E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards @Ysg_BroTryweryn Ew dewr iawn di Manon Roberts de!! Diolch am y fideo!!!!
8hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards RT @YsgLlangelynnin: @YsgolOMEdwards @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNem Diolch am y croeso @YsgolOMEdwards, prosiect cydweithio gwych. Wir wed…
YsgolOMEdwards Cydweithio gwych @YsgLlangelynnin mathemateg ar ei orau! @GwEGogleddCymru @TMConwy @NNEM diolch am ddod draw, wedi… https://t.co/mRYXvmvQ75
YsgolOMEdwards RT @CeidiogPR: Gwern and Lowri earn pop star status as Deian a Loli mania sweeps Wales https://t.co/1jS2MM4Llc

Tymor y Gwanwyn

Spring Term

Ymweld â Choleg y Bala

Coleg y Bala Visit

coleg 0 Small
coleg 1 Small
coleg 2 Small
coleg 3 Small
coleg 4 Small
coleg 5 Small
photo 1 Small
photo 2 Small
photo 3 Small
photo 4 Small

A ninnau ar drothwy gwyliau’r Pasg, aeth disgyblion blynyddoedd 1, 2, 3, 4, 5 a 6 yr ysgol i ymweld â Choleg y Bala er mwyn dysgu mwy am hanes y Pasg. Cyflwynwyd y stori trwy amrywiaeth o wahanol ddulliau, gan gynnwys ffilm, actio, chwarae rôl a gemau. Diolch yn fawr i holl staff y coleg am ddiwrnod diddorol tu hwnt.

With Easter fast approaching, the year 1, 2, 3, 4, 5 and 6 children visited Coleg y Bala to learn more about the true meaning of Easter. The story was introduced to them through various ways, including, film, acting, role-playing and games. Thank you to all the staff for a very interesting day.

Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd yr Urdd 2014

Urdd Meirionnydd District Eisteddfod 2014

photo 1
photo 2
photo 3

Llongyfarchiadau mawr i Adran Bentref Llanuwchllyn ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd yr Urdd.  Enillodd yr Adran y gwpan am ennill y nifer fwyaf o bwyntiau ac efallai y mwyaf o bwyntiau i’r Adran eu hennill erioed!  Bydd yr Adran Bentref yn cystadlu ar 32 o gystadlaethau yn Genedlaethol eleni. Daeth 24 o wobrau cyntaf, 8 ail wobr a 4 trydydd wobr yn yr Eisteddfod Rhanbarth inni eleni.

Llongyfarchiadau mawr i’r holl bartïon a’r corau a’r unigolion llwyddiannus sef Cadog Llewelyn, Lowri Anes Jarman, Enlli Llwyd Davies, Rhys Llewelyn, Erin Aled, Beca Fflur Jarman, Gweno Elin Jarman, Harley Durak, Osian Daley-Tyson, Elliw Mair Jones, Fflur Haf Davies, Gwern Uwchllyn, Elis Garmon ac Aron Llewelyn.

Congratulations to Adran Bentref Llanuwchllyn on their success in the Urdd’s Meirionnydd District Eisteddfod. The Adran won the trophy for winning the most points throughout Meirionnydd. It was possibly the most points the Adran have ever won in a single year!  The Adran will have 32 competing at this year's National Eisteddfod. All in all, the Adran received 24 1st place prizes, 8 2nd place prizes and 4 3rd place prizes.

Congratulations to all parties, successful choirs and individuals; Cadog Llewelyn, Lowri Anes Jarman, Enlli Llwyd Davies, Rhys Llewelyn, Erin Aled, Beca Fflur Jarman, Gweno Elin Jarman, Harley Durak, Osian Daley-Tyson, Elliw Mair Jones, Fflur Haf Davies, Gwern Uwchllyn, Elis Garmon and Aron Llewelyn.

Diogelwch ar y we gyda PC Ellis

Online Safety with PC Ellis

PC Ellis Small

Diolch yn fawr i PC Ellis am ddod i siarad gyda ni am sut i gadw'n ddiogel wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd.
Thank you very much to PC Ellis for coming to talk to us about how to stay safe on the internet.

