E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Tymor y Gwanwyn 2015

Spring Term 2015

 Cywion bach

Chicks

IMG_0677
IMG_0678
IMG_0809
IMG_0812
IMG_0813
IMG_0826
IMG_0914
IMG_0931
IMG_0942
IMG_0944
IMG_0945
IMG_0946
IMG_0947
IMG_0958
IMG_0961

Mae disgyblion dosbarth Meithirin a Derbyn wedi bod yn dysgu sut mae cyw yn datblygu o wŷ y tymor yma. Cawsom beiriant deori yn yr ysgol, ac ar ôl aros am 21 diwrnod, roedd dau gyw bach wedi deor. Mae'r plant yn dysgu sut i ofalu amdanynt a'u gweld yn tyfu. Aeth blwyddyn Derbyn am dro i Bro Aran i brynu bwyd i'r cywion.

Nursery and Reception class pupils have been learning how a chick develops from an egg this term. We had an incubator in school, and after 21 days two chicks finally hatched. The children are now learning how to look after them and watch them grow. Reception class also went to Bro Aran to buy some food for the chicks.

Eisteddfod yr Urdd 2015

  cor

Llongyfarchiadau i’r holl blant sydd wedi cystadlu yn yr Eisteddfod cylch Penllyn a Sir Meirionnydd y mis yma. Mae 15 eitem wedi dod i'r brig ac yn mynd lawr i Gaerffili ym mis Mai.
Congratulations to all the children who competed in the Penllyn and Meirionnydd Eisteddfod this month. 15 items have been successful and are going down to Caerphilly in May.

Bore Coffi Masnach Deg

Fair Trade Coffee Morning

BC
bc r
Cyngor Eco
IMG_1240
IMG_1241
IMG_1242
IMG_1244
IMG_1245
IMG_1246
IMG_1248
sg
tc

Cawsom fore Coffi Masnach Deg gwych iawn. Diolch o galon i bawb ddaeth draw i brynu, coginio a helpu'r plant, yn enwedig i'r Cyngor Eco am drefnu! Elw bore coffi £141.47 a gwerthu nwyddau Traidcraft £212.95 ardderchog iawn bawb!
We had a great Fair Trade coffee morning, thanks to everybody who came to spend, donate and help our Eco Council. We raised £141.47 and sold Traidcraft items to the value of £212.95 well done all!

PC John

IMG_1225
IMG_1231
IMG_1238

Diolch i PC John am ddod i’r ysgol i drafod peryglon alcohol gyda’r plant.
Thank you to PC John for coming to school to discuss alcohol and its risks with the children.

Diwrnod y Llyfr

World Book Day

IMG_0775
IMG_0783
IMG_0785
IMG_0787
IMG_0788
IMG_0789
IMG_0791
IMG_0792
IMG_0794

Ar Ddiwrnod y llyfr, roedd y plant yn gwisgo fel eu hoff gymeriad. Llongyfarchiadau i Ilan, Caili, Dion a Huw am ennill y gystadleuaeth y wisg orau.

On World Book Day the children dressed up as their faviroute character. Congratulations to Ilan, Caili, Dion and Huw for winning the best dress competition.

 Gŵyl Goed

Tree Fest

IMG_1206
IMG_1210
IMG_1212
IMG_1217
IMG_1224
plannu coed

Fel rhan o ddathlu penblwydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn 64 oed eleni, rydym wedi plannu 1 o’r 64 coed sydd wedi cael ei blannu mewn 64 ysgol yn Y Parc Cenedlaethol, ac hyn oll o fewn un diwrnod! #gwylgoed

As part of the 64th anniversary celebrations of the National Park’s Authority, we have planted 1 of the 64 trees of which have been planted in 64 schools in the National Park, and all this in one day! #‎treefest

Plas Tan y Bwlch

IMG_0546
IMG_0547
IMG_0548
IMG_0549
IMG_0550
IMG_0551
IMG_0552
IMG_0553
IMG_0554
IMG_0555

Aeth disgyblion blwyddyn 5 a 6 i Plas Tan y Bwlch yn ddiweddar. Roedd pawb wedi mwynhau astudio cerrig ar lan y môr Cricceth a cherdded at lyn Llydaw.

Year 5 and 6 went to Plas Tan y Bwlch. Everyone enjoyed studying stones on Cricceth beach and walking to Llydaw lake.

Dydd Gŵyl Dewi Sant

Saint David’s Day

10891427_617324071733236_7793166303131214200_n
10991325_617324015066575_8042380323008967653_n
11006381_617323948399915_4634042338487962362_n
11017690_617324131733230_8264539262843037192_n
IMG_1069
IMG_1072
IMG_1073
IMG_1074
IMG_1075
IMG_1078
IMG_1079

Dyma ni yn mwynhau dathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant. Fel rhan o’r diwrnod, cawsom Eisteddfod ysgol.

Here we are enjoying ourselves celebrating Saint David’s Day. As part of the day, we had a school Eisteddfod.

Lowri Blain

Lowri Blain

Diolch yn fawr iawn i Lowri Blain am ddod a'i cello i'r ysgol a chwarae rhan o 'Garnifal yr Anifeiliaid' i'r plant Cyfnod Sylfaen. Roedd pawb wrth eu boddau yn gwrando ac wedi gwirioni ar y perfformiad.

Thank you very much for the brilliant concert we had in the Foundation class by Lowri Blain. We thoroughly enjoyed your performance on the chello.

Athletau Sportshall

Sportshall athletics

sh

Llongyfarchiadau i dîm athletau am ddod yn drydydd yn y gystadleuaeth 'Athletau Sportshall Gwynedd'.

Congratulations to the athletics team for coming third in Gwynedd’s Sportshall Athletics.

