyll. Daeth Ade Williams o gwmni adeiladu Anwyl i feirniadu’r gwaith, a grŵp Elis, Caio, Cemlyn a Harri oedd yn fuddugol. Llongyfarchiadau i chi fechgyn!

As part of their work on Welsh history, years 5 and 6 have been busy building castles. Ade Williams for Anwyl Construction came to judge the work, and the winners were Elis, Caio, Cemlyn and Harri. Well done to you all!

Ymwelwyr o Batagonia

Visitors From Patagonia

photo 1 Small
photo 10 Small
photo 2 Small
photo 3 Small
photo 4 Small
photo 5 Small
photo 6 Small
photo 7 Small
photo 8 Small
photo 9 Small

Cafwyd bore difyr gyda chriw o blant o Batagonia yn ddiweddar. Mae’r plant, sydd yn byw yn ardal Trelew, wedi bod yn aros yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn, ac roeddynt yn awyddus i gael cyfarfod plant Ysgol O M Edwards er mwyn cael ymarfer eu sgiliau Cymraeg. Dan arweiniad Llinos Williams, aethom ar daith i ben Garth Bach, a chafwyd hwyl yn canu caneuon Cymreig, a gwrando ar ambell i stori ddiddorol am hanes Llanuwchllyn. Diolch i Llinos am drefnu bore bendigedig!

The children recently enjoyed a fun morning with a group of children from Patagonia. The children, who live in the area of Trelew, have been staying at the Urdd Centre in Glan-llyn, and they were eager to meet children from Ysgol O M Edwards to practice their Welsh skills. Under the leadership of Llinos Williams, we went on a trip to the top of Garth Bach, and had fun singing Welsh songs and listening to some interesting stories about the history of Llanuwchlyn. Thank you Llinos for organizing a wonderful morning!

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol 2013

Llangollen International Musical Eisteddfod 2013

LLang 1 Small
LLang 2 Small
Llang 3 Small
Llang 4 Small
Llang 5 Small
Llang 6 Small
photo Small
photo1 Small
photo2 Small
photo3 Small
photo4 Small
 

Cafwyd diwrnod arbennig iawn yn Eisteddfod Llangollen yn ddiweddar. Roedd yn gyfle gwych i’r plant gael blasu gwahanol ddiwylliannau ar draws y byd. Mwynhawyd perfformiad arbennig o waith y cyfansoddwr Gareth Glyn gan Gerddorfa Genedlaethol Cymru , ac roeddem yn ddigon ffodus i gael cyfarfod y dyn ei hun, yn ogystal ag arweinydd y Gerddorfa, Grant Llywelyn. Hefyd, cafodd y plant weithdy dawns Indiaidd gydag un o sêr Bollywood. Diwrnod i’w gofio yn wir!

The children recently enjoyed a very special day in the Llangollen Eisteddfod. It was a great opportunity for the children to experience different cultures from around the world. We enjoyed a special performance of work from composer Gareth Glyn by the National Orchestra of Wales, and we were lucky enough to meet the man himself, as well as the leader of the Orchestra, Grant Llywelyn. Also, the children enjoyed an Indian dance workshop with one of the stars of Bollywood. It certainly was a day to remember!

Ymweld  Llyn Llangywer

Visit To The Bala Lake

Llangywer 1 Small
Llangywer 2 Small
Llangywer 3 Small
Llangywer 4 Small
Llangywer 5 Small
Llangywer 6 Small
LLangywer 7 Small

Ar Mai 16eg, cawsom daith hyfryd ar y trên bach i Langywer i gyfarfod â Swyddogion y Parc Cenedlaethol. Yno, cawsom ddysgu am y bywyd gwyllt sy’n byw wrth ymyl y Llyn a chawsom gyfle i ddefnyddio rhwydau i ddal rhai o’r anifeiliaid bach. Diolch yn fawr iawn i Bill, Gerwyn ac Angharad am drefnu diwrnod i’w gofio.

