E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards Edrych ymlaen i weld y criw hwyliog yma ar Cyw yr Awr Fawr 2 o’r gloch fory ar facebook a you tube! @S4C @criwCYWhttps://t.co/VRdP2IK73g
16hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch i Hari ai chwaer Shobha am y lluniau ohonynt yn dathlu Dashain! @npBritish @GwEGogleddCymru @BCouncil_Wales https://t.co/D6UVgCdxQD
17hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch yn fawr @gethinlefty am fod yn batod i addasu ar y tywydd heddiw!!! 🌧💨💦 https://t.co/05lEaiEWa9
YsgolOMEdwards Pethau Pwysig ⁦@criwCYW⁩ ⁦@S4C⁩ Ffrindiau a caredigrwydd. https://t.co/9FTaVtzqjh
YsgolOMEdwards Pob lwc i Cymru heno ma a llongyfarchiadau mawr i @AlunWynJones ar ei gamp anhygoel!!!! @RYGBook https://t.co/gc9c3TUUqx

 

Tymor y Gwanwyn/ Spring Term 2019

Chwaraeon

chwaraeon 1 Small
chwaraeon 2 Small
chwaraeon 3 Small

Llongyfarchiadau mawr i’r tim athletau sydd wedi dod yn ail drwy Wynedd. Tipyn o gamp, da iawn chi!

Congratulations to our athletics team for coming 2nd through North Wales at Bangor. Well done!

Diolch i Ysgol Bro Tryweryn am y 2 gêm rygbi gyfeillgar. Roedd pawb wedi mwynhau a diolch i Euros am drefnu! 
Everybody enjoyed a friendly rugby competition with Ysgol Bro Tryweryn. Thank you Euros for organising!

Llongyfarchiadau mawr ir tîm pêl-rwyd am ennill y gystadleuaeth rhanbarth yr Urdd yn Blaenau Ffestiniog. Ymlaen a ni i’r gystadleuaeth Cenedlaethol. 
Congratulations to the netball team for winning the Urdd Netball competition in Blaenau Ffestiniog. Good luck in the National competiton in May.

Siarter Iaith

siarter iaith 1 Small
siarter iaith Small
siarter iaith 1 Small
siarter iaith Small

Dydd Miwsig Cymru – Roedd holl ddisgyblion yr ysgol wedi mwynhau gwrando a rhannu rhai o’u hoff ganeuon ar ddiwrnod Dydd Miwsig Cymru.

Welsh Music Day – All pupils enjoyed listening and sharing their favourite Welsh songs in the assembly on Welsh Music Day.

Diolch i Anni Llŷn am ddod draw i gynnal gweithdy Barddoniaeth yn ddiweddar! Pawb wedi mwynhau! 

Thank you Anni Llyn for the poetry workshop recently. All pupils enjoyed their afternoon!

Cafodd disgyblion blwyddyn 6 wahoddiad i Ysgol Bro Tryweryn i gymryd rhan mewn gweithdy Siarter Iaith, roedd pawb wedi mwynhau'r profiad a chael perfformio gyda Welsh Whisperer.

Year 6 pupils enjoyed a great workshop in Ysgol Bro Tryweryn with the Welsh Whisperer.

Eisteddfod Dydd Gwyl Dewi

Eisteddfod DGD 6 Small
Eisteddfod DGD Small
Eisteddfod DGD.jpg1 Small
Eisteddfod DGD.jpg2 Small
Eisteddfod DGD.jpg3 Small
Eisteddfod DGD.jpg4 Small
Eisteddfod DGD.jpg4.jpg6 Small
Eisteddfod DGD.jpg5 Small
Eisteddfod DGD.jpg7 Small
Eisteddfod DGD.jpg8 Small

Bu holl ddisgyblion yr ysgol yn brysur yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod Dydd Gwyl Dewi eto eleni. Llongyfarchiadau mawr i Lowri Jarman am ddod yn fuddugol ac ennill y gadair am ei barddoniaeth. 
All pupils were busy taking part in the Eisteddfod Dydd Gwyl Dewi again this year. Congratulations to Lowri Jarman for being chaired the winning Poet.

