E-Ddiogelwch / E-Safety

YsgolOMEdwards Plygain y Parc heno, diolch am swper blasus wedyn!!!! @CelfGwyneddArts https://t.co/9PbbkzOHkd
5hreplyretweetfavorite
YsgolOMEdwards Diwrnod siwmper Nadolig hapus i bawb!!! Happy Christmas jumper day to you all!!! 🎄🎄🎄 https://t.co/wqTtT8JEOu
YsgolOMEdwards Cofiwch eich siwmper Nadolig fory! Christmas jumper day tomorrow! @🎄🎄🎄 https://t.co/yPTKyjTYFo
YsgolOMEdwards @CwmniM diolch am ddrama wych a diolch am ysbrydoli’r plant gyda’n sioe ni Branwen, noson wych heno! https://t.co/YOSei2kCrb

2016/2017

 

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol O.M.Edwards

 

Diben y Grant Amddifadedd Disgyblion yw gwella canlyniadau i ddysgwyr sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (hPYD).  Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at welliannau  i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Fel ysgol rydym am ddysgu o’r arferion gorau yng Nghymru a thu hwnt trwy:

1. gynllunio ymyriadau sy’n canolbwyntio ar wella cyrhaeddiad plant o gefndiroedd difreintiedig, ac sy’n nodi’n glir yr hyn a ddisgwylir gan yr ymyriad, gan fonitro cynnydd disgyblion yn gyson a gwerthuso effeithiolrwydd yr ymyriad.

2. integreiddio  cynlluniau ar gyfer defnyddio’r GAD i’n Cynllun Datblygu Ysgol, gan selio  arferion  ar dystiolaeth dda a’u cynnwys fel rhan o strategaeth ysgol gyfan.

3. gydbwyso ymyriadau ysgol gyfan ac ymyriadau wedi’u targedu er mwyn sicrhau bod pob dysgwr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn cael budd fel unigolyn a bod yr ysgol gyfan yn meithrin ei gallu i helpu pob dysgwr i gyflawni ei botensial llawn.

Yn 2016-17 rhoddwyd i Ysgol O.M.Edwards dyraniad Grant Amddifadedd disgyblion o £8,050

Yn Ysgol O.M.Edwards mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Gwynedd a GwE, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

  • Dargedu grwpiau ymyrraeth
  • benodi cymhorthydd targedu disgyblion

Nid yw’n briodol i’r ysgol gyhoeddi ei chynllun manwl oherwydd y perygl y gellid adnabod unigolion.

 

GRANT GWELLA ADDYSG 2016-17

 

YSGOL

 

O.M.Edwards

LLOFNOD Y PENNAETH

 

Dilys Ellis-Jones

DYDDIAD

 

1.12.16

Dyraniad yr ysgol o’r Grant Gwella Addysg

£

GGA – Cyfnod Sylfaen (damcaniaethol) £31,470 + £5,449

£31,470

GGA – Gweddill (damcaniaethol)

Dim

GGA - Cyfanswm

£36,919

 

Defnydd yr ysgol o’r Grant Gwella Addysg:

 

gweithio tuag at gymarebau Cyfnod Sylfaen

gwella’r dysgu ac addysgu            

mynd i’r afael â rhwystrau dysgwyr i ddysgu a gwella cynhwysiant

 

gwella arweinyddiaeth lleoliadau addysgol

 

gwella’r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr ac ymroddiad dysgwyr

gwella deilliannau llythrennedd

gwella deilliannau rhifedd

lleihau effaith difreintedd ar gyflawniad addysgol

 

gwella deilliannau i ddisgyblion sy’n derbyn PYD a chau’r bwlch rhwng disgyblion sy’n derbyn PYD a’r rheiny nad ydynt yn derbyn PYD

 

gweithlu proffesiynol rhagorol

cwricwlwm deniadol

cymwysterau sy’n derbyn parch cenedlaethol a rhyngwladol

 

arweinwyr yn gweithio gyda’i gilydd mewn system hunan-wella

 

Cyfanswm Grant a ddyrannwyd

£36,919