E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Tymor y Gwanwyn/ Spring Term

Ymweliad Mrs Griffiths

Mrs Griffiths Small
Mrs Griffiths.jpg1 Small
Mrs Griffiths.jpg10 Small
Mrs Griffiths.jpg11 Small
Mrs Griffiths.jpg2 Small
Mrs Griffiths.jpg3 Small
Mrs Griffiths.jpg4 Small
Mrs Griffiths.jpg5 Small
Mrs Griffiths.jpg6 Small
Mrs Griffiths.jpg7 Small
Mrs Griffiths.jpg8 Small
Mrs Griffiths.jpg9 Small

Diolch yn fawr i Mrs Griffiths am ddod draw i ddangos i blwyddyn Derbyn sut oedd golchi dillad amser maith yn ôl.

Thank you Mrs Griffiths for showing reception class how they were washing clothes many years ago.

Techniquest

techniquest Small
techniquest.png1 Small
techniquest Small
techniquest.png1 Small

Gweithdy Techniquest, i ddisgyblion blwyddyn 2. Roedd rhaid adeiladu peiriant i lanio yr ŵy yn esmwyth ar y blaned Mawrth gan ddefnyddio balwnau, cortyn, papur, gwellt a thap selo yn unig.

Techniquest Workshop for year 2. They had to build a machine out of balloons, paper, sting, straws and sticky tape to land the egg smoothly on Mars.

Gwaith Technoleg

melin wynt Small
melin wynt.jpg1 Small
melin wynt.jpg2 Small

Dyma ddisgyblion blwyddyn 1 a 2 yn gwneud gwaith Technoleg gyda Mrs Edwards yn creu melinau gwynt oedd yn troi yn y gwynt.

Here are Year 1 and 2 pupils doing technology work, making windmills that turned in the wind with Mrs Iola Edwards.

Cogurdd

cogurdd Small
cogurdd.jpg1 Small
cogurdd.jpg2 Small

Dyma Mari Elgan a Mari Ifan yn cystadlu yn nghystadleuaeth Cogurdd. Llongyfarchiadau mawr i Mari Ifan sydd wedi llwyddo i fynd ymlaen i gystadleuaeth Cogurdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Arbennig Mari!

Here are Mari Elgan and Mari Ifan in the Cogurdd competition. Congratulations to Mari Ifan for winning the Cogurdd competition and will be going through to the National Urdd Eisteddfod in May! Fantastic Mari!

Ymweliad i Erddig

Erddig Small
Erddig.jpg1 Small
Erddig.jpg10 Small
Erddig.jpg11 Small
Erddig.jpg12 Small
Erddig.jpg13 Small
Erddig.jpg14 Small
Erddig.jpg15 Small
Erddig.jpg16 Small
Erddig.jpg17 Small
Erddig.jpg18 Small
Erddig.jpg19 Small
Erddig.jpg2 Small
Erddig.jpg3 Small
Erddig.jpg4 Small
Erddig.jpg5 Small
Erddig.jpg6 Small
Erddig.jpg7 Small
Erddig.jpg8 Small
Erddig.jpg9 Small

Yn dilyn ein gwaith thema, aeth disgyblion blwyddyn Derbyn a Blwyddyn 1 i Erddig. Roedd pawb yn brysur yn gwneud lemoned, golchi dillad, glanhau ac yn brysur yn y stablau. Pawb wedi mwynhau!

Following this term theme, Reception and Year 1 pupils visited Erddig. They were busy making lemonade, washing the clothes, cleaning and working hard in the stables. Everyone had a fun day!

Twrnament rygbi’r Dalgylch

Roedd blwyddyn 3 a 4 wedi mwynhau cystadlu yn nhwrnament rygbi gyda ysgolion eraill y dalgylch. Diolch yn fawr i Euros am drefnu, pawb wedi mwynhau.

Year 3 and 4 pupils competed in the Rugby tournament with other schools in the catchment. Thank you Euros for organizing.

Stori’r Pasg yng Ngholeg y Bala

Dyma ddisgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn mwynhau dysgu am hanes y Pasg yn Coleg y Bala.

