E-Ddiogelwch / E-Safety

Digwyddiadau / Events

YsgolOMEdwards Taith y Mawddach heddiw, 14.2km, 25,630 o stepiau! @ysgolioniachABM https://t.co/J1tl10RKT4
YsgolOMEdwards RT @Dolgellaucc: Llongyfarchiadau i @YsgolOMEdwards ar ennill y gystadleuaeth criced cyflym heddiw. Diolch am gefnogi'r gystadleuaeth
YsgolOMEdwards @EglwysiLlanRhos Diolch Carwyn am wasanaeth hyfryd mewn Cymraeg, Saesneg a Maori!!! Tipyn o gamp!!!
YsgolOMEdwards RT @EglwysiLlanRhos: Oedfa fedydd yng Ngharmel bore ma!Hyfryd oedd croesawu Manw i deulu'r ffydd,a hynny yng nghwmni teulu,ffrindiau ac ael…
YsgolOMEdwards @VegTrug @schoolgardens funny creatures have arrived at school!!! https://t.co/GNw5dJOYCk

Tymor yr Haf 2017

 

Cymru.fm

IMG_4245 Small
IMG_4246 Small
IMG_4247 Small
IMG_4248 Small
IMG_4249 Small
IMG_4250 Small
IMG_4251 Small
IMG_4252 Small

Cafodd ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 y cyfle i greu rhaglen ar cymru.fm gyda Marc Griffith. Roedd pawb wedi mwynhau cymryd rhan. Mae posib i chwi wrando ar y rhaglen drwy glicio ar y linc isod. 

Year 5 and 6 have been creating their own radio station with Marc Griffiths. They all enjoyed taking part. You can listen to the programme by clicking on the link below.

https://www.mixcloud.com/cymruFM/ysgol-o-m-edwards-662017/

Cwpan yr Urdd.

 IMG 4254 Small

Dyma ddisgyblion yr ysgol fu’n cymryd rhan yng ngystadleuaeth cwpan yr Urdd. Pawb wedi chwarae yn arbennig o dda gan lwyddo i ddod yn 2il yn y gyngrair.

Here are the pupils who took part in the Urdd cup competition. The team played extremely well and came 2nd in the league. Well done!

Cwpan yr Urdd Merched

 IMG 4253 Small

Dyma’r merched fu’n cymryd rhan yng ngystadleuaeth cwpan yr Urdd y Merched. Pawb wedi chwarae yn arbennig o dda gan dderbyn y 3ydd wobr.

Here are the girls football team taking part in the Girls Urdd Cup competition. They played extremely well and came 3rd.

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

 

IMG_4237 Small
IMG_4238 Small
IMG_4240 Small
IMG_4241 Small
IMG_4242 Small
IMG_4243 Small

Roedd nifer o unigolion a phartion yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn Mhen y Bont yr Ogwrn. .Llongyfarchiadau mawr i Enlli, Lowri, Cadog, parti llefaru a’r parti Cerdd Dant ar gyrraedd y llwyfan eleni. Diolch yn fawr iawn i bob hyfforddwr am roi eu hamser i'w dysgu.

 We had a very busy week in the National Eisteddfod in Bridgend with many pupils taking part in various competitions. Congratulations to everyone on their success during the week. We would like to thank all the people who helped in our success.  

 Enlli Davies, 3ydd Unawd blwyddyn 5 a 6

 Cadog Edwards, 3ydd Llefaru

 Lowri Jarman, 3ydd Alaw werin:

 Parti Cerdd Dant, 1af

 Parti llefaru, 3ydd

 Eisteddfod Llungywn

 

IMG_4183 Small
IMG_4184 Small
IMG_4185 Small
IMG_4186 Small
IMG_4187 Small
IMG_4189 Small
IMG_4190 Small
IMG_4191 Small
IMG_4192 Small
IMG_4193 Small
IMG_4194 Small
IMG_4195 Small
IMG_4196 Small
IMG_4197 Small
IMG_4198 Small
IMG_4199 Small
IMG_4200 Small
IMG_4201 Small
IMG_4202 Small
IMG_4203 Small

Cafwyd bore arbennig yn yr ysgol ar Ddydd Gwener, Mai 26ain, pan wahoddwydd beirniaid y gwaith cartref i’r ysgol i feirniadu gwaith y disgyblion. Roedd pob un disgybl wedi bod yn brysur iawn a derbyniodd pawb rubanau neu arian i’w llongyfarch ar eu camp. Llongyfarchiadau mawr i Lowri Jarman ar ennill y gadair am y farddoniaeth orau. Llongyfarchiadau i Teilo hefyd am dderbyn y tlws am yr eitem gerddorol unigol orau o dan 12 oed.

