E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Tymor yr Hydref

Winter Term

 

Tystysgrif presenoldeb

Attendance Certificate

 

Llongyfarchiadau i'r plant lwyddodd i dderbyn tystysgrif am gael 100% presenoldeb y tymor hwn. Da iawn i chwi gyd!

Congratulations to the children that achieved a certificate for 100% attendance this Term. Fantastic!

Ffarwelio gyda Mr Evans

Farewell to Mr Evans

IMG_0435
IMG_0439
IMG_0442
IMG_0444
IMG_0445
IMG_0447
IMG_0448
IMG_0450
IMG_0451
IMG_0452
IMG_0453
IMG_0454

Roedd hi’n ddiwrnod trist iawn yn yr ysgol Dydd Gwener 19/12/14 yn ffarwelio gyda Mr Evans ond yn ddiwrnod llawn direidi hefyd!! Diolch yn fawr iti Mr Evans mai di bod yn gret cydweithio fo ti! Pob lwc i ti yn dy swydd newydd lawr yn Aberystwyth.

Very sad day at school Friday 19/12/14 saying goodbye to Mr Evans, but a very mischievous day as well! It’s been great working with you!!! Good luck to you in your new job in Aberystwyth.

Diwrnod siwmper Nadolig

Christmas Jumper Day

IMG_0434
IMG_0437
IMG_0438
IMG_0440
IMG_0441
IMG_0491
IMG_0498

Dydd Gwener 19/12/14 roedd pawb wedi dod i’r ysgol yn eu siwmper Nadolig. Diolch i Anti Clare am feirniadu cystadleuaeth y siwmper Nadolig harddaf.

On Friday 19/12/14 everyone came to school in their Christmas Jumper. Thank you Anti Clare for judging the smartest Christmas Jumper

 

Parti Nadolig

Christmas Party

 

IMG_0428
IMG_0429
IMG_0430
IMG_0431
IMG_0432
IMG_0433

Diolch yn fawr iawn i blwyddyn 6 am drefnu parti Nadolig eleni. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn fawr iawn!

Thank you year 6 for organizing the Christmas Party this year. Everyone enjoyed themselves.

 

 

Cyfarfod Awdur

Meeting an Author

Elfyn Pritchard

Diolch i Mr Elfyn Pritchard am ysgrifennu dwy stori newydd yn arbennig ar ein cyfer, a’n cyfarfod yn y Llyfrgell i’w darllen. Roedd pawb wrth eu boddau.

Thank you Mr Elfyn Pritchard for meeting us in the Library, and writing two new stories especially for us. We all thoroughly enjoyed this experience.

Sioe Nadolig 2014

2014 Christmas Play

llun_1
llun_10
llun_10a
llun_10b
llun_10c
llun_1aa
llun_1b
llun_1c
llun_1d
llun_2
llun_3
llun_4
llun_5
llun_6
llun_7
llun_7a
llun_8
llun_8a
llun_9

Dyma luniau ein sioe Nadolig eleni. Roedd y Neuadd Bentref dan ei sang a chafwyd gwledd o ganu a pherfformio. Diolch i bawb am gefnogi, a Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

Here are the pictures of this year’s Christmas Play. The Village Hall was packed to the rafters as the audience were treated to a feast of singing and acting. Thank you to everyone who supported, and a Merry Christmas and a Happy New Year to you all!

Cystadleuaeth Dylunio Clawr Rhaglen CPD Y Bala

Bala Town FC Design a a Programme Competition

 Gwydion CPDBala

Llongyfarchiadau i Gwydion ar ennill cystadleuaeth dylunio clawr rhaglen Clwb Pêl-droed y Bala. Cafodd poster Gwydion ei ddewis ar gyfer rhaglen eu gêm gynghrair yn erbyn Derwyddon Cefn. Roedd y gystadleuaeth yn agored i blant yr ardal, a daeth Gwydion i’r brig! Cafodd Gwydion y fraint o fod yn fasgot a gweld ei boster ar glawr y rhaglen, a llwyddodd Bala i ennill 3-1! Diwrnod i’w gofio!

Congratulations to Gwydion on winning Bala Town FC’s Design a Programme competition. His winning design was chosen as the front cover for Bala’s match day programme against Cefn Druids. Gwydion had the privilege of being a mascot and seeing his poster on the cover of the program. To top it all off, Bala managed to win 3-1! A day to remember!