Here are year 3, 4, 5 and 6 pupils enjoying the story of Easter in Coleg y Bala.

Ymweliad Liam Tyson

Diolch yn fawr iawn i Liam Tyson am ddod draw at ddosbarth 3 a 4 i drafod ei fywyd fel cerddor proffesiynnol. Bu’n chwarae dulliau gwahanol o gerddoriaeth ar amrywiol gitariau. Prynhawn difyr iawn.

Thank you Liam Tyson for visiting year 3 and 4 pupils to talk about his professional music career. He played various music on different guitars. A very interesting afternoon.

Cyngerdd y Gerddorfa

Gerddorfa Small
Gerddorfa.jpg1 Small
Gerddorfa Small
Gerddorfa.jpg1 Small

Cyngerdd gwych gan Gerddorfa yr ardal yn Ysgol y Berwyn. Da iawn Megan a Teilo o'r ysgol am gymryd rhan a nifer o gyn-ddisgyblion yn dal ati i gael gwersi canu ac offerynnol yn Ysgol y Berwyn. Safon arbennig.

The Meirionnydd Youth Orchestra in Ysgol y Berwyn - a brilliant concert. Well done Megan and Teilo - it was fantastic to see you both taking part and many of our former pupils.

Gweithdy celf

gweithdy celf Small
gweithdy celf.jpg1 Small
gweithdy celf.jpg2 Small
gweithdy celf.jpg3 Small
gweithdy celf.jpg4 Small
gweithdy celf.jpg5 Small
gweithdy celf.jpg6 Small
gweithdy celf.jpg7 Small
gweithdy celf.jpg8 Small

Diolch yn fawr iawn i Sioned Hywel am ddod draw i gynnal gweithdy celf gyda disgyblion 5 a 6.

Thanks Sioned Hywel for visiting year 5 and 6 pupils with the art workshop.

Diwrnod trwyn coch

diwrnod trwyn coch Small
diwrnod trwyn coch.jpg1 Small
diwrnod trwyn coch.jpg2 Small
diwrnod trwyn coch.jpg3 Small
diwrnod trwyn coch.jpg4 Small
diwrnod trwyn coch.jpg5 Small
diwrnod trwyn coch.jpg6 Small
diwrnod trwyn coch.jpg7 Small
diwrnod trwyn coch.jpg8 Small
diwrnod trwyn coch.jpg9 Small

Ar Ddydd Gwener 24ain o Fawrth daeth pawb i’r ysgol yn eu dillad coch. Roedd pawb yn cael prynu trwyn coch yn ogystal a phrynnu cacennau o’r siop coch ar y diwrnod. Cafodd ddisgyblion blwyddyn Meithrin ddiwrnod trwyn coch ar y Dydd Iau. Roedden nhw wedi bod yn brysur yn addurno bisgedi a chael diod coch neu ysgytlaeth pinc yn ystod y bore.

On Friday 24th of March, all the pupils came to school in their red clothes. They all bought a red nose and members of the school council sold cakes in the red stall. Nursery children came in their red clothes on Thursday. They were busy decorating biscuits and they had blackcurrant juice or pink milkshake and cake.

Gwobrau nofio Casi

Casi Small

Llongyfarchiadau mawr i Casi sydd wedi ennill yr holl wobrau yma yng ngystadleuaeth nofio yn ddiweddar. Arbennig Casi, tipyn o gamp!

A big congratulations to Casi for winning all these prizes in a swimming competition. Fantastic Casi!

Eisteddfod Sir yr Urdd

Sir Small
Sir.jpg1 Small
Sir.jpg10 Small
Sir.jpg11 Small
Sir.jpg12 Small
Sir.jpg13 Small
Sir.jpg2 Small
Sir.jpg3 Small
Sir.jpg4 Small
Sir.jpg5 Small
Sir.jpg6 Small
Sir.jpg7 Small
Sir.jpg8 Small
Sir.jpg9 Small

URDD – Cystadlaethau Llwyfan

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu yn eisteddfod Sir eleni. Bydd yn braf gweld cynrychiolaeth dda o’r Adran yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhen y Bont yr Ogwrn, ddiwedd Mai. Mae 15 o gystadlaethau wedi ennill yn yr Eisteddfod Rhanbarth eleni. Pob lwc

Congratulations to everyone who competed in the Eisteddfod yr Urdd this year. 15 competitions won and will be competing again in May in the National Eisteddfod in Bridgend. Good luck.

