E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards Edrych ymlaen i weld y criw hwyliog yma ar Cyw yr Awr Fawr 2 o’r gloch fory ar facebook a you tube! @S4C @criwCYWhttps://t.co/VRdP2IK73g
17hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch i Hari ai chwaer Shobha am y lluniau ohonynt yn dathlu Dashain! @npBritish @GwEGogleddCymru @BCouncil_Wales https://t.co/D6UVgCdxQD
17hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diolch yn fawr @gethinlefty am fod yn batod i addasu ar y tywydd heddiw!!! 🌧💨💦 https://t.co/05lEaiEWa9
YsgolOMEdwards Pethau Pwysig ⁦@criwCYW⁩ ⁦@S4C⁩ Ffrindiau a caredigrwydd. https://t.co/9FTaVtzqjh
YsgolOMEdwards Pob lwc i Cymru heno ma a llongyfarchiadau mawr i @AlunWynJones ar ei gamp anhygoel!!!! @RYGBook https://t.co/gc9c3TUUqx

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

 

Mae defnyddio cyfrifiaduron, mynd ar y we a defnyddio teclynnau fel iPads yn cynnig cyfleodd addysgu gwych i blant. Mae'r rhyngrwyd yn cynnig storfa bron yn ddi-ben-draw o wybodaeth addysgol ddefnyddiol, gellir hefyd defnyddio'r dechnoleg i ymestyn gwaith creadigol y plant i greu lluniau, fideos, a chreu gwefannau eu hunain. Ac wrth gwrs mae modd eu defnyddio er mwyn adloniant - gwylio fideos, chwarae gemau neu wrando ar gerddoriaeth!

 

Rydym fel ysgol yn hyrwyddo defnydd technoleg fel rhan greiddiol o addysg y plant, ac mae'n agwedd sy'n dod yn amlycach a phwysicach o flwyddyn i flwyddyn.

Ond mae'r rhyngrwyd a thechnoleg hefyd yn cynnwys peryglon i blant, yn anffodus, ac felly mae'n hynod bwysig ein bod fel ysgol a rheini neu ofalwyr yn sicrhau bod ein plant yn dysgu sut i ddefnyddio'r pethau hyn yn ddiogel.

 

Mae PC John (un o 18 Swyddog Cyswllt Ysgolion yr Heddlu) yn dod i'r ysgol yn rheolaidd i drafod gwahanol faterion â'r plant, ac meddai fod e-Ddioglewch yn fater hynod bwysig yn ein hysgolion, a cham ddefnydd o'r dechnoleg yn gallu creu problemau gwirioneddol.

Mae PC John hefyd wedi cynnal noswaith yn trafod y peryglon gyda rhieni, gan drafod materion yn cynnwys:

 

1.Bwlio ar lein
2. Rhannu lluniau - (unwaith iddynt fynd ar y we maent yno am byth, a modd i unrhyw un eu rhannu)
3. Rhannu gwybodaeth/gormod o wybodaeth e.e. oed, cyfeiriad, lleoliad (location settings ar ddyfais)
4. Sgwrsio ar lein – (yn ystod gemau, neu dros gyswllt fideo – pwy sydd ar y pen arall 'go-iawn')
5. Cyfrineiriau (passwords) gwan. (perygl hacio)

 

Mae'n fwriad gan yr ysgol i gynnal sesiynau codi ymwybyddiaeth/trafod ynghylch e-Ddiogelwch yn rheolaidd, o leiaf unwaith y flwyddyn, gan ei fod yn fater holl bwysig.

Mae Llŷr Edwards (Tad Tomos, Cadog, Guto a Brychan) yn Llywodraethwr sydd â gofal dros Amddiffyn Plant ac e-Ddiogelwch. Os oes gennych bryderon ynghylch eich plentyn â'i ddefnydd o'r wê neu dechnoleg, neu os hoffech gyngor ar y mater, gofynnwch iddo.

 

Nodir isod pwyntiau y dylai pob rhiant fod yn ymwybodol ohonynt

 

  • Mae llawer o ddeunydd yn rhoi cyngor i chi ar waelod y dudalen hon
  • Mae angen i bob rhiant/ofalwr a phlentyn lofnodi cytundeb e-Ddiogelwch yr ysgol
  • Mae'r plant yn defnyddio'r we a theclynnau technolegol yn yr ysgol yn unol â pholisi e-Ddiogelwch yr ysgol
  • Mae angen i rieni fod yn ymwybodol o sut mae eu plant yn defnyddio technoleg gartref, a'u helpu i fod yn ddiogel
  • Mae Polisi e-Ddiogelwch yr ysgol ar gael i chi ei weld yn yr ysgol
  • Os oes gennych bryderon ynghylch e-Ddiogelwch cysylltwch â'r Pennaeth neu Llŷr Edwards

 


 

GWYBODAETH A DEUNYDD DEFNYDDIOL

 

1.Sut i osod gosodiadau ar y 'router' i atal deunydd annymunol

 

BT

https://youtu.be/exoIdZ1yLFw?list=UUSGURayonindsMn_EYXx8Xg

 

SKY

https://youtu.be/4adHW4e7HxQ

 

TalkTalk

http://www.saferinternet.org.uk/advice-and-resources/parents-and-carers/parental-controls/talktalk

 

Virgin Media

http://www.saferinternet.org.uk/advice-and-resources/parents-and-carers/parental-controls/virgin-media

 

2. Ap defnyddiol i helpu defnydd synhwyrol o declynnau Android ac Apple

 

Screentime - https://screentimelabs.com/

 

3. Dogfennau defnyddiol

 

4. Gwefannau da

 

School Beat

SchoolBeat - Bwlio Seibr
https://www.schoolbeat.org/cy/rhieni/gwybod-beth-allai-cael-effaith-ar-fy-mhlentyn/bwlio-seiber/

SchoolBeat - Ffonau Symudol
https://www.schoolbeat.org/cy/rhieni/gwybod-beth-allai-cael-effaith-ar-fy-mhlentyn/ffonau-symudol/

SchoolBeat - Diogelwch ar y we
https://www.schoolbeat.org/cy/rhieni/gwybod-beth-allai-cael-effaith-ar-fy-mhlentyn/diogelwch-ar-y-rhyngrwyd/

THINK YOU KNOW – https://www.thinkuknow.co.uk/

NSPCC - https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/share-aware

Child.net - http://www.childnet.com/parents-and-carers

Internet Matters - http://www.internetmatters.org
Safer Internet - http://www.saferinternet.org.uk/

 

5. FACEBOOK

 

Hoffwch dudalen NWP Cyber Crime Team / Tîm Troseddau Seiber Heddlu Gogledd Cymru ar Facebook
* Cofiwch na ddylai 'run o ddisgyblion yr ysgol gael tudalen Facebook, rhaid bod yn 13 cyn ei ddefnyddio