Ymweliad gan Hywel Wigley

A Visit from Hywel Wigley

cnud
esgidiau
offer
Siarad

Fel rhan o’u thema y tymor hwn, daeth Hywel Wigley Jones (sef tad Ioan) i siarad gyda blwyddyn 3, 4, 5 a 6 am ei waith fel cneifiwr llwyddiannus. Dangosodd offer gwahanol i’r plant a dysgodd y plant am beth sy’n digwydd gyda’r gwlân ar ôl iddynt gneifio’r defaid. Diolch yn fawr i Hywel am sesiwn hynod o ddiddorol!

As part of this term’s topic, Hywel Wigley Jones (Ioan’s father) came to speak with year 3, 4, 5 and 6 children about his work as a top shearer. The children got to see the various equipment that he uses as part of his work, and the children learned about what happens to the wool after they shear the sheep. Thank you Hywel for a very interesting session!

Tesco Porthmadog

10361026_10206111378013521_7115467682973247957_n
10394081_10206111373933419_3281007400747373991_n
10527799_10206111371133349_7180142538201154407_n
10600374_10206111372693388_5620603089665676720_n
10922864_10206111378373530_613048606908049559_n
10968449_10206111375213451_2785638728568290684_n
10968510_10206111374933444_5590045974617258665_n
10978581_10206111375493458_548430959409390889_n
10987689_10206111372213376_7401512943056533223_n
10991311_10206111376093473_1717287276106942057_n
10993405_10206111373173400_4851446512109925011_n
10994595_10206111376693488_3075562728259267711_n
1560502_10206111373613411_4180841483917491542_n

 

Aeth disgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 ar ymweliad i Tesco Porthmadog, Cafodd pawb flasu bwyd a chael sgwrs am o ble daw'r bwyd. Prynhawn gwych!

Year 3, 4, 5 and 6 pupils visited Tesco in Porthmadog. Everyone tasted various food and learn about food miles. great afternoon!

 

Glan-llyn

Bowlio
Canoe
cwrs rhaffau
IMG_0805
Neidio
Neuadd chwraeon
Saethyddiaeth
Wal ddringo
wal ddringo

Mwynhaodd dosbarth blwyddyn 3 a 4 dau ddiwrnod llawn antur yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn yn ddiweddar. Cafodd y plant gyfle i flasu sawl gweithgaredd anturus, gan gynnwys canŵio, cwrs rhaffau, wal ddringo a saethyddiaeth. Diolch yn fawr i holl staff y Gwersyll am eu croeso. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr!

Years 3 and 4 recently enjoyed an action packed two days at Gwersyll yr Urdd Glan-llyn. The children tried their hand at numerous activities, which included canoeing, high ropes course, rock climbing and archery. Thank you very much to all the staff. We had a fantastic time!

CogUrdd

IMG_0486
IMG_0487
IMG_0486
IMG_0487

 

Llongyfarchiadau i Nel ar ei llwyddiant yng nghystadleuaeth y rownd gyntaf CogUrdd yr Urdd. Pob lwc i ti yn y rownd nesaf Nel!

Congratulations to Nel on her success in the first round of the Urdd CogUrdd competition.  Good luck to you in the next round Nel!

Cystadleuaeth Pêl rwyd

Netball Competition

IMG_0482
IMG_0484
IMG_0482
IMG_0484

Llongyfarchiadau mawr i'r tîm pêl-rwyd ar ennill 6 gem yng nghystadleuaeth Rhanbarth yn y Bermo. Edrychwn ymlaen at y gystadleuaeth Genedlaethol yn Aberystwyth mis Mai.

Congratulations to the Netball team for winning 6 games in the county competition in Bermo. We are looking forward to the National competition in Aberystwyth in May.

 "Y Diwrnod Mawr"

IMG 0517

Llongyfarchiadau i Cati, Teilo, Owen a Twm ar gael eu dewis ar gyfer recordio rhaglen "Y Diwnod Mawr" ar S4C. Bydd y pedair rhaglen yn cael eu darlledu yn nhymor y Gwanwyn a'r Hydref 2015. Cofiwch wylio!

Congratulations to Cati, Teilo, Owen and Twm who have been chosen to take part in the S4C programme, "Y Diwrnod Mawr". The four programmes will be broadcasted in the Spring and Autumn term 2015. Remember to watch them!

Ymweliad gan y milfeddyg

A visit from the vet 

Guto Wyn
Guto yn. Small
IMG_1048
IMG_1051

Fel rhan o’u thema'r tymor hwn, daeth y milfeddyg, Guto Wynne o Ddolgellau i siarad gyda blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 am ei waith. Diolch yn fawr i Mr Wynne am y  sesiwn hynod o ddiddorol!

As part of this term’s topic, Guto Wynne, a vet from Dolgellau came to speak with years 3, 4, 5 and 6 children about his work. Thank you Mr Wynne for a very interesting session!

Bethan yn cymryd rhan mewn pantomein

Bethan taking part in a Pantomine

10922463_10205921594654467_8175246736856449920_n
10933841_10205921475891498_6966471338503868455_n
10922463_10205921594654467_8175246736856449920_n
10933841_10205921475891498_6966471338503868455_n

Bu Bethan yn cymryd rhan ym mhantomein Sinderela yn Dolgellau yn ddiweddar. Da iawn ti Bethan!

Bethan took part in the Annual Christmas Pantomime of Cinderella in Dolgellau at Theatre Fach starring as a baby dodo bird. Well done Bethan!

Cwrs childine

Childline Course

IMG_0468
IMG_0469
IMG_0470

Cafodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 gwrs Childline yn ddiweddar gyda Fiona Goodman. Roedd yn gwrs buddiol iawn.

Pupils year 5 and 6 had a Childline course recently with Fiona Goodman. The course was very beneficial.