URDD - Celf, Dylunio a Thechnoleg

Daeth llu o wobrau cyntaf, ail a thrydydd yma, gyfrannodd tuag at ennill y tlws am y marciau uchaf am y gwaith Celf a Chrefft. Llongyfarchiadau mawr. Mae 10 o gystadlaethau wedi ennill yn yr Eisteddfod Rhanbarth ac yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhen y Bont yr Ogwrn. 

Congratulations also on winning the trophy for the highest marks in the Art and Craft section. 10 competitions won and will be competing again in May in the National Eisteddfod in Bridgend.

URDD - Tlws llefaru

Llongyfarchiadau i'r Adran ar ennill y tlws llefaru'r Sir, da iawn griw llefaru 1af, Brychan, 1af a Cadog 1af!

The Adran has won the trophy for the most points at the Eisteddfod for reciting! Great work group 1st, Brychan 1st and Cadog 1st!

Elinor Bennett

Elinor.jpg1 Small
Elinor.jpg2 Small
Elinor.jpg3 Small
Elinor.jpg4 Small
Elinor.jpg5 Small
Elinor.jpg6 Small
Elinor.jpg7 Small
Elinor.jpg8 Small

Am brynhawn hynod ddifyr gawson y prynhawn yma yn y Neuadd Bentref yng nghwmni Elinor Bennett Wigley. Y bysedd mor chwim ag erioed ar y delyn euraidd o dlos a neuadd lawn yn mwynhau. Yn y llun gwelir rai o ffrindiau Elinor wedi aros sm sgwrs cyn i'r pedwar telynor bach, Mari, Teilo,Casi a Cadi gymryd rhan mewn dosbarth meistr gyda Elinor. Diolch bawb am y gefnogaeth ac i'r plant am eu perfformiadau'n ogystal- yn arbennig y côr a pharti cerdd dant i gyfeiliant Elinor ei hun. Arbennig.

Not every day can we welcome a world renowned harpist to play in Llanuwchllyn, but we did just that today, and enjoyed every second of Elinor Bennett's programme. The photo shows Elinor with some of her friends from her days when she lived in Llanuwchllyn. She held a master class for the four pictured who have just started playing the harp. What a marvellous opportunity for the four of them.

Ymweliad Peter Wright

Peter Wright Small

Diolch Peter am ddod ar adar i'r ysgol heddiw. Pawb wefi mwynhau yn fawr iawn!

Thanks Peter Wright for bringing the birds into school today! Everybody enjoyed learning all about them!

Ardal tu allan lliwgar

murlun Small

Diolch eto i Andy am y gwaith arbennig yma yn ardal tu allan y Cyfnod Sylfaen! T

hanks to Andy for the fantastic work outside the Foundation phase area!!

Pêl rwyd

pel rwyd Small

Llongyfarchiadau i'r tîm pêl rwyd ar ddod yn 3ydd yng nghystadleuaeth ysgolion yn Nolgellau! Da iawn chi!

Congratulations to the netball team for receiving third prize in the schools competition in Dolgellau. Well done everyone!

Eisteddfod Cylch yr Urdd

Cylch Small
Cylch.jpg1 Small
Cylch.jpg10 Small
Cylch.jpg11 Small
Cylch.jpg12 Small
Cylch.jpg13 Small
Cylch.jpg14 Small
Cylch.jpg15 Small
Cylch.jpg16 Small
Cylch.jpg2 Small
Cylch.jpg3 Small
Cylch.jpg4 Small
Cylch.jpg5 Small
Cylch.jpg6 Small
Cylch.jpg7 Small
Cylch.jpg8 Small
Cylch.jpg9 Small

Llongyfarchiadau mawr i bawb yn yr Eisteddfod Cylch eleni. 33 eitem yn cael 1af, 2il neu 3ydd ar y llwyfan a 73 eitem Celf a Chrefft wedi mynd ymlaen i'r Sir! Ardderchog!

