E-Ddiogelwch / E-Safety

Digwyddiadau / Events

No events
YsgolOMEdwards Dosbarth Meithrin a Derbyn yn defnyddio iaith Makaton i arwyddo diolch am ffrindiau a dad a mam 💞@GwEGogleddCymruhttps://t.co/OgudPgmzFa
YsgolOMEdwards Gwasanaeth Diolchgarwch gwahanol iawn eleni! Diolch Carwyn am neges hyfryd, ‘hadau’ @EglwysiLlanRhoshttps://t.co/GGClXELtu8
YsgolOMEdwards Pan dechi yn dathlu penblwydd ar gyfnod clo!! Penblwydd hapus Mis Jones! X x https://t.co/GmrUnOG4RL
YsgolOMEdwards @EglwysiLlanRhos Edrych ymlaen at Wasanaeth gwahanol iawn fory @EglwysiLlanRhos drwy dechnoleg fodern!!
YsgolOMEdwards Mwynhau cyfarfod prynhawn ma @llysgehadon gwych @childcomwales diolch Elsa a Begw! https://t.co/lyS0lAQjpG

 

 

    

SIARTER IAITH YN YSGOL O.M.EDWARDS:

Ein nod yw y bydd pob plentyn yn gallu ac yn dewis siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol a thu hwnt ac ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig.

Yn dilyn yr holiadur yn ystod Hydref, mae Swyddogion y Siarter Iaith ar y Cyngor Ysgol wedi penderfynu gweithio ar y mannau gwan yn y data gwe iaith a chanolbwyntio ar y targedau isod.

  • Rydyn ni am i bob plentyn deimlo yn falch o fod yn Gymry
  • Rydyn ni am ddefnyddio mwy o Gymraeg ar y cyfrifiadur
  • Rydyn ni am geisio gwrando a mwynhau mwy o gerddoriaeth yn Gymraeg
  • Rydyn ni am hybu rhieni sydd eisiau help i ddysgu Cymraeg

Yn ystod y flwyddyn, bydd y disgyblion a’r staff yn cydweithio ar drefnu digwyddiadau fydd yn hybu gwaith y Siarter Iaith yma.

Os oes gennych syniadau am weithgareddau fyddai yn ymateb i’r targedau uchod, byddem yn falch iawn o glywed gennych.

 

The Welsh Language Charter at Ysgol O.M.Edwards:

Our vision is that every child is able to, and chooses to speak Welsh fluently in all aspects of school life and beyond, and that they are proud of the Welsh language, culture and traditions.

Following the questionnaire filled in by the pupils in October, the School Council have decided to work on the weaker parts of the language web-data and concentrate on the following targets.

 

  • increase the interest in Welsh contemporary music
  • increase the use of Welsh apps/websites/Welsh S4C programmes and sending messages in Welsh
  • encourage and support parents who are interested in learning the language

 

During the year, the pupils and staff will work together and organise activities to encourage the Welsh Language Charter work.

We would appreciate hearing from you if you have any possible suggestions regarding the above targets.