E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Tymor y Gwanwyn 2016

Spring Term 2016

 

Bingo Pasg

IMG_8197 Small
IMG_8198 Small
IMG_8199 Small
IMG_8200 Small

Trefnwyd noson Bingo Pasg cyn y gwyliau i rieni a phlant yr ardal. Roedd llond neuadd o fobl a phlant wedi dod draw i geisio ennill wy pasg. Noson hwyliog iawn.

We had a Easter Bingo in school before the Easter holidays. The hall was full of parents and children hoping to win some Easter eggs. A fun night for all the family.

Beibl Mari Jones

 

IMG_2513 Small
IMG_2514 Small
IMG_2515 Small
IMG_2517 Small
IMG_2518 Small
IMG_2519 Small
IMG_2520 Small
IMG_2521 Small

Daeth Dr Onesmus Ngundu o Gymdeithas y Beibl a Beibl Mari Jones i’r ysgol. Y Beibl a roddwyd iddi yn 1800 gan Thomas Charles. Diolch yn fawr i Carwyn am drefnu.

Dr Onesmus Ngundu from the Bible society brought the original Bible given to Mary Jones by Thomas Charles in 1800 to show the children today. Thanks to Carwyn for organizing. 

Prynhawn Siarter Iaith Cymraeg Gwynedd

IMG_2525 Small
IMG_2526 Small
IMG_2527 Small

Aeth disgyblion blwyddyn 5 a 6 i Brynhawn Siarter Iaith Cymraeg Gwynedd yn Ysgol y Berwyn. Roedd pawb wedi mwynhau gweithio gyda Candelas, Siwan Llynor a Gwenan Williams.

Great afternoon at Ysgol y Berwyn working with Gwenan Williams, Candelas and Siwan Llynor, all activities arranged to celebrate the Welsh Siarter Iaith with other schools in the area. 

Pythefnos Masnach Deg

IMG_2506 Small
IMG_2507 Small
IMG_2508 Small
IMG_2509 Small

Diolch yn fawr i Ursula am ddod draw i’r ysgol i gynnal gwasanaeth Masnach Deg. Cawsom lawer o wybodaeth buddiol a blasu siocled. Byddwn yn cynnal clwb brecwast Masnach Deg ddiwedd yr wythnos.

Thanks to Ursula for a fantastic service for the whole school today on Fair Trade. We learnt a great deal about the plight of cocoa farmers, and had a taste of fair trade chocolate. We organized a Fair Trade breakfast. 

Eisteddfod Sir yr Urdd

Celf Small
Cor Small
Cwpan llwyfan Small
IMG_2510 Small
IMG_7033 Small
Llefaru m Small
Llefaru Small
Parti bach Small
Parti Bethan Small
Parti deulais Small
Parti llefaru bach Small

URDD – Cystadlaethau Llwyfan

Llongyfarchiadau mawr ar ennill y gwpan am y marciau uchaf i Adrannau ar lwyfan yr Eisteddfod, ddydd Sadwrn. Bydd yn braf gweld cynrychiolaeth dda o’r Adran yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir y Fflint, ddiwedd Mai. Mae 18 o gystadlaethau wedi ennill yn yr Eisteddfod Rhanbarth, 10 o’r oedran cynradd a 7 o’r Uwch-Adran. Pob lwc i chi gyd yno.

Congratulations on winning the cup for the highest marks in the Adrannau section in the Eisteddfod on Saturday. 17 competitions won and will be competing again in May in the National Eisteddfod in Flint. Pob lwc.

URDD - Celf, Dylunio a Thechnoleg

Daeth llu o wobrau cyntaf, ail a thrydydd yma, gyfrannodd tuag at ennill y tlws am y marciau uchaf am y gwaith Celf a Chrefft. Llongyfarchiadau mawr. Mae 10 o gystadlaethau wedi ennill yn yr Eisteddfod Rhanbarth ac yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir y Fflint. 

Congratulations also on winning the trophy for the highest marks in the Art and Craft section. 10 competitions won and will be competing again in May in the National Eisteddfod in Flint. 