Siôn Gwilym yn GogUrdd o fri!

Siôn Gwilym shines in CogUrdd competition!

photo 3

Llongyfarchiadau gwresog i Siôn Gwilym ar ei lwyddiant yng nghystadleuaeth CogUrdd yr Urdd. Ar ôl ennill y rownd gyntaf yn yr ysgol, roedd Siôn yn cystadlu yn erbyn ennillwyr eraill Talaith y Gogledd yng Ngholeg Llandrillo-yn-rhos. Y beirniad oedd neb llai na Dudley Newbury! Llwyddodd Siôn i ddod yn ail, a bydd yn nawr yn cystadlu yn y rownd Genedlaethol ar Faes yr Eisteddfod yn y Bala fis Mai. Pob lwc i ti Siôn!

Congratulations to Siôn Gwilym on his success in the Urdd CogUrdd competition.  After winning the first round, Siôn competed against the other winners throughout North Wales in Coleg Llandrillo-yn-rhos.  The judge was Dudley Newbury himself, and Siôn managed to clinch second place! He will now compete in the national round in the Urdd's National Eisteddfod in Bala in May.  Good luck to you Siôn!

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Cylch

Success in the Eisteddfod Cylch

photo 11

Llongyfarchiadau mawr i Adran Bentref Llanuwchllyn ar eu llwyddiant diweddar yn Eisteddfod Cylch yr Urdd. Bu ymarfer brwd a phleser oedd gweld dros gant a hanner o gystadlaethau wedi eu cofrestru dan enw'r Adran. Diolch yn fawr iawn i'r hyfforddwyr a'r rhieni am eu cefnogaeth. Ymlaen â ni i'r Eisteddfod Rhanbarth!

Congratulations to the Adran on their recent success in the Eisteddfod Cylch. Everybody has been busy practising and it was a pleasure to see over one hundred and fifty different competitiors   registered under the Adran’s name. Thank you to the coaches and the parents for their support. We now look forward to the Meirionnydd Eisteddfod!

Gŵyl Rygbi Tag Penllyn

Penllyn Tag Rugby Festival

photo 1 Small
photo 2 Small
photo 3 Small

Bu holl blant dosbarth blwyddyn 5 a 6 yn cystadlu yng Ngŵyl Rygbi Tag Cylch Penllyn yn ddiweddar.  Cynhalwyd yr ŵyl yng Nghlwb Rygbi’r Bala, a chafwyd diwrnod llawn hwyl, haul a cheisiau! Diolch yn fawr i Cadi Fôn ac i Allan James am drefnu.

The year 5 and 6 children competed in the recent Penllyn Tag Rugby Festival. The festival was held in Bala Rugby Club, and we enjoyed a day full of fun, sun and tries! Thank you to Cadi Fon and Allan James for organizing.

Dathlu Diwrnod y Llyfr

Celebrating World Book Day

photo 1 Small
photo 2 Small
photo 3 Small
photo 4 Small
photo 5 Small

Cafwyd diwrnod llawn hwyl yn ddiweddar wrth i bawb ddathlu Diwrnod y Llyfr! Roedd pawb yn edrych yn smart iawn wedi gwisgo fel eu hoff gymeriad o lyfr, a llongyfarchiadau mawr i Huw Berwyn, Siôn Huw, Twm a Cynan ar ennill y gwobrau am y gwisgoedd gorau!

We recently enjoyed a fun-filled day as part of our World Book Day celebrations! Everyone looked very smart dressed as their favorite character from a book, and congratulations to Huw Berwyn, Siôn Huw, Twm and Cynan for winning the prizes for the best costumes!

Tîm Athletau yn 3ydd

3rd for the Athletics Team

sportshall 2014 Small

Llongyfarchiadau i dîm athletau’r ysgol ar ddod yn 3ydd yng Nghystadleuaeth Sportshall Rhanbarth Meirionnydd yn ddiweddar.  Roedd y safon yn uchel iawn, a llwyddodd y tîm i ennill sawl cystadleuaeth, gan gynnwys y taflu pêl a’r ras gyfnewid. Da iawn chi wir!