On May 16th, we had a lovely trip on the train to Llangywer to meet the National Park Wardens. We learnt about the animals living near the lake and had the chance to use nets to fish for the animals ourselves. Thank you very much to Bill, Gerwyn and Angharad for arranging a day to remember.

Ysgol Oes Fictoria

Victorian School

Ysgol 1 Small
Ysgol 2 Small
Ysgol 3 Small
Ysgol 4 Small
Ysgol 5 Small

Yn dilyn ein gwaith thema ar yr hen ysgol, daeth athrawes gas o’r enw Miss Howells i’r ysgol i’n haddysgu. Bu hwn yn brofiad gwych i’r plant ddysgu sut beth oedd bod yn blentyn mewn dosbarth ers talwm, a chafodd ambell un y Welsh Not ac hyd yn oed y gansen am gam-ymddwyn. Diolch byth am waith O.M.Edwards yn trawsnewid addysg Cymru!

Following our work on the theme of the Victorian school, a nasty teacher called Miss Howells came to the school to teach for a morning. This was a great experience for the children to learn what it was like being in a class in during the Victorian age. Some of the children received the Welsh Not and others were caned for mis-behaving. Thank goodness for O.M. Edwards, who transformed education in Wales!

Taith Feics yn Llyn Brenig

Bike Ride Around Brenig Lake

 

Brenig 1 Small
Brenig 2 Small
Brenig 3 Small
Brenig 4 Small
Brenig 5 Small
 

 

Gorffennaf y 1af, 2013, aeth disgyblion y CS i gyd â’u beics at Lyn Brenig. Teithiodd y criw hŷn o gwmpas y llyn a’r criw ieuengaf ar hyd yr argae. Da iawn bawb am reidio eich beics mor ardderchog!

On July 1st, 2013, the reception children and years 1 and 2 took their bikes to Brenig Lake. The older children rode their bikes around the lake, whilst the younger children travelled along the dam. Thank you all for riding so well!

Tîm Pêl-droed Merched Ysgol O M Edwards

Ysgol O M Edwards Girls Football Team

merched peldroed Small

Llongyfarchiadau i dimau pêl-droed merched yr ysgol ar ôl cystadlu yn nhwrnament pêl-droed merched y dalgylch.  Cynhalwyd y twrnament ar gaeau ysgol y Berwyn, a braf oedd gweld y merched yn cystadlu’n galed ac yn mwynhau.  Diolch yn fawr i Guy Handscombe am drefnu’r digwyddiad, a da iawn chi ferched!

Congratulations to the school’s girl football team after competing in a recent football tournament. The tournament was held on the Ysgol y Berwyn playing fields, and it was great to see the girls competing well and enjoying themselves.  Thank you to Guy Handscombe for organising the event, and well done girls!

“Munud Mawr” Guto!

Munud Mawr Guto Small 

Yn ddiweddar, cafodd Guto ei recordio ar gyfer y rhaglen “Munud Mawr” ar S4C.  Cafodd Guto gyfle i son am ei hoff beth yn y byd i gyd, sef chwarae’r drymiau!  Gobeithio i fwynhau’r profiad Guto, ac edrychwn ymlaen i gael dy weld ar y teledu’n fuan.

Guto has recently been recorded for the “Munud Mawr” programme on S4C.  Guto got the opportunity to talk about his favourite thing in the whole world – playing the drums!  We hope you enjoyed the experience, and we look forward to watching you on the television soon.

Dyfrdwy yn fuddugol!