Congratulations to everyone in the Eisteddfod Cylch. 33 1st, 2nd or 3rd prizes on stage and 73 Art and Craft items going through to the County Eisteddfod! Fantastic results!

Gweithdy chwedlau

chwedlau Small
chwedlau.png1 Small
chwedlau Small
chwedlau.png1 Small

Creu chwedlau gyda Bethan Gwanas wrth Llyn Tegid, diolch Ifan, Gwenno, Dion a Megan am gymryd rhan wych!!

Creating fables by Bala Lake with Bethan Gwanas, thanks Ifan, Gwenno, Dion and Megan for the work! Will print more photos when we have them!

Diwrnod y Llyfr

diwrnod y llyfr Small
diwrnod y llyfr.jpg1 Small
diwrnod y llyfr.jpg10 Small
diwrnod y llyfr.jpg11 Small
diwrnod y llyfr.jpg12 Small
diwrnod y llyfr.jpg13 Small
diwrnod y llyfr.jpg14 Small
diwrnod y llyfr.jpg15 Small
diwrnod y llyfr.jpg16 Small
diwrnod y llyfr.jpg17 Small
diwrnod y llyfr.jpg18 Small
diwrnod y llyfr.jpg19 Small
diwrnod y llyfr.jpg2 Small
diwrnod y llyfr.jpg3 Small
diwrnod y llyfr.jpg4 Small
diwrnod y llyfr.jpg5 Small
diwrnod y llyfr.jpg6 Small
diwrnod y llyfr.jpg7 Small
diwrnod y llyfr.jpg8 Small
diwrnod y llyfr.jpg9 Small

Dyma luniau 'Diwrnod y Llyfr 2017'. Eleni, fel rhan o'n gwaith Siarter Iaith, roedd y disgyblion wedi dod a hoff lyfrau Cymraeg hefo nhw i'w trafod gyda'u ffrindiau darllen. Roedd y plant lleiaf wedi mwynhau dangos, trafod a chlywed eu hoff straeon gan y plant hynaf.

This year, as part of our Welsh Charter work, the children brought in Welsh books to discuss with their reading partners. The younger children really enjoyed showing, listening and talking about their favourite books with the older children.

Dydd Gwyl Dewi

Dydd Gwyl Dewi Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg1 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg10 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg11 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg12 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg13 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg14 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg15 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg16 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg17 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg2 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg3 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg4 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg5 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg6 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg7 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg8 Small
Dydd Gwyl Dewi.jpg9 Small

 

 

Dydd Gŵyl Dewi Sant hapus i bawb, roedd hi’n ddiwrnod prysur yma. Diolch i Anti Lindsey ar staff am y cinio Gŵyl Dewi arbennig iawn, blasus iawn fel arfer!
Happy St David's Day! Thank you Anti
Lindsey and staff for the lovely lunch, we all really enjoyed it as usual.

Eisteddfod Gadeiriol Gŵyl Dewi'r Ysgol
Dyma’r ail flwyddyn i ni gynnal Eisteddfod gadeiriol Dydd Gwyl Dewi yn yr ysgol. Diolch i Alan Jones Evans, Nia Morgan ac Iola Edwards am feirniadu'r holl waith! Llongyfarchiadau mawr i Enlli Daveis am ddod yn fuddugol ac ennill y gadair am ei barddoniaeth.
This is the second year we’ve had an Eisteddfod on St David's Day in School.
Thank you to Alan Evans, Nia Morgan and Iola Edwards for judging all the work! Congratulations to Enlli Davies for being chaired the winning Poet.