Meithrin: 1: Ruby, 2: Seren 3: Leah

Derbyn: 1: Dyfrig, 2: Bedwyr 3: Enoc.

Blwyddyn 1: 1: Ania, 2: Tomi, 3: George ac Idris

Blwyddyn 2: 1: Annie, 2: Blodwen, Malen, Dyfan 3: Grisial ac Ifan

Blwyddyn 3: 1: Caio, 2: Brychan 3: Heti ac Amy

Blwyddyn 4: 1: Rhys 2: Dyfan 3: Begw a Seth

Blwyddyn 5; 1: Teilo 2: Cadi 3: Cynan

Blwyddyn 6: 1: Lowri 2: Caili, Nedw 3: Owen Dafydd a Cati.

Diwrnod Trwyn Coch

trwyn coch Small
trwyn coch.jpg1 Small
trwyn coch Small
trwyn coch.jpg1 Small

Mae’r disgyblion wedi bod yn cefnogi Diwrnod Trwyn Coch eto eleni. Diolch i bawb am gefnogi, casglwyd £100 at yr achos.

We took part in Red Nose Day again this year. Thank you all for your support, we raised £100 towards the cause!

Cyngor Eco

cyngor eco 3 Small
cyngor eco 4 Small
cyngor eco 5 Small
cyngor eco 6 Small
cyngor eco 7 Small
cyngor eco 8 Small
cyngor eco Small
cyngor eco1 Small
cyngor eco2 Small

Bu aelodau’r Cyngor Eco yn rhannu coed i ddisgyblion blwyddyn 3,4,5 a 6, roedd y disgyblion yn cael mynd ar coed adref i’w blannu.

The Eco Council members shared the trees for the year 3, 4, 5 and 6 pupils to plant at home.

Diolch i Sioux Hodgkinson aelodau o’r Woodland Trust, merched WI Llanuwchllyn a’i ffrindiau am roi cymorth i ni blannu 150 o goed i Gareth, Gwesty’r Eryrod yn Bwch yn Uchaf! 
Thanks Sue, Member of the Woodland Trust, WI Llanuwchllyn and her friends for organising and helping us to plant over 150 trees at Bwch yn Uchaf.

Eisteddfod yr Urdd

eisteddfod Small
eisteddfod1 Small
eisteddfod2 Small

Mae’r adran wedi cael Eisteddfod Cylch a Sir llwyddiannus iawn eto eleni. Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi bod yn cystadlu a chymryd rhan yn yr Eisteddfod, Mae 15 eitem ar y llwyfan ac 11 eitem Celf a Chrefft wedi derbyn y wobr gyntaf ac yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol mis Mai yng Nghaerdydd. Pob lwc i bawb.

Congratulations to everyone who competed in the Eisteddfod yr Urdd this year. 15 performing and 11 Arts and Craft competitions won first prize and will be competing again in May in the National Eisteddfod, Cardiff. Good luck.

Llongyfarchiadau i’r adran ar ennill tarian am yr adran gyda’r marciau uchaf ar tlws llefaru.

Congratulations to the Adran for winning the trophy for the most points for reciting at the Eisteddfod and a trophy for the adran with the most marks.

Daeth Nanw yn 2il yng nghystadleuaeth Cogurdd Rhanbarth yn Dolgellau hefyd! Go dda ti Nanw!

Nanw came 2nd in the Cogurdd competition in Dolgellau. Well done Nanw!

Cinio Ysgol

cinio ysgol 1 Small
cinio ysgol Small
cinio ysgol 1 Small
cinio ysgol Small

Yn ystod y tymor yma mae’r disgyblion wedi cael bwydlen thematig. Cafodd y disgyblion fwydlen Tsieineaidd i ddathlu’r flwyddyn Newydd Tsieineaidd a bwydlen Pasg cyn y gwyliau. Diolch yn fawr i Anti Catrin ac Anti Lindsey am baratoi’r cinio i ni, roedd pawb wedi mwynhau.

