E-Ddiogelwch / E-Safety

Digwyddiadau / Events

No events
YsgolOMEdwards Edrych ymlaen i weld y criw hwyliog yma ar Cyw yr Awr Fawr 2 o’r gloch fory ar facebook a you tube! @S4C @criwCYWhttps://t.co/VRdP2IK73g
17hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch i Hari ai chwaer Shobha am y lluniau ohonynt yn dathlu Dashain! @npBritish @GwEGogleddCymru @BCouncil_Wales https://t.co/D6UVgCdxQD
17hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch yn fawr @gethinlefty am fod yn batod i addasu ar y tywydd heddiw!!! 🌧💨💦 https://t.co/05lEaiEWa9
YsgolOMEdwards Pethau Pwysig ⁦@criwCYW⁩ ⁦@S4C⁩ Ffrindiau a caredigrwydd. https://t.co/9FTaVtzqjh
YsgolOMEdwards Pob lwc i Cymru heno ma a llongyfarchiadau mawr i @AlunWynJones ar ei gamp anhygoel!!!! @RYGBook https://t.co/gc9c3TUUqx

Tymor y Gwanwyn

Spring Term

Diwrnod Trwyn Coch

Red Nose day

Diwrnod trwyn coch 2 Small
Diwrnod trwyn coch Small
Diwrnod trwyn coch 2 Small
Diwrnod trwyn coch Small

Trefnodd y disgyblion bnawn coffi ar gyfer y gymuned, roedd paned a chacen i bawb ac adloniant gan y disgyblion i ddilyn. Diolch i bawb am gefnogi a chodwyd y swm o £109 o bunnoedd.

The class arranged a coffee afternoon for the community, we enjoyed a cup of tea and cake followed by entertainment from the children. We raised £109 for the charity. Thank you all for supporting.

Golchi yn yr Hen Ddyddiau

Washing in the Olden Days

Mrs Griffithsn yn golchi dillad 003 Small
Mrs Griffithsn yn golchi dillad 011 Small
Mrs Griffithsn yn golchi dillad 003 Small
Mrs Griffithsn yn golchi dillad 011 Small

Pleser oedd cael cwmni Mrs Griffiths o dopiau Cynllwyd atom i ddangos sut oedd pobl yn arfer golchi dillad ers talwm. Gwaith caled oedd cario dŵr o’r afon mewn bwcedi a chynhesu dwr ar y tân. Dangosodd inni ei holl offer a chawsom gyfle i chwarae golchi ers talwm yn y dosbarth.

It was a pleasure to have the company of Mrs Griffiths, from Upper Cynllwyd to show us how she used to do the washing many years ago. It was hard work carrying the water from the river in buckets and warming the water on the fire. She showed us the equipment she used and we got to play washing in the olden days.

Bedyddio Ffion a Smot (Ein ffrindiau dosbarth)

Christening Ffion and Smot (Our class’ friends)

Bedydd Smot  a Ffion 024 Small
Bedydd Smot  a Ffion 026 Small
Bedydd Smot  a Ffion 027 Small

Diolch yn fawr iawn i’r Parch. Carwyn Siddal, ein gweinidog lleol, am wasanaeth arbennig yn yr Ysgoldy yn ddiweddar. Yno, roeddem yn bedyddio Ffion a Smot, a chafwyd parti mawr yn yr Ysgol ar ôl gorffen!

Thankyou very much to the Rev. Carwyn Siddall, our local minister, for a special service in the Ysgody Chapel. Following the christening of Ffion and Smot, we had a big party in the School!

Llysgenhadon Ifanc

Young Ambassadors

P1301399 Small

Llongyfarchiadau i Caio ac Erin ar gael eu dewis yn Lysgenhadon Ifanc yr Ysgol. Rôl y Llysgenhadon Ifanc yw i hybu ffordd iach o fyw ac i annog eraill i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn yr ysgol. Maent eisoes wedi sefydlu clwb criced yn yr ysgol – da iawn chi!

Congratulations to Caio and Erin for being selected as the school’s Young Ambassadors. The role of the Young Ambassadors is to promote a healthy lifestyle and encourage others to participate in physical activities at school. They have already started a cricket club in school - well done!

Trip Glan-llyn Dosbarth Blwyddyn 3 a 4

Years 3 and 4 Glan-llyn Trip

P3011258 Small
P3011261 Small
P3011263 Small
P3011264 Small
P3011268 Small
P3011269 Small
P3011270 Small
P3011271 Small
P3011277 Small
P3011280 Small
P3011281 Small
P3011282 Small
P3011283 Small
P3011284 Small
P3011286 Small
P3011287 Small
P3011288 Small
P3021290 Small
P3021291 Small
P3021292 Small
P3021294 Small
P3021297 Small
P3021298 Small
P3021299 Small

Fel y gwelwch o’r lluniau, cafodd blant blwyddyn 3 a 4 amser wrth eu boddau yng Nglan-llyn yn ddiweddar!

As you can see from the pictures, years 3 and 4 had a wonderful time in Glan-llyn recently!

Band yr Ysgol yn creu "Storm"

The School Band cause a Storm"

Y Storm Medium

Llongyfarchiadau mawr i "Y Storm" ar ôl cystadlu yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau yr Urdd yn Neuadd Buddug y Bala yn ddiweddar.  Daeth y grŵp yn ail agos i fand lleol a thalentog arall, sef “Y Cledrau”. Roedd y beirniad, sef Euron Puw o’r band “Hufen Iâ Poeth” wedi ei blesio’n arw, a bydd y ddau fand yn perfformio yng Ngŵyl Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014 ym Mlaenau Ffestiniog ar y 27ain o Ebrill. Llongyfarchiadau i bawb!

Congratulations to the school band "Y Storm" after competing in the Urdd's Battle of the Bands competition in Neuadd Buddug in Bala.  The band came a close second to another talented local band, "Y Cledrau".  Both bands will now get the chance to perform at the official launch of the Meirionnydd 2014 Urdd Eisteddfod in Blaenau Ffestiniog on the 27th of April. Congratulations to everyone!