Peryglon Cyffuriau gyda PC John

The Dangers of Drugs with PC John

pc john

Diolch yn fawr iawn i PC John am ddod atom i siarad gyda’r plant am beryglon cyffuriau. Roedd pawb wedi mwynhau ac wedi dysgu llawer am bwnc hynod bwysig. Edrychwn ymlaen at gael eich croesawu yn ôl yn fuan!

Thank you to PC John for coming to talk to the children about the dangers of drugs. Everybody enjoyed and learned a lot about a very important subject. We look forward to inviting PC John back to see us soon!

Y Cyngor Eco yn Plannu Coed

Eco Council Tree Planning

photo 1 Small
photo 3 Small
photo 4 Small
photo 5 Small
photo Small

Er mwyn harddu mynediad yr ysgol, mae’r Cyngor Eco wedi bod wrthi’n brysur yn plannu coed ar dir yr ysgol. Y gobaith yw y bydd gennym goed afalau, plwm ac eirin ffrwythlon yn tyfu cyn pen dim. Gobeithio y bydd y gwaith caled yn dwyn ffrwyth!

In a bid to improve the school entrance, the Eco Council have been busy planting trees on the school grounds. The hope is that we will soon have apple, plum and peach trees ripe for picking. Let’s hope all the hard work comes to fruition!

‘Diwrnod i’r Gwenyn 2014’

‘On Your Knees For The Bees 2014’

Bechgyn bl 1
Bechgyn bl 2
Bl D
Bl D2
Merched bl 1
Merched bl 2

Ar ddydd Gwener Hydref 17, bu plant y Cyfnod Sylfaen yn brysur yn plannu Clychau’r Gog er mwyn cefnogi ‘Diwrnod i’r Gwenyn 2014’. Y bwriad yw denu mwy o wenyn i’r ardd.

On Friday October 17th, the Foundation Phase children were busy planting bluebell bulbs as part of the 2014 ‘On your knees for the bees’ campaign.  The aim is to attract more bees to the garden.

Ymweliad Ysgol Glanadda 

Glanadda School Visit

glanadda

Yn ddiweddar, croesawyd plant blwyddyn 5 a 6 Ysgol Glanadda, Bangor atom am y prynhawn.  Mae’r ddwy ysgol wedi bod yn gweithio’n agos iawn dros y flwyddyn ddiwethaf fel rhan o’r prosiect ‘Ysgolion Arweiniol ac Ysgolion Datblygol’.  Roedd plant Ysgol Glanadda wedi treulio’r diwrnod yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn, a daeth y plant acw i gael chwarae gemau iard gyda phlant Ysgol O M Edwards drwy gyfrwng y Gymraeg.  Diolch yn fawr i chi am alw, a gobeithio y cawn eich gweld eto yn fuan!

We recently welcomed Ysgol Glanadda’s year 5 and 6 children here for the afternoon.  The two schools have been working closely over the past year as part of the ‘Leading and Emerging Schools’ project.   Ysgol Glanadda had spent the day in Glan-llyn, and before heading back home to Bangor, they popped in for a visit to play yard games through the medium of Welsh.  Thanks for stopping by, and we hope to see you again soon!

Pobl yn eu Gwaith - Ymweld â'r Bala

People at Work - A Trip to Bala

CS Medium
CS1 Medium
CS2 Medium
CS3 Medium
CS4 Medium

Mwynhaodd ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen brynahawn diddorol yn y Bala yn ddiweddar yn ymweld â bobl yn eu gwaith. Diolch yn fawr iawn i Plas Yn Dre, Cigydd y Bala, y Fferyllfa a'r banc am y croeso cynnes. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain ac wedi blino ar ôl cyrraedd yn ôl i'r ysgol!
The Foundation Phase children enjoyed a lovely afternoon in Bala recently visiting people at work. Thank you to Plas Yn Dre, Bala’s Butcher, Chemist and HSBC bank for the warm welcome. Everybody enjoyed themselves very much after a busy afternoon!

