E-Ddiogelwch / E-Safety

Digwyddiadau / Events

No events
YsgolOMEdwards Dosbarth Meithrin a Derbyn yn defnyddio iaith Makaton i arwyddo diolch am ffrindiau a dad a mam 💞@GwEGogleddCymruhttps://t.co/OgudPgmzFa
YsgolOMEdwards Gwasanaeth Diolchgarwch gwahanol iawn eleni! Diolch Carwyn am neges hyfryd, ‘hadau’ @EglwysiLlanRhoshttps://t.co/GGClXELtu8
YsgolOMEdwards Pan dechi yn dathlu penblwydd ar gyfnod clo!! Penblwydd hapus Mis Jones! X x https://t.co/GmrUnOG4RL
YsgolOMEdwards @EglwysiLlanRhos Edrych ymlaen at Wasanaeth gwahanol iawn fory @EglwysiLlanRhos drwy dechnoleg fodern!!
YsgolOMEdwards Mwynhau cyfarfod prynhawn ma @llysgehadon gwych @childcomwales diolch Elsa a Begw! https://t.co/lyS0lAQjpG

 

GRANT GWELLA ADDYSG 2019-20

 

YSGOL

 

O M EDWARDS

LLOFNOD Y PENNAETH

 

Dilys Ellis-Jones

DYDDIAD

 

6.11.19

Dyraniad yr ysgol o’r Grant Gwella Addysg

£

GGA – Cyfnod Sylfaen (damcaniaethol)

32,290

GGA – Gweddill (damcaniaethol)

5,117

GGA - Cyfanswm

37,407

Defnydd yr ysgol o’r Grant Gwella Addysg:

 

gweithio tuag at gymarebau Cyfnod Sylfaen

32,290

gwella deilliannau llythrennedd

2,000

gwella deilliannau rhifedd

1,000

gwella deilliannau i ddisgyblion sy’n derbyn PYD a chau’r bwlch rhwng disgyblion sy’n derbyn PYD a’r rheiny nad ydynt yn derbyn PYD

1,000

gweithlu proffesiynol rhagorol

1,117

Cyfanswm Grant a ddyrannwyd

37,407

Datganiad Gwariant Grant Datblygu Disgyblion Ysgol O. M. Edwards 2199

Diben y Grant Datblygu Disgyblion yw gwella canlyniadau ac llwyddiannau i ddysgwyr sydd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. (hPYD).

Diffiniad estynedig o ddefnyddio'r GDD -"Dylid defnyddio'r GDD i gefnogi anghenion yr holl blant sydd yn neu sydd wedi bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn y ddwy flynedd flaenorol, neu blant sy'n derbyn gofal. Bwriedir i'r GDD roi cymorth i ddysgwyr sydd o dan anfantais i oresgyn y rhwystrau ychwanegol sy'n atal y rheiny o gefndiroedd difreintiedig rhag cyflawni eu potensial yn llawn."

Fel ysgol mae’r GDD yn cael ei ddefnyddio i:

Meini Prawf

ü

X

Datblygu dulliau llythrennedd a rhifedd cynnar.

 

Y GDD i'w ddefnyddio i gefnogi pob dysgwr cymwys, gan gynnwys disgyblion MATh

 

Tystiolaeth o olrhain disgyblion, adnabod tangyflawniad a defnyddio strategaethau ymyrraeth cadarn;

 

Rhoi blaenoriaeth uchel i ddysgu ac addysgu, adborth o safon uchel a metawybyddiaeth;

 

Sicrhau bod staff cymorth wedi'u hyfforddi i'r radd uchaf a'u bod yn deall yn glir y ddarpariaeth maent yn arwain arni yn yr adnodd cynllunio grant;

 

O leiaf 60% o GDD ysgolion uwchradd i'w fuddsoddi yn nisgyblion cyfnod allweddol 3;

   

Datblygu systemau a phrosesau effeithiol i olrhain cynnydd disgyblion

 

Sicrhau y cyhoeddir pob datganiad GDD ar wefan ysgol / G6.

 

Yn ychwanegol i’r uchod rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

  • brynu llyfrau addas Saesneg ar gyfer disgyblion sydd wedi eu targedu yn fewnol PYD – archebu cynllun Saesneg trwy CA2 £2,000
  • sicrhau fod cymhorthydd a gwell cymhareb yn cael eu hariannu i weithio gyda’r grŵp targed (tair ar gael yn CS a CA2) £32,290
  • Hyfforddiant ar gyfer y staff CS i fynychu gwaith Shirley Clarke, hyfforddiant CS a datblygu gwaith ymchwil £3,117

Yn 2019-20 rhoddwyd i Ysgol O.M.Edwards ddyraniad Grant Datblygu disgyblion o £37,307   Mae Ysgol O.M.Edwards yn defnyddio eu CDY fel dull o gynllunio eu defnydd o'r GDD yn llwyr ac mae cynllun unigol mewn lle sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Gwynedd a GwE.  

NEU -

Nid yw’n briodol i’r ysgol gyhoeddi ei chynllun manwl oherwydd y perygl y gellid adnabod unigolion.