During this term the pupils enjoyed a themed menu. They had Chinese menu on the Chinese New Year and a Easter menu before the holidays. Thank you Anti Catrin and Anti Lindsey for preparing these menu for us.

Coginio

coginio 1 Small
coginio 2 Small
coginio 3 Small
coginio 4 Small
coginio 5 Small
Coginio Small

Mae disgyblion blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn brysur yn dilyn rysait cacen gri o lyfr ‘Yn Ddistaw Bach’, Roedd y cacennau cri yn fendigedig!
Year 1 and 2 pupils have been following the Welsh cake recipe from the “Yn Ddistaw bach” book. The Welsh cakes were delicious!

Bu disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn brysur yn gwneud crempogau ar Ddydd Mawrth yr Ynnyd. Roedd y disgyblion wedi mwynhau dilyn rysait a choginio “Hot Cross Buns” cyn gwyliau’r Pasg hefyd. Roedd arogl hyfryd drwy’r ysgol.

Year 3 and 4 pupils have been busy making pancakes on Shrove Tuesday. They also enjoyed cooking hot cross buns before the Easter holidays

Cogurdd

cogurdd Small
cogurdd1 Small
cogurdd10 Small
cogurdd11 Small
cogurdd12 Small
cogurdd2 Small
cogurdd3 Small
cogurdd4 Small
cogurdd5 Small
cogurdd6 Small
cogurdd7 Small
cogurdd8 Small
cogurdd9 Small

Roedd nifer o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth Cogurdd eleni. Llongyfarchiadau i Nanw ar dderbyn y wobr gyntaf, Caili ar ddod yn ail ac i Lowri am dderbyn y drydedd wobr.

Year 5 and 6 pupils took part in the Cogurdd competition this year. Congratulations to Nanw for recieving the 1st prize, 2nd prize to Caili and the 3rd prize to Lowri. 

Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd

diogelwch ffyrdd 1 Small
diogelwch ffyrdd Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_131b

Mae Lleucu a Cati o flwyddyn 6 wedi cael eu dewis i fod yn Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd eleni. Daeth Shirley Williams draw ir ysgol i drafod eu gwaith fel Swyddogion Diogelwch y ffyrdd. Diolch i chi'ch dwy am rannu llythyr i'r holl deuluoedd yn trafod pwysigrwydd cerdded yn ofalus ac yn ddiogel wrth adael yr ysgol.

Lleucu and Cati from Year 6 are our new Road Safety Officers. Shirley Williams from Cyngor Gwynedd came to visit to discuss their work as Road Safety Officers. Thank you for sharing the important message on how to keep safe when leaving the school. 

Trefnwyd wythnos beicio i’r ysgol yn ystod y tymor ac roedd Lleucu a Cati yn cadw cofrestr hwyliog! Diolch i’r holl ddisgyblion am gymryd rhan, roedd rhai wedi beicio milltiroedd i’r ysgol! Go dda chi!

We organised a Bike to School week during this term. Well done to all pupils who took part. Some of them cycled a few miles to school, great job!

Cydweithio gyda Ysgol Llangelynnin

Llangelynnin
Llangelynninpg
Llangelynnin
Llangelynninpg

Mae Mrs Siwan Davies a Miss Lowri Owen o Ysgol Llangelynnin yn cyd-weithio ar brosiect Mathemateg fel rhan o waith NNEM. 

We have been working together with Llangelynnin School on a Mathematical Project was part of the NNEM project.

Prosiect Creadigol

prosiect creadigol Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_131c
prosiect creadigol Small
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_131c

Fel rhan o brosiect Ysgolion Creadigol, mae Lisa Jên Brown ac Ed Holden yn dod i'r ysgol at ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 i gynnal nifer o weithgareddau i ddatblygu sgiliau llafar saesneg. Mae'r plant wrth eu boddau ac yn cael llawer o hwyl yn eu cwmni.

As part of the Creative School Project, Lisa Jên Brown and Ed Holden are visiting the school to help year 3 and 4 pupils develop their English Oracy skills through creative activities. All the pupils enjoy taking part in the project.