Enillydd Poster Apêl y Parc Heol y Castell

Heol y Castell Park Poster Appeal Winner

nedw Medium

Llongyfarchiadau i Nedw ar ennill y wobr am y poster gorau i godi ymwybyddiaeth trigiolion Penllyn o Apêl Parc Heol y Castell. Er mwyn dysgu mwy am yr apêl, cliciwch yma. Diolch i Shan Ranson a Dawn am ddod â'r wobr i’r ysgol. Diolch i bawb am gefnogi y gystadleuaeth a chofiwch gefnogi yr Apêl ar y 26ain o Dachwedd. Mae poster pob un ohonynt i'w gweld yn y Bala.
Congratulations to Nedw for winning the competition for the best poster to raise awareness of the Heol y Castell Park Appeal.  To learn more about the appeal, click here. Thanks to Shan Ranson and Dawn for coming to the school to give Nedw his prize today and to everyone who took part. Remember to support the appeal by voting on the 26th. All the posters are on display in Bala.

Ella yn Cystadlu yng Nghystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd

Ella Competes in the Urdd's Gymnastics Competition

Ella Medium

Llongyfarchiadau mawr i Ella ar ôl cystadlu yng Nghystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd ym Mlaenau Ffestiniog.  Dan hyfforddiant Delyth Jones (Mam Ella), perfformiodd Ella yn wych ac er na lwyddodd Ella i gipio un o'r tri safle cyntaf y tro hwn, derbyniodd ganmoliaeth mawr am ei pherfformiad. Dal ati Ella, ardderchog!

Congratulations to Ella after competing the the recent Urdd Gymnastics Competition in Blaenau Ffestiniog.  Under the guidance of Delyth Jones (Ella's Mum), Ella performed very well and althought she did not come in the top three this time, she received high praise for her routine.  Keep working hard Ella, a fantastic effort!

 

Sul yr Urdd 2014

2014 Urdd Sunday Service

sul urdd 2014 Medium

Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i gynrychioli’r ysgol yng Ngwasanaeth Sul yr Urdd.  Braf iawn oedd cael dod at ein gilydd yn enw yr Urdd heb gystadlu a chael cyfeiliant band bendigedig Mrs Nia Morgan. Diolch i chi gyd.

Thanks to everyone who came to represent the school in this year’s Urdd Sunday Service.  This was an opportunity for everybody to come together under the Urdd’s name to perform. Thank you to Mrs Nia Morgan’s fantastic band, and to everybody who came to support.

Plant Mewn Angen 2014

Children in Need 2014

PMA1
PMA2
PMA3

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi’r ymgyrch Plant Mewn Angen eto eleni. Daeth y plant (a’r staff!) i’r ysgol yn eu pyjamas, a llwyddodd yr Ysgol i godi dros £180 tuag at yr achos. Ardderchog!

Thank you to everyone who supported this year’s Children in Need. The children (and the staff!) came into school in their pyjamas, and we managed to raise over £180. Fantastic!

Pencampwyr Pêl-rwyd yr Urdd - Cylch Penllyn

Urdd Penllyn Netball Champions

pel rwyd penllyn urdd

Llongyfarchiadau gwresog i dîm pêl-rwyd Ysgol O M Edwards ar eu llwyddiant diweddar yng Nghystadleuaeth Pêl-rwyd Cylch Penllyn yr Urdd. Llwyddodd y tîm i ennill pob un gêm ar eu ffordd i gipio'r safle 1af. Mae'r tîm bellach edrych ymlaen at gael cystadlu yn y rownd nesaf ym mis Ionawr.

Congratulations to the school’s Netball team on their recent success in the Urdd’s Penllyn Area Netball Competition. The team won every single game on their way to clinch 1st place. The team are now looking forward to competing in the next round in January.

Noson Disgo Calan Gaeaf y Cyngor Ysgol

School Council’s Halloween Disco Night

photo 1
photo 1 2
photo 1 3
photo 1 4
photo 2
photo 3
photo 4
photo 5

Cafwyd noson ddychrynllyd o ofnus yn yr ysgol yn ddiweddar.  Er mwyn codi arian i’r ysgol, trefnwyd Disgo Calan Gaeaf gan y Cyngor Ysgol.  Maent wedi bod wrthi’n brysur iawn eleni yn meddwl am ffyrdd o wella’r ysgol, a chafwyd noson arbennig. Llwyddodd y Cyngor Ysgol i godi £250 i’r ysgol. Arbennig wir! Diolch i Anti Clare, Anti Esyllt ac Anti Edwina am baentio wynebau’r plant (a Miss Owen!), ac i rieni’r cyngor ysgol am helpu drwy gydol y noson.