Congratulations to the school athletics team after coming 3rd in the recent Meirionnydd District Sportshall Competition. The standard was very high, and the team managed to win several competitions, including the ball throwing and relay race. Well done indeed!

Dysgu Am Drydan!

Learning About Electricity!

IMG_0554 Small
IMG_0556 Small
IMG_0557 Small
IMG_0562 Small
IMG_0564 Small
IMG_0566 Small
IMG_0568 Small
IMG_0570 Small

Fel rhan o’u gwersi Gwyddoniaeth y tymor hwn, daeth Alun Lloyd Davies (sef tad Enlli) i siarad gyda dosbarth blwyddyn 3 a 4 am ei waith fel trydanwr. Dangosodd lawer o offer gwahanol i’r plant a dysgodd y plant am beryglon trydan a sut osgoi damweiniau sy’n ymwneud â thrydan. Diolch yn fawr i Alun am sesiwn hynod o ddiddorol!

As part of this term’s science lessons, Alun Lloyd Davies (Enlli’s father) came to speak with the years 3 and 4 children about his work as an electrician. The children got to see the various equipment that he uses as part of his work, and the children learned about the dangers of electricity and how to avoid accidents involving electricity. Thank you Alun for a very interesting session!

4ydd drwy Feirionnydd!

4th throughout Meirionnydd!

photo 4

Llongyfarchiadau i’r tîm pêl-rwyd ar ddod yn 4ydd yng nghystadleuaeth Rhanbarth Meirionnydd yr Urdd eleni.  Chwaraeodd pawb yn dda iawn, gan lwyddo i orffen yn ail yn eu grŵp.  Cafwyd gêm llawn cyffro yn erbyn Ysgol Bro Tegid yn y rownd gynderfynol, ond colli o 3-1 oedd eu hanes.  Cafwyd gêm agos yn erbyn Adran Penrhyndeudraeth hefyd, a bu rhaid bodloni ar y 4ydd safle y tro hwn.  Llongyfarchiadau mawr i’r tîm!

Congratulations to the school’s netball team for coming 4th in this year's Urdd Meirionnydd District Competiton. Everyone played very well, managing to finish second in their group. There was an exciting game against Ysgol Bro Tegid in the semi-final.  They competed very well berfore eventually losing 3-1. There was a close game against Adran Penrhyndeudraeth too, but the team had to settle for 4th place this time. Congratulations to the team!

Siôn Gwilym yn ennill rownd 1af Cogurdd

Siôn Gwilym wins Cogurdd 1st round

photo 1
photo 2
photo 3
photo 3 1
photo 5 2

Llongyfarchiadau mawr i Siôn Gwilym ar ddod yn fuddugol yn rownd gyntaf Cystadleuaeth Cogurdd yr Urdd eleni.  Llwyddodd Beca i gipio’r ail wobr, a bydd y ddau yn cystadlu yn y rownd nesaf cyn diwedd y mis.  Daeth Rhys a Nel yn agos iawn i'r brig hefyd, a diolch yn fawr i Anti Catrin, Anti Clare ac Anti Esyllt am feirniadu.

Congratulations to Siôn Gwilym on winning the first round of this year’s Urdd Cogurdd Competition. Beca clinched second place and both will compete in the next round before the end of the month. Rhys and Nel came very close to the top as well, and many thanks to Anti Catrin, Anti Clare and Anti Esyllt for judging.

Cwrdd â'r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Meeting with the Minister for Culture and Sport

photo 3 Small

Yn ystod ein amser yng Nglan-llyn, cafodd y disgyblion gwrdd â John Griffiths AS, sef Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cynulliad Cymru.  Roedd Mr Griffiths yno yn archwilio'r datblygiadau diweddaraf yn y Gwersyll.  Darllenwch mwy am yr hanes drwy glicio yma.