 Yna, roedd diwrnod prysur arall yn y Neuadd Bentref ar Ddydd Sadwrn, Mai y 27ain. Bu cystadlu llwyfan  brwd, blynyddoedd Meithrin, derbyn 1 a 2 yn yr Eisteddfod bore a blynyddoedd 3 i 6 yn y prynhawn. Da iawn chi gyd blant a diolch i chi gyd am gefnogi yr Eisteddfod leol.

We had a wonderful morning on Friday, May 26th, when we invited the Eisteddfod judges to school to give their adjudications. All children in the school had been very busy and everyone had ribbons or money to congratulate them on their achievements. We congratulate Lowri Jarman on winning the chair for the best poetry writing and to Teilo for winning the trophy for the best individual instrumental piece under 12.

Then, on Saturday, May 27thwe were busy again singing and reciting in the Village Hall. Well done to all the children and thank you all for supporting the local Eisteddfod.

Athletau’r Urdd

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion fu’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth athletau’r Urdd eleni. Mi fydd nifer o unigolion yn mynd ymlaen i gystadlu yn y rownd nesaf yn Harlech. Pob lwc i bawb.

Congratulations to all the pupils who took part in the Urdd Athletics competition. Many individuals will be competing in the next round in Harlech. Good luck.

Wythnos Cerdded i'r Ysgol

cerdded ir ysgol
cerdded ir ysgol Small
wythnos cerdded ir ysgol Small
wythnos cerdded ir ysgol.jpg1 Small
wythnos cerdded ir ysgol1 Small
wythnos cerdded ir ysgol2 Small
wythnos cerdded ir ysgol3 Small
wythnos cerdded ir ysgol4 Small
wythnos cerdded ir ysgol5 Small

Dyma'r disgyblion gymrodd ran yn yr wythnos gerdded i'r ysgol. 65 disgybl wedi cymryd rhan i gyd. Roedd rhai wedi cerdded yn bell iawn. Da iawn chi.

Here are the pupils that participated  in the walk to school week. 65 pupils participated. Some of them walk a few miles to school. Well done!

Llwyddiant Celf a chrefft yn yr Eisteddfod Cenedlaethol

Mari a Twm Small

Llongyfarchiadau mawr i Mari Elgan, 2il a Twm 3ydd am waith Celf a Dylunio Cenedlaethol yr Urdd 2017

Congratulations Mari and Twm 2nd and 3rd at the Urdd National Eisteddfod with Art and Craft.

Clwb Pel droed Y Bala

 

Bala Small
Bala1 Small
Bala2 Small
Bala3 Small
Bala4 Small

Diolch i Lliwen a Cadog am fynd i Ysgol Bro Tegid i helpu gyda'r paentio tuag at gêm fawr beldroed clwb y Bala penwythnos yma!

Cadog and Lliwen helping at Ysgol Bro Tegid to paint before the big football game this weekend.

Cystadleuaeth Rygbi yn Aberystwyth

 rygbiAberystwyth Small

Dyma'r tim rygbi yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Genedlaethol yr Urdd yn Aberystwyth. Chwaraeodd y plant yn arwrol yn erbyn timau o safon uchel iawn.

Here are the rugby team competing in th Urdd competition. They played extremly well againt strong teams. Well done!

Cystadleuaeth Traws Gwlad

 

Traws Gwlad Small
Traws Gwlad.jpg1 Small
Traws Gwlad Small
Traws Gwlad.jpg1 Small

Da iawn bawb am gymryd rhan yng nghystadleuaeth Traws gwlad yng Nghoed y Brenin. Llongyfarchiadau anferth i Lliwen a Gwydion, cyntaf yn y ras merched a ras bechgyn.

All these pupils took part in the cross country competition in Coed y Brenin. Congratulations to Lliwen and Gwydion the winners in the boys and girls races.

Ymweliad Dafydd Roberts

Dafydd Roberts 1 Small
Dafydd Roberts 2 Small
Dafydd Roberts 3 Small
Dafydd Roberts Small

Cawsom fore gwych gyda Dafydd Roberts yn sôn am ei waith fel gwyddonydd am ddwy flynedd a hanner yn Ynys Georgia, Antartica, bore gwych o wybodaeth!!

Fantastic morning with Dafydd Roberts discussing his scientific research work at Georgia, Antartica for two years!!