E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Tymor y Gwanwyn 2018

Eisteddfod Sir

sir Small
sir.jpg1 Small
sir.jpg10 Small
sir.jpg11 Small
sir.jpg12 Small
sir.jpg13 Small
sir.jpg14 Small
sir.jpg2 Small
sir.jpg3 Small
sir.jpg4 Small
sir.jpg5 Small
sir.jpg6 Small
sir.jpg7 Small
sir.jpg8 Small
sir.jpg9 Small
sir15 Small

Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi bod yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir eleni, Mae 16 eitem wedi derbyn y wobr gyntaf ac yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol mis Mai ym Mrycheiniog a Maesyfed. Pob lwc i bawb.

Congratulations to everyone who competed in the Eisteddfod yr Urdd this year. 16 competitions won and will be competing again in May in the National Eisteddfod, Brecon and Radnorshire. Good luck.

Llongyfarchiadau i’r adran ar ennill tarian am yr adran gyda’r marciau uchaf ar tlws llefaru.

Congratulations to the Adran for winning the trophy for the most points for reciting at the Eisteddfod and a trophy for the adran with the most marks.

Eisteddfod Cylch

cylch Small
cylch.jpg1 Small
cylch.jpg2 Small

Llongyfarchiadau i’r criw yma sydd wedi derbyn gwobr am eu gwaith Celf a Chrefft neu ar lwyfan yr Eisteddfod Cylch.

Congratulations to all the pupils for receiving a prize in the Arts and Craft and Performing in the Cylch Eisteddfod,

Eisteddfod Dydd Gwyl Dewi

Eisteddfod DGD Small
Eisteddfod DGD.jpg1 Small
Eisteddfod DGD.jpg10 Small
Eisteddfod DGD.jpg2 Small
Eisteddfod DGD.jpg3 Small
Eisteddfod DGD.jpg4 Small
Eisteddfod DGD.jpg5 Small
Eisteddfod DGD.jpg6 Small
Eisteddfod DGD.jpg7 Small
Eisteddfod DGD.jpg8 Small
Eisteddfod DGD.jpg9 Small

Dyma’r drydedd flwyddyn i ni gynnal Eisteddfod gadeiriol Dydd Gwyl Dewi yn yr ysgol. Diolch i Alan Jones Evans, Sion Tudor Jones, Gwenno Ellis ac Iola Edwards am feirniadu'r holl waith! Llongyfarchiadau mawr i Efan Williams am ddod yn fuddugol ac ennill y gadair am ei farddoniaeth. 
This is the third year we’ve had an Eisteddfod on St David's Day in School. 
Thank you to Alan Evans, Sion Tudor Jones, Gwenno Ellis and Iola Edwards for judging all the work! Congratulations to Efan Williams for being chaired the winning Poet.

Canlyniadau Eisteddfod Gŵyl Dewi

Meithrin:      1: Bedwyr      2: Dyfrig ac Enoc    3:Dafi a Daniel

Derbyn;        1:Ania           2: Cati a Math          3:Osian ac Elen
Blwyddyn 1;   1:Malen         2:Blodwen               3:Ifan
Blwyddyn 2   1:Heti           2:Amy                      3:Malena
Blwyddyn 3:  1:Ilan           2:Elis Dafydd           3:Sean
Blwyddyn 4   1:Cadi           2:Lliwen                   3:Gruff          
Blwyddyn 5   1:Lleucu        2:Cati                      3:Twm
Blwyddyn 6   1:Efan           2:Mari Elgan           3:Lliwen Alun

Ymweliad i’r Ffindir.

Ffindir Small
Ffindir.jpg1 Small
Ffindir.jpg2 Small

Aeth Mrs Dilys Ellis Jones draw i’r Ffindir i weld ysgolion a cholegau yn dilyn ei gwaith Cwricwlwm i Gymru. Cafodd wythnos ddiddorol iawn yno yn dysgu am eu ffordd nhw addysgu yno.

Mrs Dilys Ellis Jones went to Finland to see schools and Colleges following her work on Curriculum for Wales. She had a very interesting week learning about their learning strategies.