During our time in Glan-llyn, the children got to meet John Griffiths AM, who is the Welsh Assembly Government's Minister for Culture and Sport.  Mr Griffiths was there to inspect the latest developments at the Centre.  Click here to learn more about his visit.

Trip Glan-llyn Blwyddyn 3 a 4

Years 3 and 4 Glan-llyn Trip

photo 1 1 Small
photo 1 2 Small
photo 1 4 Small
photo 1 5 Small
photo 1 h Small
photo 2 2 Small
photo 2 3 Small
photo 2 4 Small
photo 2 5 Small
photo 2 Small
photo 3 2 Small
photo 3 3 Small
photo 3 4 Small
photo 3 5 Small
photo 3 Small
photo 4 2 Small
photo 4 3 Small
photo 4 4 Small
photo 4 5 Small
photo 4 Small
photo 5 2 Small
photo 5 3 Small
photo 5 4 Small
photo 5 5 Small
photo 5 Small

Mwynhaodd dosbarth blwyddyn 3 a 4 dau ddiwrnod llawn antur yng Nghwersyll yr Urdd Glan-llyn yn ddiweddar. Cafodd y plant gyfle i flasu sawl gweithgaredd anturus, gan gynnwys canwïo, cwrs rhaffau, wal ddringo a chyfeiriannu. Diolch yn fawr i holl staff y Gwersyll am eu croeso. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr!

Years 3 and 4 recently enjoyed an action packed two days at Gwersyll yr Urdd Glan-llyn. The children tried their hand at numerous activities, which included canoeing, high ropes course, rock climbing and orienteering. Thank you very much to all the staff. We had a fantastic time!

Cyfarfod Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc gyda Cadi Fon
Young Sports Ambassadors Meeting with Cadi Fon

llysgen ifanc

Wedi iddynt gael eu dewis yn Lysgenhadon Chwaraeon Ifanc yr ysgol, gwahoddwyd Beca ac Elis i gyfarfod pwysig gyda Cadi Fon, sef Swyddog Datblygu Chwaraeon Cyngor Gwynedd. Yn y cyfarfod, amlinellwyd eu dyletswyddau fel Llysgenhadon ac edrychwn ymlaen i weld sut y byddent yn mynd ati i ddatblygu chwaraeon o fewn yr ysgol.
Following their success at being chosen the school's Young Sports Ambassadors, Beca and Elis were invited to an important meeting with Gwynedd's Sports Development Officer, Cadi Fon. In the meeting, their responsibilities were outlined and we look forward to see how they are going to develop sports within the school.

Hyfforddiant ym Mharc Eirias

Coaching at Parc Eirias

photo 5 Small
photo 5i Small
photo 5ii 2 Small
photo 5iii 2 Small
photo 5iiii 2 Small
photo 5iiii 3 Small
photo 5iiiii 3 Small
photo 5iiiiii 1 Small
photo 5iiiiii 3 Small

Dydd Sadwrn 10fed o Ionawr, cafodd tîm Rygbi’r Ysgol wahoddiad i gymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi arbennig ym Mharc Eirias.  Yn dilyn y sesiwn, cafodd bawb ymlacio yn yr eisteddle crand a gwylio tîm Rygbi Gogledd Cymru (RGC) yn herio Narberth.  Yn ffodus, RGC oedd yn fuddugol, gan ennill o 28-6.  Efallai y gwelwn rai o blant Ysgol O M Edwards yn chwarae ym Mharc Eirias yn y dyfodol!  Diolch yn fawr i Allan James o Undeb Rygbi Cymru am drefnu diwrnod llawn hwyl!

On the Saturday 10th of January,  the school’s rugby team was invited to take part in a special coaching session in Parc Eirias.  Following the coaching session, the team were invited to watch the North Wales Rugby Team (RGC) take on Narberth.  Luckily, RGC won by 28-6.  Who knows, we might one day see someone from Ysgol O M Edwards play in Parc Eirias! Thank you to Allan James for organising a fun-filled day!