A very scary night was had recently in the school.  As part of their efforts to raise money for the school, a Halloween Disco was organised by the School Council.  They have been working hard thinking of ways to improve the school, and the night was a big success as they managed to raise £250 for the school. Fantastic effort!  Thankyou to Anti Clare, Anti Esyllt and Anti Edwina for the face painting, and to the parents of the School Council for their help throughout the night.

 

Chwilfa Chwedlau 2014

Criw Hyn
Criw Iau
Criw Hyn
Criw Iau
 

Llongyfarchiadau unwaith yn rhagor i bawb a lwyddodd i gwblhau sialens ddarllen gwyliau’r Haf. Bu pawb wrthi’n brysur yn darllen dros y gwyliau, gan fenthyg llyfrau yn wythnosol o’r llyfrgell leol.  Dyma lun o’r plant gyda’u medalau - gwych!

Congratulations yet again to everyone who completed this Summer Holidays reading challenge. They have been busy reading over the summer holidays by borrowing books from the local library every week. Here they are with all their medals - fantastic!

Ail i’r Tîm Pêl-rwyd

Netball Team Win 2nd Place

pelrwyd 2014

(Llun - y tîm yn gafael yn eu tystysgrifau)

(Picture - the team with their certificates)

Llongyfarchiadau i dîm pêl-rwyd yr ysgol ar ddod yn ail yng nghystadleuaeth pêl-rwyd Meirionnydd yn ddiweddar. Er iddynt fethu allan ar y safle cyntaf, ni chollodd y tîm yr un gêm. Agos iawn dîm! Da iawn chi wir!

Congratulations to the school’s netball team after finishing 2nd in a recent Meirionnydd Competition.  Although they didn’t lose a single game, they narrowly missed out on 1st place.  So close team! Well done to everbody!

Pencampwyr Pêl-droed y Stryd eto eleni!

Street Football Champions yet again!

pel droed stryd Medium

(Llun - y tîm buddugol gyda Dan Dascalu o glwb pêl-droed y Bala)

(Picture - the winning team with Bala FC player Dan Dascalu)

Llongyfarchiadau gwresog i dîm pêl-droed yr ysgol ar ôl ennill cystadleuaeth Pêl-droed y Stryd yn y Bala. Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i’r tîm ddod yn fuddugol. Llwyddodd y tîm i gyrraedd y rownd derfynol heb ildio yr un gôl, ac eu gwrthwynebwyr yn y rownd derfynol oedd Ysgol Bro Tegid yn y rownd derfynol. Mewn gêm agos iawn, Ysgol O. M. aeth â hi o 2-1. Daeth ‘Tîm A’ yr Ysgol yn 3ydd yn y gystadleuaeth hefyd. Da iawn chi wir!

Congratulations to the school's football team after retaining this year’s Street Football Competition trophy in Bala. The team managed to reach the final without conceding a single goal. Their opponents in the final were Ysgol Bro Tegid, and in a closely-fought game, they managed to win by 2-1. The school’s ‘A team’ also finished 3rd in the competition. Well done indeed!

Hyfforddiant Rygbi gydag Euros

Rugby Coaching with Euros

rygbi euros Small

(Llun - disgyblion blwyddyn 3 a 4 gydag Euros)

(Picture - years 3 and 4 pupils with Euros)

Y tymor hwn, mae disgyblion CA2 yr ysgol wedi mwynhau cyfres o wersi gydag Euros o Undeb Rygbi Cymru. Mae Euros hefyd yn gweithio’n agos â Chlwb Rygbi’r Bala, a’r gobaith yw y bydd mwy o blant Ysgol O M Edwards yn chwarae i’r Clwb yn y dyfodol. Edrychwn ymlaen at gael cyd-weithio am weddill y flwyddyn.

This term, the KS2 children have enjoyed a series of rugby lessons with Euros from the Welsh Rugby Union. Euros also works closely with Bala Rugby Club, and we hope to see more Ysgol O M Edwards pupils joining the team. We look forward to continue working with Euros for the rest of the year.