Canlyniadau Eisteddfod Gŵyl Dewi

Derbyn;           1: Cai ac Ifan   2: Blodwen ac Annie              3:Awel a Nia ...
Blwyddyn 1;     1: Brychan        2: Hari                                  3: Caio, Malena ac Amy
Blwyddyn 2;     1: Begw            2: Elis                                   3: Rhys a Lewis
Blwyddyn 3:     1:Cynan            2: Guto a Cadi                       3: Gwion
Blwyddyn 4      1: Caili             2: Nedw ac Owen Anthony    3: Lowri         
Blwyddyn 5      1: Iago            2: Cadog                                3: Lliwen
Blwyddyn 6      1: Enlli            2: Abel                                  3: Beca

Cystadleuaeth "500 words"

Megan Small

Da iawn Megan am gymryd rhan yn y gystadleuaeth "500 words".

Well done Megan on entering the 500 word story competition.

Diwrnod Crempog

crempog Small
crempog.jpg1 Small
crempog.jpg2 Small
crempog.jpg3 Small
crempog.jpg4 Small

Dyma ddisgyblion blwyddyn Derbyn 1 a 2 yn coginio crempog. Roedd pawb wedi mwynhau bwyta’r crempogau blasus.

Here are Reception, year 1 and 2 pupils cooking pancakes.

Gwyl pêl droed y dalgylch

Roedd disgyblion blwyddyn 3 a 4 wedi mwynhau cael prynhawn o gystadlu yn ngwyl pêl droed gyda ysgolion eraill y dalgylch.

Year 3 and 4 pupils enjoyed a friendly football competition between other schools in the catchment. 

pêl droed yr Urdd

Da iawn i'r tim pêl droed am chwarae yn arbennig o dda yng nghystadleuaeth rhanbarth yr Urdd yn ddiweddar gan gipio'r 3ydd wobr.

Well done to the football team for coming third in the Urdd competition in Dolgellau. 

cystadleuaeth sportshall

Dyma'r disgyblion fu'n cymryd rhan yng nghystadleuaeth sportshall yn ddiweddar.

Here are some pupils taking part in the sportshall competition.

NSPCC

16649472_10212164312813108_8111379834508719310_n Small
16730580_10212164313173117_2701913252991691960_n Small
16649472_10212164312813108_8111379834508719310_n Small
16730580_10212164313173117_2701913252991691960_n Small

Diolch i Rhian am ddod draw i drafod gwaith NSPCC gyda ni.

Thanks for sharing important safety lessons with us.

Cogurdd

16508509_10212107110143077_4191664770180378785_n Small
16508557_10212107110343082_1947303184662263680_n Small
16508691_10212107110623089_3375744956420769551_n Small
16508930_10212107108783043_4918051095839765022_n Small
16508938_10212107111903121_1982663320045740083_n Small
16602872_10212107109263055_4759091525663852196_n Small
16602883_10212107108503036_5991638624500028239_n Small
16640683_10212103927023501_6547920618081009309_n Small
16649121_10212107110223079_259781251494972767_n Small
16649473_10212107108743042_3558112803725689008_n Small
16681544_10212107111623114_7413707878151907533_n Small
16681625_10212107112543137_3314713346092012497_n Small
16683889_10212107112503136_3102281472704329837_n Small
16684119_10212107108703041_6568471666850439120_n Small
16684386_10212107111143102_9129427541421004069_n Small

Llongyfarchiadau pawb di gwneud yn wych!! 1af Mari Ifan,2il Mari Elgan , cydradd 3ydd Efan a Martha. Canmoliaeth mawr i bawb

Congratulations to everybody who took part in the cogurdd competition. 1st Mari Ifan,2nd Mari Elgan, joint 3rd Efan a Martha.

Presenoldeb Tymor yr Hydref

16426207_10212043592795183_8007749763086667307_n Small
16473338_10212043592675180_1726119951251960198_n Small
16426207_10212043592795183_8007749763086667307_n Small
16473338_10212043592675180_1726119951251960198_n Small

Presenoldeb dros 99% a 100% Tymor Medi i Rhagfyr! Da iawn bawb, llawer o ddisgyblion eraill yn agos iawn hefyd!

Congratulations to the pupils gaining 99% and 100% attendance in the first term September to December. Many other pupils were very near!