Daeth hi’n ddiwrnod dathlu diwedd y prosiect creadigol gydag Ed Holden, Lisa Jên Brown a disgyblion blwyddyn 3&4 i gyd. 
Diolch i chi rieni/teulu am eich diddordeb a’ch cefnogaeth i’r gwaith yma oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu llafaredd Saesneg y disgyblion.

We celebrated the end of our Creative Project in year 3&4 with Ed Holden and Lisa Jên Brown. Thank you for your interest in the project this morning.

Ymweliadau

 

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1311
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1312
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1313
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1314
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1315
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1316
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1317
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1318
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1319
Ymweliadau 1 Small
ymweliadau 10 Small
ymweliadau 2 Small
ymweliadau 3 Small
ymweliadau 4 Small
ymweliadau 5 Small
ymweliadau 6 Small
ymweliadau 7 Small
ymweliadau 8 Small
ymweliadau 9 Small

GLANLLYN

Roedd disgyblion blwyddyn 3 a 4 wedi mwynhau dau ddiwrnod hwyliog yn llawn gweithgareddau yn Glanllyn.

Year 3 and 4 pupils enjoyed a two day fun filled activities in Glanllyn.

PLAS TAN Y BWLCH

Cafodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 deuddydd prysur iawn ym Mhlas Tan y Bwlch er gwaetha'r tywydd oer. Roedd y disgyblion yn dilyn yr afon Dwyryd or tarddiad i'r môr a dysgu am hanes y Teulu Oakeley.

Year 5 and 6 pupils enjoyed a two day fun filled activities in Plas Tan y Bwlch despite the cold weather. They followed the Dwyryd river from the source to the sea and listened to the history of the Oakeley family.

COLEG Y BALA

Treuliodd blwyddyn 1&2 ddiwrnod Coleg y Bala yn gwrando ar stori’r Pasg a gwneud gweithgareddau ar yr wythnos fawr. Diolch yn fawr iddynt am drefnu diwrnod ardderchog.

Year 1&2 spent the day in Coleg y Bala. We had a fun-filled day of activities based on the Easter story.

GWASANAETH PASG

Diolch i Carol Roberts a Carwyn Siddall am gynnal gwasanaeth am stori’r Pasg i ni.
Thanks to Carol Roberts and Carwyn Siddall for coming to share the Easter story with us!

FFERM GARTH

Diolch yn fawr iawn i Dilwyn a Kate Roberts am ddangos yr anifeiliaid I ddisgylion blwyddyn 1 a 2 ar fferm. Roedd yn ddiwrnod bendigedig a phawb wedi mwynhau bod allan yn haul y Gwanwyn!

We would like to thank Dilwyn and Katefor showing year 1 and 2 pupils around the farm. It was a beautiful Spring afternoon and we all enjoyed our time outside in the sun!

FFERM NANT Y BARCUD

Diolch enfawr i Mrs Heledd Jones , Meilir a Siôn am y croeso i Ffarm Nant y Barcud. Pawb o ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 wedi mwynhau‘n fawr.

A big thank you to Mrs Heledd Jones, Meilir and Sion for the welcome at Nant y Barcud. Year 3 and 4 pupils enjoyed the afternoon walking around the farm.

Deian a Loli

Deian a Loli
DeianaLolijpg
Deian a Loli
DeianaLolijpg

Llongyfarchiadau mawr i Lowri sydd wedi cael ei dewis allan o 600 o blant drwy Gymru i fod yn gymeriad newydd i Loli ar raglen S4C - Deian a Loli. Cafodd plant yr ysgol "premier" arbennig ar ddechrau'r tymor i ddathlu ei llwyddiant. Cofiwch wylio'r rhaglen ar S4C bob bore Dydd Mercher. Mae pawb yma yn hynod o falch o dy lwyddiant.

A big congratulations to Lowri who has been chosen out of 600 children throughout Wales to be the new Loli character in the S4C programme Deian a Loli. We organised a premier for all the pupils in school to celebrate her success. Remember to watch the programme every Wednesday morning on S4C. We are all very proud of your achievement Lowri.