Victory for Dyfrdwy!

photo 1 Small

Llongyfarchiadau mawr i Dyfrdwy ar eu llwyddiant ym Mabolgampau’r Ysgol yn ddiweddar. Roedd safon y cystadlu yn uchel, gyda phawb yn gwneud eu gorau glas i ennill pwyntiau i’w timau, sef Twrch, Lliw a Dyfrdwy. Ar ôl yr holl gystadlu, dim ond 6 pwynt oedd yn gwahanu’r tri tîm, a Dyfrdwy oedd y tîm buddugol eleni, gan ennill gyda chyfanswm o 146 o bwyntiau! Llongyfarchiadau mawr i chi gyd, a diolch i’r holl rieni a ddaeth i gefnogi.

Congratulations to Dyfrdwy, who won this year’s School Athletics. The standard of the competition was very high, with everybody working hard to win points for their respective teams – Twrch, Lliw and Dyfrdwy. After all the competing, only 6 points separated the three teams, and this year’s winners were Dyfrdwy, who won with a total of 146 points! Congratulations to you all, and many thanks to those who came to support.

Caio ac Erin yn cipio’r wobr gyntaf!

Caio and Erin win first place!

Cadair Erin Small
Cwpan Caio Small
Cadair Erin Small
Cwpan Caio Small

Llongyfarchiadau mawr i Erin a Caio ar eu llwyddiant diweddar yn Eisteddfod Llungwyn. Llwyddodd Caio i ennill y gwpan (er cof am Eilyr Wyn Parry, Y Wern) am y perfformiad gorau yn yr adran llefaru o dan 16 oed. Daeth Erin hefyd yn gyntaf, gan ennill y gadair am y darn gorau o farddoniaeth yn yr oedran cynradd. Llongyfarchiadau mawr i chi’ch dau!

Congratulations to Caio and Erin on their recent success in Eisteddfod Llungwyn. Caio won the cup (in memory of Eilyr Wyn Parry, Y Wern) for the best recital performance in the under 16’s section, and Erin won the chair for the best piece of poetry in the primary section. Well done to you both!

Gŵyl Griced Cylch Penllyn

Penllyn Cricket Competition

Criced

Llongyfarchiadau i dîm criced yr ysgol ar ôl cystadlu yng Ngŵyl Criced Cylch Penllyn.  Chwaraeodd y tîm yn dda iawn gan ddangos sgiliau addawol dros ben. Da iawn chi fechgyn!

Congratulations to the school cricket team after competing in the Penllyn Cricket Competiton. The team played well, and showed promising skills. Well done boys!

Sioe Gwylltio

Gwylltio

Mwynhaodd disgyblion CA2 fore difyr yn ddiweddar gyda chriw y rhaglen "Gwylltio", sef cyfres newydd sbon ar S4C sy'n ceisio darganfod pa mor wyllt ydy pentrefi a threfi Cymru. Diolch yn fawr i Cath a Rhys am fore llawn hwyl!

The children of KS2 recently enjoyed an interesting morning with the crew of a new S4C programme, "Gwylltio". It is a brand new wildlife show discovering the wild side of towns. Thank you to Cath and Rhys for a fun-filled morning!

Llwyddo yn Athletau’r Urdd

Success in the Urdd Athletics

Athletau
photo 1 Small 2
photo 2 Small
photo 3 Small

Llongyfarchiadau i’r sawl fuodd yn cystadlu yn Athletau Rhanbarth Meirionnydd yr Urdd yn Ysgol Ardudwy, Harlech yn ddiweddar.  Cafwyd noson dda o athletau a pherfformiadau arbennig iawn. Llongyfarchiadau i Caio ar ddod yn drydydd yn y taflu gwaewffon i fechgyn blwyddyn 6 - daeth o drwch blewyn i gyrraedd y rownd nesaf! Daeth tîm ras gyfnewid merched blwyddyn 3 a 4 yn gyntaf, a llwyddodd Catrin Fflur i ennill y naid hir - gan lwyddo i dorri record Mabolgampau Meirionnydd yr Urdd! Daeth Erin Aled hefyd yn drydydd yn y ras unigol i ferched blwyddyn 5 a 6. Byddant yn nawr yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Athletau Talaith y Gogledd ar nos Fawrth, 2 Gorffennaf ar drac athletau Parc Eirias. Pob lwc i chi gyd!