Diwrnod diogelwch y wê

16472904 10212081778549803 1879299891109539739 n Small

Dyma ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 yn dysgu am ddefnyddio'r wê yn ddiogel.

Here are year 5 and 6 pupils learning about the safety of using the internet.

Ymweliad Anni a Tudur

16388206_10212026205720517_3182385339184062975_n Small
16406774_10212026203800469_7992017759222092352_n Small
16426222_10212026210160628_1282237114245400605_n Small
16427693_10212026206120527_618238521224936644_n Small
16473567_10212026202760443_3781953158219388651_n Small

Diwrnod gwych o hwyl heddiw gyda Anni Llyn a Tudur! Clocsio, gemau, storiau, barddoniaeth a hwyl gyda slepjan ar ddiwedd y diwrnod!

Fun day today with Tudur and Anni Llyn dancing, story telling, poetry workshop and great fun!

Glanllyn

15109579_10155063182306209_6523273821009614652_n Small
16387344_10155063181401209_1494471270467211070_n Small
16388241_10155063177131209_9093512861510792591_n Small
16388320_10155063178476209_3782108691749891124_n Small
16406473_10155063176631209_4054010442596155770_n Small
16406841_10155063178136209_7903423227709422599_n Small
16426065_10155063182861209_5232717230402958622_n Small
16427469_10155063149231209_4474976930842117796_n Small
16427674_10155063181576209_6767490731258976854_n Small
16473166_10155063182106209_9106082673018223949_n Small
16473334_10155063150566209_1784036661208087911_n Small

Dyma ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 yn mwynhau yn Glanllyn.

Here are year 3 and 4 pupils in Glanllyn

Plas Tan y Bwlch

16142275_10211971413870755_3483413270498214106_n Small
16143061_10211971382469970_4095691605991123647_n Small
16174634_10211971416030809_6486318805281829765_n Small
16174687_10211971381789953_6032207009728765106_n Small
16174920_10211971377989858_3692095705312078556_n Small
16194958_10211971430911181_7856869807523616960_n Small
16195198_10211978959699396_7618061727386386585_n Small
16195211_10211971432071210_8832054933823098559_n Small
16195983_10211978958379363_7641366764242182713_n Small
16265167_10211971417110836_3317247971592732614_n Small
16265288_10211971418950882_461964493910416919_n Small
16266129_10211971379029884_5060259676921346915_n Small
16299467_10211971415270790_6479502658292237373_n Small
16388220_10211978958739372_2126392686234933161_n Small

Ymweliad blwyddyn 5 a 6 i Plas Tan y Bwlch. Roedd pawb wedi mwynhau deuddydd prysur - Hanes y teulu Oakley Plas Tan y Bwlch, gwaith mathemateg ar y traeth yn Criccieth, ymweld â Beddgelert am stori Llywelyn a Gelert a chwilio am gregyn fel tystiolaeth damcaniaeth Charles Darwin

Year 5 and 6 visit to Plas Tan y Bwlch. Everyone enjoyed a busy two day learning about - History of the Oakley family of Plas Tan y Bwlch, Maths work by the sea at Criccieth and The story of Llywelyn and his faithful dog Gelert!

Cystadleuaeth pêl rwyd rhanbarth yr Urdd

Llongyfarchiadau i'r tîm pêl rwyd ar ddod yn ail yng ngystadleuaeth pêl rwyd rhanbarth yr Urdd. Da iawn chi am chwarae mor wych!

Well done to the netball team for coming second in the Urdd netball competition.

Ymweliad Anti Emma a Cal

15826384_10155087371453296_4821166494985592713_n Small
15826464_10211761843031615_2780229013860401758_n Small
15826694_10155087370693296_807804331039763664_n Small
15871932_10155087371368296_6813932218027321173_n Small
15873160_10155087371388296_7965776591981374714_n Small
15873293_10155087370918296_2520974521860633317_n Small
15894668_10155087370788296_185085976894791014_n Small
15895255_10155087370933296_7389583194799733720_n Small

Diolch Anti Emma am ddod a Cal draw, plant wedi gwirioni!

Thanks for bringing Cal in to see us, children were very excited!