E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards Cofiwch bawb, ‘Daw eto haul ar fryn’ cadwch yn saff a cofion at bawb gan ddisgyblion @YsgolOMEdwardshttps://t.co/9ltIjVXrOV
YsgolOMEdwards RT @cynnal: Chwilio am adnodd i gefnogi eich pecyn dysgu o adref? Dyma adnodd hwyliog i wella sgiliau rhesymu a datrys problemau. Mae'n c…
YsgolOMEdwards RT @LlC_Addysg: Bydd pob plentyn yn cael cyfle i “Dod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr haf a mis Medi”, cyhoeddodd Kirsty W…

Mae ysgol O.M.Edwards yn rhan o Ymgyrch Masnach Deg. Yr amcan ydi addysgu’r disgyblion bod cynhyrchwyr – ble bynnag y bônt yn haeddu pris teg am eu cynnyrch. Gwneir hyn trwy:

  • Bwysleisio pwysigrwydd cynnyrch lleol – ymweliadau a siopau’r Bala.
  • Bwysleisio bod cynnyrch Masnach Deg i’w cael mewn siopau a bod eu prynu yn sicrhau gwell amodau byw i’r cynhyrchwyr
  • Ddefnyddio cynnyrch Masnach Deg yn yr ysgol pan fyddwn yn gallu e.e. Ffrwythau yn y bore, coginio yn y dosbarthiadau gyda’r disgyblion, a gwahodd siaradwyr i’r Ysgol.
  • Dynnu sylw rhieni a’r gymuned leol o gynnyrch Masnach Deg.
  • Bwrdd hysbysu Masnach Deg yn yr Ysgol.

fairtrade
fairtrade1
fairtrade
fairtrade1
 

Ysgol O. M. Edwards is part of the Fair Trade campaign. The objective is to teach pupils that producers – wherever they may be – deserve a fair price for their produce. This is done through:

  • emphasizing the importance of local produce – visits to shops in Bala;
  • emphasizing that Fair Trade produce can be found in shops and that buying these ensure better living conditions for producers;
  • using Fair Trade produce at the school when we can, e.g. fruits in the morning, cooking in classes with pupils, and inviting guest-speakers to the school;
  • drawing the attention of parents and the local community to Fair Trade produce.
  • the school’s Fair Trade notice board.