Ymweliad yr Injan Dân

ID1 Small
ID2 Small
ID3 Small
ID4 Small
ID5 Small

 

Dydd Mercher, Mawrth 16eg, daeth criw o ddiffoddwyr tân i’r ysgol i siarad am eu gwaith. Dangosodd Mark ac Emma sut oedd y gwahanol beiriannau ar yr injan dân yn gweithio.

Diolch o galon i chi am brynhawn o hwyl yn dysgu am eich gwaith a sut i gadw ein hunain yn saff. 

On Wednesday, March the 16th, the fire crew came over to talk about their work. Mark and Emma showed us how the different machines on the fire engine worked.

Thank you so much for an afternoon of fun, learning about your work and how to keep ourselves safe.

Ymweliad yr Ambiwlans

ambiwlans Small
ambiwlans2 Small
ambiwlans Small
ambiwlans2 Small

Diolch yn fawr iawn i Bethan Jones a Gaenor Smith am drefnu i ddod â'r ambiwlans draw i'r ysgol. Cawsom gyfle i holi'r ddwy am eu gwaith a gweld rhai o'r peiriannau yn gweithio. Prynhawn difyr iawn.

Thanks Bethan Jones a Gaenor Smith for arranging an afternoon in school to show us how the ambulance works. We really enjoyed our afternoon with you.

Pêl rwyd

pelrwyd Small

 

Llongyfarchiadau i'r tîm pêl rwyd ar ddod yn 3ydd yng nghystadleuaeth ysgolion yn Nolgellau! Roedd hi'n gêm hynod o agos gydag Ysgol y Traeth yn y rownd gynderfynol, ond methu o un pwynt oedd yr hanes! Da iawn chi!

Congratulations to the netball team for receiving third prize in the schools competition in Dolgellau, It was a very close game in the semifinals against Ysgol y Traeth. Well done everyone!

Eisteddfod Cylch yr Urdd

cylch1 Small
cylch10 Small
cylch11 Small
cylch12 Small
cylch13 Small
cylch14 Small
cylch15 Small
cylch16 Small
cylch17 Small
cylch18 Small
cylch19 Small
cylch2 Small
cylch3 Small
cylch4 Small
cylch5 Small
cylch6 Small
cylch7 Small
cylch8 Small
cylch9 Small

Llongyfarchiadau i bawb am gystadlu yn yr Eisteddfod yr Urdd eleni. Roedd nifer o eitemau wedi cyrraedd y llwyfan ac mi fydd digon o waith ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod Sir gyda’r holl lwyddiannau!

Congratulations to everyone who competed in the Eisteddfod yr Urdd this year. Numerous items made it on the stage, and there’s plenty of practice again for the County Eisteddfod after all the achievements!

Celf yr Urdd

celfUrdd1 Small

 

Canlyniadau Celf yr Urdd, Cylch:

Llongyfarchiadau mawr i bawb am gystadlu yng nghystadlaethau chelf a chrefft yr Urdd. 65 o wobrau i gyd, 30 1af, 19 2il a 16 3ydd! Gwych iawn !

Canlyniadau Celf y Sir,

Llongyfarchiadau mawr i bawb, 12 cyntaf, 12 ail, 13 trydydd, ardderchog iawn. Diolch i bawb am eich gwaith caled.

Art, design and technology competition results,

Congratulations to all, 65 items from the Art, design and technology going through to the County Eisteddfod, 30 1st, 19 2nd, and 16 3rd! Well done to everybody!
Art and Craft results for the County Eisteddfod,

Congratulations to all, 12 first, 12 seconds, 13 third, great results! Thank you all for your hard work.

Ymweliad i Dyddyn Ronnen

Telor Small
Telor2 Small
Telor3 Small

Diolch yn fawr i Telor am ddangos ei drelar oedd wedi ei gynllunio ei hun. Dangosodd i ni sut oedd wedi ei gynllunio a sut mae’n gweithio. Diolch am brynhawn difyr.