Congratulations to everybody who competed in the Urdd’s Meirionnydd Athletics Competition in Ysgol Ardudwy, Harlech. The standard was high and the children did very well. Well done to Caio for coming third in the year 6 javelin throw.  He was very unlucky to miss out on a place in the next round. The year 3 and 4 girls’ Relay Team came 1st, and Catrin Fflur also managed to win the Long Jump with a new record distance in the event!  Erin Aled also managed to come third in the year 5 and 6 race for girls.They will now be competing in the Urdd’s North Wales Athletics on the 2nd of July in Parc Eirias.  Good luck to you all!

Ymweliad Siddi

Siddi Visit 

photo1 Small

Diolch yn fawr iawn i Osian a Branwen, neu Siddi, am ddod i siarad gyda phlant Cyfnod Allweddol 2 yn ddiweddar. Mae’r plant wedi bod yn astudio cerddoriaeth Siddi yn eu gwersi Cerddoriaeth, a braf oedd cael gwahodd y band lleol i ateb eu cwestiynau, yn ogystal â pherfformio ambell i gân!

Thankyou very much to Osian and Branwen, who perform under the name ‘Siddi’, for coming to talk to the children recently. The children have been studying Siddi’s music as part of their music lessons, and they enjoyed asking the band their questions, as well as listening to them perform a couple of songs!

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Success in the National Eisteddfod

cerdd dant dan 15 Small
deulais Small
Ensemble Small
Parti CD Small
photo 4 Small
photo1 Small
photo2 Small
photo3 Small

Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Moncath eleni. Llongyfarchiadau mawr i’r Parti Cerdd Dant bl.6 ac iau ac i’r band roc “Y Storm” ar ddod yn gyntaf, ac i’r Ensemble Lleisiol ar ddod yn drydydd. Yn yr Uwch Adran, daeth y Parti Cerdd Dant dan 15 oed yn ail, a’r Parti Deusain yn drydydd. Arbennig wir! Diolch yn fawr iawn i’r holl hyfforddwyr am eu gwaith caled.

Congratulations to everyone who competed in this year’s Urdd National Eisteddfod in Boncath. Congratulations to the cerdd dant party for coming first, and to the Ensemble for coming third. In addition, the school’s rock band, “Y Storm”, were competing for the first time, and they managed to win the rock and pop competition. Fantastic! Many thanks to everybody who coached the children.

Clicwch yma i ddarllen y stori am “Y Storm” ar wefan golwg360

Click here to read about “The Storm” on the golwg 360 website

Gallwch brynu lluniau o’r perfformiadau ar y wefan isod:

You can purchase some of the above pictures by clicking on the link below:

www.lluniaullwyfan.com

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd – Sir Benfro 2013

photo Small

Pob lwc i bawb o Lanuwchllyn sydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn sir Benfro wythnos nesaf! Mae'r plant wedi bod yn ymarfer yn galed, ac rydym yn gobeithio am dywydd braf!
Good luck to everybody who is competing at the National Eisteddfod in Pembrokeshire next week! The children have been practicing hard, and we hope the sun will be shining on us!

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd 2014

photo 2 Small
photo 22 Small
photo 3 Small
photo 4 Small
photo 5 Small
photo 6 Small
photo 7 Small
photo 8 Small
photo 9 Small
photo Small

Dyma luniau o’r Ŵyl Gyhoeddi diweddar ym Mlaenau Ffestiniog i ddathlu’r ffaith bod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn dod i Feirionnydd yn 2014. Cafwyd diwrnod i’w gofio, a diolch i bawb a ddaeth i gefnogi!

Here are the pictures of the recent official launch of the Meirionnydd 2014 Urdd Eisteddfod in Blaenau Ffestiniog. We had a day to remember, and thank you to everybody who came to support!