TEMPLED GRANT DYSGU PROFFESIYNOL/PROFESSIONAL LEARNING GRANT TEMPLATE

Ysgol/School

Ysgol O.M.Edwards

Swm a ddyrannwyd/

Allocated Sum

£3,142.00

Amlinelliad o'r bwriadau/Outline of intentions

 

                  Ysgol Arloesi – mae angen i’r ysgol feddwl a datblygu ffyrdd newydd ac arloesol o weithio, derbyn arian gan Lywodraeth Cymru i wneud y gwaith yma.

                  Yr ysgol yn cael cyfle i ddatblygu'r cwricwlwm ar gwaith Ymchwil Datblygiad Proffesiynol Parhaus ac ‘Ysgolion fel sefydliad sy’n dysgu’ (SLO)     Cynnal a chodi safonau addysgu a dysgu er mwyn galluogi pob disgybl i gyflawni hyd eithaf ei allu.

                  Ffocws ar ddefnydd effeithiol o holl elfennau asesu ffurfiannol drwy’r ysgol a datblygu ansawdd adborth ac ail ddrafftio mewn gwersi a llyfrau gwaith yn dilyn gwaith meddylfryd Shirley Clarke Meddylfryd Twf/ Growth Mindset. (Siwan Davies ac Elliw Jones yn rhan o’r gwaith yma

Yr Effaith a’r Canlyniadau a Ddisgwylir/

Expected Impact and Outcomes

 

•                 Gwaith ymchwil manwl yr athrawon yn cyfrannu at godi safonau. (Dat Proffesiynol)

•                 Gwaith Pwerau Dysgu yn gwella – dysgu’r caneuon a chael cymeriadau ar wal y Neuadd (Gwaith Rhian Dafydd a Siwan Davies)

•                 Adnabyddiaeth o’r Cwricwlwm 2020 ‘Yr Hyn sy’n Bwysig’ cyfle i gynllunio drwy’r Thema.

•                 Safonau hyder y disgyblion wrth hunan asesu yn gwella drwy’r ysgol

•                 Disgyblion yn gallu ymateb yn effeithiol i’w gwaith eu hunain a’i wella’n briodol, hefyd yn gallu trafod eu cynnydd gydag eraill

•                 Gwaith gyda phartner trafod yn gwella, rheolau sut i ymateb a helpu i fyny ymhob dosbarth a gallu ymateb i waith ein gilydd ai hunain yn gwella.

•                 Deallusrwydd o sut mae’r ymennydd yn gweithio a datblygu yn gwella.

•                 Ymwybyddiaeth o ddatblygu ac ymarfer yr ymennydd yn codi at wella safonau a hyder drwy’r ysgol

•                 Gweithio ar yr adran Iechyd a Lles, Cwricwlwm 2020 yn fwy manwl yn ystod y flwyddyn i gyfrannu at feddylfryd gofalgar y disgyblion a’r staff.

•Treialu Saib a Symud drwy’r ysgol yn dilyn hyfforddiant diweddar.

Gwerthuso/Evaluation

Beth sydd wedi gweithio’n dda/What worked well

Rhaeadru arfer dda i ysgolion sydd ddim yn rhan o'r cynllun Ysgolion Arloesi. Nifer fawr o ysgolion wedi bod yma yn ymweld.

Datblygu ein hystafell ddosbarth STEM i gyd fynd a’r gwaith arloesi a Chwricwlwm 2020. Disgyblion yn gweithio yno yn annibynnol ar dasgau cyfoethog.

Parhau gyda’r gwaith GwE ar rannu arfer dda, cymryd rhan mewn sesiynau, datblygu staff yr ysgol ac unrhyw waith fydd yn dod o gydweithio ar yr adran yma yn y dyfodol hyn wedi cadarnhau a mireinio ein bod yn gweithio yn y ffordd gywir.

Creu rhaglen fanwl o ddatblygiad perthnasol parhaus.

Ysgol fel Sefydliad sy’n Dysgu OECD – paratoi gwaith i’w rannu gydag ysgolion eraill.

Yr Effaith a’r Canlyniadau/

Impact and Outcomes

Gwaith darllen ac ymchwil ar gyfer y MDAPh – Llythrennedd   ymchwilio i waith arloesol yn Genedlaethol ac ar draws Y Byd wedi gadael i’r ysgol gael mewnbwn ir gwaith yma.

Gwaith ymchwil gyda Phrifysgol Bangor a thrafodaeth yn yr ysgol yn herio gwaith ymchwil athrawon.

Mireinio’r gwaith ymchwil ar gyfer y proiect CAMAU- camau mewn iaith lafar, darllen ysgrifennu yn y ddwy iaith ac ieithoedd modern.

Y Cam Nesaf/Next stage

Gwaith darllen ac ymchwil ar gyfer y MDAPh – Llythrennedd   ymchwilio i waith arloesol yn Genedlaethol ac ar draws Y Byd.

Gwaith ymchwil gyda Phrifysgol Bangor Ymholiad 4, a thrafodaeth yn yr ysgol.

Mireinio’r gwaith ymchwil ar gyfer y prosiect CAMAU- camau mewn iaith lafar, darllen ysgrifennu yn y ddwy iaith ac ieithoedd modern.

Tracio’r gwaith ar Office 365 i’w rannu gyda’r Llywodraeth a GwE.

Tracio gwariant Grant Arloesi.