Teulu Gwalia

teulu gwalia Small
teulu gwalia.jpg1 Small
teulu gwalia.jpg2 Small
teulu gwalia.jpg3 Small
teulu gwalia.jpg4 Small
teulu gwalia.jpg5 Small

Pleser oedd cael estyn croeso i Deulu Gwalia atom i gael hanes a gweld ein ystafell STEM a gwaith TGCH y disgyblion. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn. Diolch am ddod draw.

We welcomed Teulu Gwalia to the school to talk about our STEM and ICT work though out the school. Thanks for coming to see us.

Prosiect Creadigol blwyddyn 1 a 2

prosiect 1 a 2 Small
prosiect 1 a 2.jpg1 Small
prosiect 1 a 2.jpg10 Small
prosiect 1 a 2.jpg11 Small
prosiect 1 a 2.jpg12 Small
prosiect 1 a 2.jpg13 Small
prosiect 1 a 2.jpg14 Small
prosiect 1 a 2.jpg15 Small
prosiect 1 a 2.jpg16 Small
prosiect 1 a 2.jpg17 Small
prosiect 1 a 2.jpg2 Small
prosiect 1 a 2.jpg3 Small
prosiect 1 a 2.jpg3.jpg14 Small
prosiect 1 a 2.jpg4 Small
prosiect 1 a 2.jpg5 Small
prosiect 1 a 2.jpg6 Small
prosiect 1 a 2.jpg7 Small
prosiect 1 a 2.jpg7.jpg13 Small
prosiect 1 a 2.jpg8 Small
prosiect 1 a 2.jpg9 Small

Cafodd disgyblion blwyddyn 1 a 2 fore diddorol iawn yn gwrando ar hen hanesion yr ardal gan griw o drigolion yr ardal. Roedd hi mor braf gweld y ddau oedran yn cyd-ddysgu. Trefnwyd dathliad o’r gwaith yn yr ysgol ar ddiwedd y prosiect drwy wahodd rhieni a ffrindiau draw i’r ysgol.

Year 1 and 2 pupils had a fantastic morning talking to people from the village about our local history. As the project came to an end, we invited family and friends over to celebrate our work.

Gala Nofio

Casi Small

Da iawn ti Casi am gymryd rhan yn y Gala Nofio yr Urdd yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

Well done Casi for participating in the Urdd Swimming championship in Cardiff.

Lansio POP

1 a 2 pop Small
1 a 2 pop.jpg1 Small
1 a 2 pop.jpg2 Small
1a2pop Small
1a2pop.jpg1 Small

Dyma rhai unigolion o flwyddyn 1 a 2 yn lansio eu comic POP ar Radio Cymru a rhaglen Ffeil gyda Llyr Edwards. Gyda’r arian gasglwyd drwy werthu’r comic, mae’r disgyblion wedi dewis prynu ieir i deuluoedd yn yr Ysgol Jelashwary yn Nepal.

Here are some of year 1 and 2 pupils launching the POP comic on Radio Cymru and S4C Ffeil programme with Llyr Edwards. With the money collected after selling the comic, the pupils decided to buy hens to families in Jelashwary schools in Nepal.

Cystadleuaeth Sportshall

sportshall2018 Small

Llongyfarchiadau i’r tîm am dderbyn y drydedd wobr yng nghystadleuaeth Sportshall yn Dolgellau.

Congratulations to the team for winning the third prize in the Sportshall competition.

Cogurdd

cogurdd2018 Small
cogurdd2018.jpg1 Small
cogurdd2018.jpg2 Small

Llongyfarchiadau mawr i Dyfan am ddod yn gyntaf, Teilo am ddod yn ail, a Efan am ddod yn drydydd yng nghystadleuaeth Cogurdd. Bydd Dyfan yn mynd ymlaen i gystadlu yn y rownd nesaf yn Dolgellau.

Congratulations to Dyfan for coming first in the Cogurdd competition, Teilo for coming second, and Efan for receiving the third prize. Dyfan will be competing in the next round in Dolgellau.