Thank you Telor for showing us the trailer he designed. He showed us how he designed it and how the trailer works. Thanks for an interesting afternoon

Ariela

Ariela1 Small
Ariela2 Small
Ariela1 Small
Ariela2 Small

Mae Ariela wedi bod yn yr ysgol am bythefnos yn ein helpu. Cawsom gyflwyniad difyr iawn ganddi am Batagonia, a chael blasu jam llaeth. Diolch am dy gymorth yma yn yr ysgol.

Ariela helped us in the school for two weeks. She showed us pictures of Patagonia and everyone had the chance to taste milk jam. Thank you for your help here in the school.

PC John

pcjohn1 Small
pcjohn2 Small
pcjohn1 Small
pcjohn2 Small

Diolch PC John, gwersi pwysig am gyffuriau a moddion, wedi dysgu llawer!
Thanks PC John, valuable lesson today about drugs and medicines!

Diwrnod y Llyfr

diwrnodyllyfr1 Small
diwrnodyllyfr2 Small
diwrnodyllyfr3 Small
diwrnodyllyfr4 Small

Dyma luniau o hunlun y plant ar Ddiwrnod y Llyfr. Daeth pawb a’u hoff lyfr gyda nhw i’r ysgol.

Here are selfies of the children on World Book Day. The children brought their favorite book with them to school.

Dydd Gŵyl Dewi

DewiSant1 Small
DewiSant10 Small
DewiSant11 Small
dewiSant12 Small
DewiSant13 Small
DewiSant2 Small
DewiSant3 Small
DewiSant4 Small
DewiSant5 Small
DewiSant6 Small
DewiSant7 Small
DewiSant8 Small
DewiSant9 Small

Dydd Gŵyl Dewi Sant hapus i bawb, bore prysur iawn disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn canu 8 hwiangerdd i rieni a chyfeillion yr ysgol. Plant hynaf yn canu ychydig o eitemau'r Eisteddfod hefyd! Diolch i Anti Catrin ar staff am y cinio Gŵyl Dewi arbennig iawn, blasus iawn fel arfer!
Happy St David's Day! Great morning with the infant singing Welsh nursery rhymes and KS2 pupils singing some items from the Eisteddfod to parents and friends of the School, thanks for coming to see them!
Thank you Anti Catrin and staff for the lovely lunch, we all really enjoyed it as usual.

Eisteddfod Gadeiriol Gŵyl Dewi'r Ysgol
Eleni ar Ddydd Gŵyl Dewi, trefnwyd Eisteddfod Gadeiriol yn yr Ysgol am y tro cyntaf. Roedd pob plentyn yn yr ysgol yn cymryd rhan i ysgrifennu barddoniaeth a rhai Meithrin yn tynnu llun ac ysgrifennu brawddeg. Diolch i Alan Jones Evans, Nia Morgan ac Iola Edwards am feirniadu'r holl waith! Llongyfarchiadau mawr i Guto Daley Tyson am ddod yn fuddugol ac ennill y gadair am ei farddoniaeth. Roedd y disgyblion sydd yn derbyn gwersi corn yn gwahodd y bardd i'w gadair gyda’r cyrn gwlad.
This year on St David's Day in School we had a Eisteddfod for the first time. Every child in school took part in writing poetry and the nursery and reception class draw a picture and wrote a sentence.
Thank you to Alan Evans, Nia Morgan and Iola Edwards for judging all the work! Congratulations to Guto for being chaired the winning Poet.

Canlyniadau Eisteddfod Gŵyl Dewi
Meithrin          1: Nia               2: Annie           3: Blodwen.
Derbyn;           1: Jini ac Elias  2: Jac              3: Amy
Blwyddyn 1;     1: Lleu              2: Begw :          3: Celt
Blwyddyn 2;     1: Cadi             2: Gruff           3: Guto

Blwyddyn 3:     1: Nedw           2: Lowri           3: Twm            4: Owen

Blwyddyn 4      1: Lliwen          2: Mari Ifan    3: Adam           4: Casi

Blwyddyn 5      1: Ella              2: Enlli             3: Ifan

Blwyddyn 6      1: Guto            2: Swyn            3: Efa

Ifor Williams

Ifor Williams4 Small
IforWilliams1 Small
IforWilliams2 Small
IforWilliams3 Small

Roedd dosbarth blwyddyn 1 a 2 wedi mwynhau ymweliad Llion Roberts o Ifor Williams yn ddiweddar. Daeth draw i drafod ei waith a’r trelars yn Ifor Williams. Roedd y disgyblion wedi dysgu llawer. Diolch yn fawr iawn am yr anrhegion, y plant yn lwcus iawn!

Year 1 and 2 pupils enjoyed a visit from Llion Roberts from Ifor Williams. He came to discuss his work and the trailers in Ifor Willams. Thank you very much for the gifts, the children are very lucky!

Cogurdd

cogurdd1 Small
cogurdd2 Small
cogurdd3 Small

Llongyfarchiadau mawr i Guto ac Abel yn y gystadleuaeth CogUrdd yn Ysgol y Berwyn. Abel yn gyntaf, a Guto yn ail, agos iawn! Da iawn chi fechgyn roedd y crepes ar cawl minestrone yn werth ei weld gan y ddau! Ymlaen i'r Genedlaethol i Abel rŵan!
Congratulations to Guto and Abel in the Urdd cooking competition today! Abel coming first and Guto a very close second, it was worth seeing their crepes and soup today! Great cooking skills.

Ymweliad gan y Milfeddyg

IMG_0047 Small
IMG_0048 Small
IMG_0049 Small
IMG_0050 Small

 Roedd blwyddyn Derbyn wedi mwynhau ymweliad gan Manon y Milfeddyg ddaeth mewn i drafod ei gwaith. Roedd y plant wedi dysgu llawer am sut i ofalu am anifeiliaid! Diolch yn fawr!
The Reception class enjoyed a visit from Manon the Vet who came to talk about her work. Thank you!
 

Pêl droed yr Urdd                    IMG 0045 SmallNoson hwyr i hogiau 5 a 6 yn y gystladleuaeth 5 bob ochr yr Urdd yn Nhywyn! Chwarae 6 ac ennill 6! Pencampwyr haeddiannol!!

 A late night for year 5 and 6 boys in the Urdd 5 a side football competition in Tywyn. They played and won all 6 games. Excellent! 

Ffilm Patagonia

IMG_0040 Small
IMG_0041 Small
IMG_0042 Small
IMG_0043 Small

 Bore gwych o weld ein ffilm Patagonia bore ma yn Glan-llyn gyda 'Into Film' cael rhannu bore gyda disgyblion Ysgol y Berwyn, ac Ysgol Pentreuchaf, pob un ffilm yn wych!
Great seeing our film Patagonia this morning and watching the films produced by Ysgol y Berwyn and Ysgol Pentreuchaf! Excellent work by everyone!

Paid, cyffwrdd, dweud

IMG_0054 Small
IMG_0055 Small
IMG_0054 Small
IMG_0055 Small

Cyflwynwyd neges bwysig i holl ddisgyblion yr ysgol ar sut i gadw ein hunain yn saff a dweud wrth oedolyn os ydyn nhw yn dod ar draws rhywbeth peryglus yn y cartref neu o gwmpas y lle. All pupils in School had a very important message about keeping themselves safe and to tell any adult if they see anything dangerous at home or outside.

3ydd i dim pêl rwyd

IMG 2052 Small

Da iawn i dim pêl rwyd yr ysgol am ddod yn drydydd yng nghystadleuaeth Sir yr Urdd.

Well done to the netball team for recieving third prize in the Urdd County competition.

Ymweliad Oswyn

IMG_2039 Small
IMG_2040 Small
IMG_2041 Small
IMG_2042 Small

Diolch yn fawr iawn i Oswyn Roberts ac Elen am ddod draw i ddosbarth blwyddyn 1 a 2 i ateb ein cwestiynnau am beiriannau, ryden ni wedi dysgu llawer. Braf oedd clywed Oswyn yn rhannu pa mor bwysig oedd dysgu darllen, ysgrifennu, gwneud symiau a siarad yn gwrtais yn yr ysgol i fod yn gontractiwr llwyddianus yn y dyfodol.

Many thanks to Oswyn Roberts and Elen who came in to answer all our questions on machines. We appreciate your help in learning about our "machines" theme this term. 

Hanes taith i Batagonia

IMG_2048 Small
IMG_2049 Small
IMG_2050 Small
IMG_2051 Small

Diolch yn fawr iawn i Ilan Hedd am fore gwych gyda disgyblion 3, 4, 5 a 6 yn dangos lluniau a ei daith o amgylch Patagonia. Cawsom flasu te Maté a jam llaeth.

Thanks to Ilan Hedd for showing us his photos from his recent visit to Patagonia. We also tasted the milk jam and Maté tea, very informative morning.

Cogurdd

IMG_2023 Small
IMG_2024 Small
IMG_2025 Small
IMG_2026 Small
IMG_2027 Small
IMG_2028 Small
IMG_2030 Small
IMG_2031 Small
IMG_2032 Small
IMG_2033 Small
IMG_2034 Small
IMG_2035 Small
IMG_2036 Small
IMG_2037 Small
IMG_2038 Small
IMG_2044 Small
IMG_2045 Small

Dyma 9 disgybl blwyddyn 5 a 6 yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Cogurdd eleni. Diolch yn fawr i Eleri Pugh am ddod draw i'r ysgol i feirniadu. Llongyfarchiadau i Guto am ennill y wobr gyntaf, Abel ar ddod yn ail, a'r drydedd wobr i Aron. Da iawn chi! Bydd Guto ac Abel yn mynd ymlaen i'r rownd nesaf. Pob lwc i chi'ch dau!

Here are 9 year 5 and 6 pupils taking part in the Cogurdd competition this year. We would like to thank Eleri Pugh for coming to the school to judge. Congratulations to Guto for recieving the first prize, Abel for coming second, and the third prize to Aron. Well done! Guto and Abel will be competing in the next round. Good luck to you both!

Sgiliau TGCh

IMG_2019 Small
IMG_2020 Small
IMG_2021 Small

Cafodd blwyddyn 5 a 6 ddiwrnod gwych yn creu cyfarwyddiadau TGCh ar gemau cyfrifiaduron yn Gymraeg. Ennillwyr y dasg oedd Ifan a Dion. Da iawn chi!! Ewch i gemtiwb.cymru i weld y gemau, bydd y goreuon yn mynd ar wefan S4C.

Year 5 and 6 had a great day learning computer skills in Welsh. Ifan and Dion won the challenge. Well done you! The work will be uploaded onto gemtiwb.cymru with the winners going onto S4C's website!  

Glanllyn

IMG_2012 Small
IMG_2013 Small
IMG_2014 Small
IMG_2015 Small
IMG_2016 Small
IMG_2017 Small
IMG_2018 Small

Aeth Blwyddyn 3 a 4 i Glanllyn yn ddiweddar. Roedd pawb wedi mwynhau cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau hwyliog.

Year 3 and 4 pupils went to Glanllyn recently. Everyone enjoyed taking part in many fun activites.

Byd Mari Jones

IMG_2005 Small
IMG_2006 Small
IMG_2007 Small
IMG_2008 Small
IMG_2009 Small
IMG_2010 Small

Cafodd ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 fore hwyliog ac addysgiadol iawn yn gwrando a chymryd rhan mewn drama hanes Mari Jones a'i Beibl.

Year 5 and 6 pupils had a very informative, educational morning listening and taking part in a drama about Mari Jones and her Bible.

"Mastermind" Penblwyddi

IMG_2001 Small
IMG_2002 Small
IMG_2003 Small

 

 

Cafodd Morgan sialens "mastermind" o gofio dyddiad a mis penblwyddi plant yr ysgol. Llwyddodd i enwi dyddiad a mis 65 o blant yn gywir a mis penblwyddi gweddill y plant yn gywir, felly 100%!! Gwych Morgan!!

Morgan took part in our Birthday "Mastermind". The challenge was to be able to name the date and month of the pupils birthday. He sucesfully remembered the date and month of 65 pupils and the month of the rest of the pupils - 100%!! Excellent Morgan!